Statsbidrag för läxhjälp

Detta bidrag kan sökas av huvudmän för att ordna hjälp med läxor eller annat skolarbete för elever. Avsikten är att öka möjligheterna för alla elever att utvecklas så långt som möjligt i sitt lärande, och att bidra till en ökad likvärdighet.

Elever och lärare i klassrum

Ansökan är öppen 1 februari - 1 mars i Mina sidor

För första gången ingår det här bidraget i Skolverkets Mina sidor. För att logga in i Mina sidor och göra ansökan krävs det att du är en användare med behörighet till bidraget. 


Vilka kan söka bidraget?

Bidraget kan sökas av huvudmän för grundskola, grundsärskola, sameskola eller specialskola.

Ni kan söka bidrag för att anordna hjälp med läxor eller annat skolarbete för elever i:

▪ grundskolan
▪ grundsärskolan
▪ sameskolan
▪ specialskolan

Ändringar av bidraget från våren 2016

Under våren 2016 gjorde regeringen ändringar i Förordning (2014:144) om statsbidrag för läxhjälp som nu heter Förordning (2014:144) om statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete utanför ordinarie undervisningstid.

  • Läxhjälp även för yngre elever - Huvudmän kan även ansöka om bidrag för årskurs 1-5 inom den obligatoriska skolan.
  • Ersättning per elev istället för lärare - Statsbidrag betalas ut med högst 1000 kronor för varje elev som erbjuds att delta i verksamheten.
  • Samarbete med föreningar - Huvudmän kan söka bidrag för extra kostnader i samband med läxhjälp i samarbete med en ideell förening.

Vad ska bidraget användas till?

Bidraget ska gå till frivilligt anordnande av läxhjälp till elever. Det innebär hjälp med läxor och annat skolarbete utanför ordinarie undervisningstid. Läxhjälpen ska ledas av lärare, som får bedriva undervisning enligt de bestämmelser som gäller för undervisning i skolväsendet.

Statsbidraget ska användas till kostnader för läxhjälp.  Förutom lönekostnader för lärare kan det till exempel vara kostnader för

  • lönekostnader för övrig personal (t.ex. administration och samordning)
  • lokaler
  • teknisk utrustning
  • undervisningsmaterial
  • skolskjuts

Bidragets storlek

Skolverket betalar ut bidraget med högst 1000 kronor för varje elev som erbjuds att delta i verksamheten. Vi kan ge bidrag med ett högre belopp om det finns särskilda skäl med hänsyn till antalet elever i verksamheten eller om huvudmannen har extra kostnader för verksamheten eftersom huvudmannen samarbetar med en ideell förening i arbetet med läxhjälp.

Urval

I händelse av att fler ansöker än vad bidraget räcker till kommer Skolverket att besluta om urval, baserat på studieresultat vid de skolor som ni söker bidrag för. Vid fördelningen av bidraget kommer vi att prioritera huvudmän för skolor med låga studieresultat.


Beslut om bidrag 2016

Totalt 334 miljoner kronor har fördelats till 497 antal huvudmän. För att få fler skolor att kunna erbjuda läxhjälp förlängde Skolverket sista ansökningsdag för läxhjälpsbidraget i somras, därav presenteras beslutet i omgång 1 och 2.

Hela listan över huvudmän som beviljats bidrag 2016 (5,1 MB)

Omgång 1

407 huvudmän har beviljats bidrag om totalt cirka 270 miljoner kronor. Skolverket fattade beslutet i maj 2016 .

Huvudmän som beviljats bidrag 2016 (5,1 MB)

Omgång 2

90 nya huvudmän har beviljats bidrag om totalt cirka 41 miljoner. 35 huvudmän fick beviljat bidrag för ytterligare skolenheter och/eller elever. Skolverket fattade beslutet i november 2016 .

Huvudmän som beviljats bidrag 2016 - omgång 2 (204 kB)

Huvudmän som lagt till ytterligare skolenheter eller elever (172 kB)


Kontakt

laxhjalp@skolverket.se

Senast granskad: 2017-01-18
Innehållsansvar: Statsbidragsenheten