Statsbidrag för Läslyftet

Läslyftet är en kompetensutvecklingsinsats i språk-, läs- och skrivdidaktik för lärare som bygger på kollegialt lärande. Läslyftet syftar till att öka elevers läsförståelse och skrivförmåga genom att stärka och utveckla kvaliteten i undervisningen. Läslyftet pågår med statsbidrag läsåren 2015/16, 2016/17, 2017/18 och 2018/19.

Gå direkt till:

AKTUELLT

20 mars | Beslut om ansökan för 2018/19. Vi har beviljat bidrag till 168 huvudmän om totalt 35 960 000 kronor. Se listan över alla beviljande bidrag här:

Statsbidrag för läslyftet läsåret 2018/19

Logga in för att se ditt beslut

Logga in i e-tjänsten

Om statsbidraget

Bidrag lämnas till huvudmannen för att frigöra tid för handledaren att vara ett stöd för lärargrupperna i det kollegiala lärandet. Skolverket lämnar statsbidrag för handledare som ersättning för lön. Bidraget är ett schablonbelopp som motsvarar 10 eller 20 procent av en genomsnittlig heltidslön för en lärare. Skolverket fördelar statsbidrag utifrån antalet lärare per handledare. Fördelningen utgår ifrån att en handledare på 10 procent ska handleda mellan 4 och 10 lärare och en handledare på 20 procent ska handleda mellan 11 och 20 lärare. En huvudman kan utse samma lärare som handledare flera år i rad. 

Enligt Förordning (2015:42) om statsbidrag för handledare i läs- och skrivutveckling ska handledaren vara anställd hos huvudmannen antingen tills vidare eller för en begränsad tid. Handledaren ska på minst 10 eller 20 procent av en heltid tjänstgöra som handledare för deltagande förskollärare och lärare.

Handledare som huvudmannen utser ska:

  • vara legitimerad lärare eller förskollärare,
  • ha minst fyra års erfarenhet av undervisning,
  • ha behörighet att undervisa i svenska, svenska som andraspråk eller på annat sätt ha tillägnat sig goda kunskaper i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt,
  • ha erfarenhet av och intresse för att utveckla undervisningen tillsammans med andra lärare eller förskollärare.

Förordning (2015:42) om statsbidrag för handledare i läs- och skrivutveckling

Krav på lärarlegitimation för deltagande handledare

Enligt förordningen ska de deltagande handledarna ha en lärarlegitimation. Som huvudman behöver ni försäkra er om att de lärare som ni planerar att ansöka och rekvirera bidrag för är legitimerade. Gör detta i så stor utsträckning som ni kan innan ni ansöker om bidraget.

Ni kan kontrollera att handledare har en lärarlegitimation genom att skicka en lista med de personnummer som ni behöver kontrollera till lleg.registerutdrag@skolverket.se. Personnummer ska ha formatet ÅÅÅÅMMDD-NNNN. Skolverket kommer då att skicka tillbaka information om vilka personer som inte är legitimerade. Vi kommer att svara så snabbt som möjligt, men det kan ta 1-4 arbetsdagar att få svar beroende på hur stor efterfrågan är för tillfället.

Om det i rekvisitionen för handledarbidraget framkommer att en lärare inte är legitimerad påverkar det statsbidragets fördelning.

Mer om Läslyftet

Läslyftet riktar sig till lärare i grundskolan och motsvarande skolformer, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan samt till lärare och förskollärare i förskoleklass. Skolbibliotekarier kan också delta i fortbildningen. Fortbildningsmaterial som riktar sig till förskolan kommer att finnas på Lärportalen hösten 2016. 

På Lärportalen kan du läsa mer om Läslyftets fortbildningsmodell och moduler.

Lärportalen

Kontakt

statsbidrag.laslyftet@skolverket.se

Senast granskad: 2017-10-12
Innehållsansvar: Statsbidragsenheten