Statsbidrag för Lärarlyftet

Sök om statsbidrag för de lärare som går kurser inom Lärarlyftet. Med våra kurser får lärarna inte bara den utbildning de behöver för behörighet i ämnet. Våra utvärderingar visar dessutom att de ökar sin kompetens och blir tryggare i sin yrkesroll.

 

AKTUELLT

22 mars | Ansökan för vt18 har stängt. När vi har fattat beslut kommer vi publicera det i e-tjänsten för statsbidrag och på den här sidan. 

Vad ska bidraget användas till? 

Staten erbjuder genom Lärarlyftet en kostnadsfri och skräddarsydd utbildning på utvalda universitet och högskolor. Huvudmannen är ansvarig för utbildningsresultaten i skolan och för att eleverna undervisas av behöriga och kompetenta lärare.

Ett år efter studierna på Lärarlyftet anser två av tre lärare att de blivit bättre på att höja sina elevers resultat.

Ta reda på vilka kurser som kan vara aktuella för era lärare

Utnyttja statsbidraget för samtliga som deltar

Lärare som deltar i Lärarlyftet

Bidraget är till för att stimulera deltagandet och ska användas till att underlätta för lärare att komplettera sin legitimation med ytterligare behörighet.

Fritidspedagoger eller motsvarande som deltar i Lärarlyftet

Efter avslutad kurs kan de ansöka om lärarlegitimation och få behörighet att undervisa i praktisk-estetiska ämnen i årskurs 1–6.

Observera att statsbidrag inte får lämnas till den som är huvudman enbart för verksamhet i förskola och fritidshem.

Prata med läraren om hur bidraget kan användas

Ni bestämmer hur bidraget ska användas men det är självklart viktigt att föra en dialog med läraren om hur pengarna ska användas.

Bidraget kan till exempel användas för att:

  • minska deltagarnas arbetstid så att de därigenom får mer tid för studier,
  • betala resor,
  • betala litteraturen,
  • delvis ge ledigt för studier utan löneavdrag.

Använd även egna resurser

Om ni använder egna resurser för att stödja läraren som studerar kan deltagandet bli mer framgångrikt. Hos en del huvudmän får läraren behålla 80 procent av lönen under studietiden.

Ansök för lärare som påbörjar studier

Ni ansöker om statsbidrag för lärare som påbörjar en ny kurs den innevarande terminen. För de som redan studerar och som ni tidigare har ansökt om statsbidrag för betalas bidraget ut automatiskt. Även lärare som är anställda hos entreprenörer kan delta i Lärarlyftet, men det är huvudmannen som ansöker om och tar emot bidrag.

Ansök för lärare som redan påbörjat sina studier

För de lärare som redan påbörjat sina studier och iännu nte fått statsbidrag för dessa, är det möjligt att söka statsbidraget för en termin bakåt. Men det är endast möjligt under ett och samma kalenderår. Om läraren alltså påbörjade sina studier under vårterminen ett visst år, kan statsbidraget sökas för denna termin även under höstterminen samma år. Om läraren däremot påbörjade sina studier under höstterminen ett visst år, kan statsbidraget inte sökas för denna termin om ansökan sker på vårterminen året efter.

Hur mycket bidrag kan man få?

Bidragets storlek beror på typen av utbildning och antalet högskolepoäng. Vissa ämnen ger mer bidrag.

I Lärarlyftet läggs särskild tonvikt vid att fler lärare blir behöriga för undervisning i svenska som andraspråk, sfi och matematik. Det gäller även deltagande i speciallärarutbildningen. Därför får huvudmännen:

  • 1500 kronor per högskolepoäng för kurser i svenska som andraspråk och sfi.
  • 1 000 kronor per högskolepoäng för kurser i matematik och speciallärarutbildning.
  • 500 kronor per högskolepoäng för kurser i övriga ämnen.

