Statsbidrag för Matematiklyftet

Matematiklyftet är en kompetensutvecklingsinsats i matematikdidaktik som bygger på kollegialt lärande med stöd av handledare. Insatsen syftar till att öka elevers måluppfyllelse i matematik genom att stärka och utveckla kvaliteten i undervisningen.

AKTUELLT

6 juli | Byte av handledare. Fyll i formuläret nedan om ni behöver byta handledare. Byte av handledare 2 maj | Beslut om ansökan 2017/18

Vem kan söka bidraget?

Om du är matematiklärare och vill delta i matematiklyftettala ska du prata med din rektor, enskilda lärare kan inte söka bidraget.

Statsbidraget kan sökas av kommunala och fristående huvudmän i skolformerna:

 • grundskola, grundsärskola
 • sameskola, specialskola
 • gymnasieskola, gymnasiesärskola 
 • kommunal vuxenutbildning*
 • särskild utbildning för vuxna

*Även utbildningsföretag som anordnar kommunal vuxenutbildning kan söka statsbidrag. Huvudmän för förskola, förskoleklass eller fritidshem omfattas inte av statsbidraget.

Skolverket tar emot en ansökan per huvudman.

Planera och organisera för Matematiklyftet

Rektor och huvudman skapar tillsammans organisatoriska förutsättningar för Matematiklyftet. Huvudmän kan med fördel välja att samarbeta för att möjliggöra deltagandet. För att underlätta planeringsarbetet kan ni utgå från den vägledning och diskussionsfrågor som finns i broschyren Planera och organisera för Matematiklyftet. 

Chefer planerar och organiserar deltagandet

Vad ska bidraget användas till?

Bidraget ska gå till matematiklärares deltagande i Matematiklyftet. Lärarna ska genomföra en modul inom Matematiklyftet under läsåret 2017/18. Handledarutbildningen pågår oktober 2017 till mars 2018, det är därför en fördel att även fördela träffarna under den här perioden.

Läs mer om Matematiklyftet

Statsbidraget är uppdelat i två delar

Bidrag per matematikhandledare Bidrag per deltagande lärare

Regelverk för statsbidrag för matematiklyftet

Bidrag för handledare i matematiklyftet

Bidrag lämnas till huvudmannen för att frigöra tid för handledaren att vara ett stöd för lärargrupperna i det kollegiala lärandet. Skolverket lämnar statsbidrag för handledare som ersättning för lön. Bidraget är ett schablonbelopp som motsvarar 10 eller 20 procent av en genomsnittlig heltidslön för en lärare. 

Vem kan bli handledare

Villkoren för om en huvudman ska få statsbidrag för handledare i matematiklyftet står i förordning (2012:161) och SKOLFS 2015:4.

Matematiklärare som utses av huvudmannen till handledare ska:

 • vara behörig att undervisa i ämnet matematik,
 • ha minst fyra års erfarenhet av att undervisa matematik, och
 • bedömas vara en skicklig matematiklärare.

Bedömningen om att läraren är en "skicklig matematiklärare" ska huvudmannen göra utifrån att läraren ska ha:

 • breda och gedigna kunskaper inom matematik och matematikdidaktik,
 • förmågan att sprida engagemang och intresse för matematik hos eleverna genom att göra undervisningen utmanande, spännande och stimulerande,
 • strävan att utifrån aktuell forskning inom områden med relevans för undervisningen medvetet och systematiskt utveckla elevernas lärande, och
 • samverkat med andra lärare, tagit del av andras kunskaper och erfarenheter och delat med sig av sin egen.

Nedsättning i tjänst och antal lärare per handledare

Tid för handledning

Handledaren ska på minst 20 procent av en heltidstjänst handleda lärare som deltar i Matematiklyftet på arbetstid. Handledaren kan tjänstgöra mer än de procent som huvudmannen får statsbidrag för, men det går inte att finansiera via statsbidraget för Matematilklyftet.

I de fall handledaren är anställd hos två olika huvudmän och är utsedd att tjänstgöra som handledare på skolor hos båda huvudmännen kan båda huvudmännen att få statsbidrag.

Antal lärare per handledare

 • En handledare med 20 procent nedsättning i tjänst ska handleda mellan 12-20 lärare, med fördel uppdelade i mindre grupper.
 • En handledare med 10 procent nedsättning i tjänst ska handleda mellan 6-10 lärare.