Exempel: En huvudman godkänner att ett antal anställda (lärare, fritidspedagoger eller motsvarande) deltar i utbildning som sammanlagt motsvarar exempelvis 90 hp i matematik och 120 hp i övriga ämnen. Huvudmannen får efter ansökan ta emot 150 000 kronor i statsbidrag (90 000 kronor + 60 000 kronor) för fortbildning av dessa deltagare.

Andra statsbidrag för deltagande i lärarlyftet

Från och med hösten 2016 kan huvudmannen välja ett annat sätt att finansiera studierna för lärare som läser till speciallärare eller kurser i svenska som andraspråk (SvA) eller svenska för invandrare (Sfi). Detta kan ske genom två separata statsbidrag, som ni finner nedan.

Lärare kan studera till speciallärare med 80 procent av lönen

Från och med hösten 2016 kan huvudmannen välja ett annat sätt att finansiera deltagande för en del av delärare som påbörjar sina studier till speciallärare inom Lärarlyftet. Den möjligheten finns även för de som redan går utbildningen.

Det går inte att kombinera statsbidragen samma termin för en och samma lärare.

Ni kan söka statsbidrag som motsvarar 70 procent av kostnaden för ersättningen till läraren eller förskolläraren. Om ni betalar högre ersättning än 80 procent av lärarens lön, får ni inte bidrag för den överstigande delen. Gå till statsbidraget för högskolestudier i specialpedagogik

Lärare kan studera SvA och Sfi med 80 procent av lönen

Från och med hösten 2016 kan huvudmannen välja ett annat sätt att finansiera studierna för de lärare som läser kurser inom Lärarlyftet i svenska som andraspråk (SvA) och Sfi.

Det går inte att kombinera statsbidragen samma termin för en och samma lärare.

Läraren som studerar ska få minst 80 procent av lönen. Huvumannen kan söka statsbidrag för 70 procent av kostnaden för ersättningen till läraren. Om ni betalar högre ersättning än 80 procent av lärarens lön, får ni inte bidrag för den överstigande delen.

Gå till statsbidraget för högskolestudier inom SvA och Sfi

Uppföljning ett år efter studier

För att ni ska få behålla bidraget ska läraren genomgått utbildningen med godkänt resultat. Skolverket följer därför upp deltagarnas studieresultat. Syftet med uppföljningen är att se till att bidraget används på det sätt som regeringen har beslutat.

Ändra kontakt och anmäl avhopp eller byte

Ni ska rapportera avhopp från påbörjade studier och när lärare byter huvudman.

Ändra kontaktperson hos huvudmannen

Om ni vill ändra uppgift om kontaktperson så är det bara att skicka ett mejl till oss med kontaktuppgifter till nuvarande och framtida kontaktperson.

statsbidrag.lararlyftet@skolverket.se

Anmäla avhopp från studier

Om en lärare som ni har lyft statsbidrag för under tidigare terminer har hoppat av sina studier ska ni fylla i blanketten nedan och skicka till statsbidrag.lararlyftet@skolverket.se.

Avhopp eller byte av lärare eller huvudman (2,9 MB)

Anmäla lärare som byter huvudman

Om en lärare byter huvudman ska både den tidigare och den nya huvudmannen informera Skolverket.  

Den tidigare huvudmannen ska informera Skolverket för att stoppa utbetalningen av statsbidrag för läraren.

Den nya huvudmannen ska informera Skolverket för att få statsbidrag utbetalt för läraren.

Blanketten kan skickas in när som helst under kalenderåret men för att kunna få statsbidrag för en ny lärare ska blanketten skickas in i samband med ordinarie ansökningsperiod. Blanketter som skickas in utanför ordinarie ansökningsomgång kommer att behandlas vid nästkommande omgång.

Avhopp eller byte av lärare eller huvudman (2,9 MB)

Skicka till: 

statsbidrag.lararlyftet@skolverket.se


Kontakt

statsbidrag.lararlyftet@skolverket.se

Senast granskad: 2017-08-22
Innehållsansvar: Enheten för statsbidrag