Huvudmän kan välja att samarbeta för att tillsammans skapa grupper om minst 6 lärare och en egen handledare. 

Utbildning för handledare på plats och på webben

Skolverket erbjuder en handledarutbildning på sammanlagt åtta dagar. Den kan genomföras på ett lärosäte vid fyra tvådagarstillfällen eller via webben.

Syftet med utbildningen är att utveckla förmågan att handleda lärargrupper som arbetar med modulerna i Matematiklyftet på Lärportalen. Utbildningen består av en kombination av föreläsningar, diskussioner i små och stora grupper, samt praktiska övningar i att handleda utifrån modulerna i Matematiklyftet. Utbildningen är kostnadsfri.

I rekvisitionen väljer huvudmannen om handledaren ska genomföra handledarutbildningen plats vid ett lärosäte eller på webben.

Byte av handledare 

Om ni vill byta någon av de utsedda handledarna behöver huvudmannen fylla i formuläret i länken nedan.  
För att få behålla handledarens utbildningsplats måste bytet ha godkänts av Skolverket före det andra utbildningstillfället.

Byte av handledare 2017/18 


Bidrag för deltagande matematiklärare

Bidrag för lärare lämnas enligt schablonbelopp per lärare. Det är huvudmannen som beslutar hur bidraget för lärare ska användas. Bidraget för lärare som beviljats för läsår 2017/18 måste användas före den sista juni 2018.

Matematiklyftet är indelat i moduler, en modul tar en termin att arbeta med. Under läsåret 2017/18 ska matematiklärarna slutföra arbetet med en modul.

Bidrag för lärare kan lämnas antingen för lärare där huvudmannen har en egen handledare eller för lärare som får handledning på webben. Handledning på webben erbjuds de huvudmän som inte enskilt eller genom samarbete med andra huvudmän uppnår gruppstorlekar om 6 lärare med egen handledare.

Enligt 9 § förordning (2012:161) lämnas statsbidrag för en matematiklärare som deltar i Matematiklyftet i högst ett år.

Villkor för bidrag till matematiklärare 

För att huvudmannen ska få bidrag för en matematiklärare som deltar i insatsen ska läraren uppfylla följande villkor enligt 5 § i förordning (2012:161):

 1. vara  anställd hos huvudmannen tills vidare eller för en begränsad tid, eller
 2. vara  anställd hos en sådan utbildningsanordnare som avses i 4 § första stycket 2 tills vidare eller för en begränsad tid och som undervisar inom kommunal vuxenutbildning eller särskild utbildning för vuxna.

Huvudmannen kan få statsbidrag för lärare som deltar i insatsen på arbetstid 

Som en del av kompetensutvecklingen ska läraren också få stöd av en handledare. En förutsättning för lärare med handledning på webben är därmed att läraren antas till  plats på  modul med webbhandledning.

Bidrag för matematiklärare ska användas för att

 • underlätta eller stärka lärarnas deltagande i fortbildningen inom Matematiklyftet, eller
 • på annat sätt stärka huvudmannens arbete med att utveckla Ta bort Divmatematikundervisningen i sin verksamhet

Kostnader som bidrag för lärare får användas för:

 • Vikarier för lärare när de deltar inom insatsen eller för handledare när de är på handledarutbildningen.
 • Ytterligare kompetensutveckling.
 • Litteratur.
 • Undervisningsmaterial/laborativt material.
 • Digitala verktyg.
 • Utökad handledartid.
 • Centrala utvecklingspedagoger/processledare som arbetar med matematikundervisning
 • Resor och logi i samband med att handledare och rektorer går den utbildning som erbjuds inom Matematiklyftet eller för ytterligare kompetensutveckling inom matematik

Kostnader som bidrag för lärare inte får användas för:

 • Lönekostnader för handledare för att kompensera eventuella skillnader mellan handledarens lön och schablonbeloppet för löneersättningen.
 • Övertidsersättning för lärare och handledare.
 • Förtäring/fika/representation.
 • Sparat medel för kommande kostnader.
 • Förvaring/interiör.

Matematiklyftet med handledning för lärare på webben

Om en huvudman har få lärare eller av exempelvis geografiska skäl har svårt att skapa grupper finns nu möjligheten att ansöka om att dessa lärare ska gå Matematiklyftet med handledning på webben. Det finns ett begränsat antal platser. 

Kollegiala träffar på webben, vi står för handledaren

Lärarna har kollegiala träffar på webben istället för på fysiska platser. Insatsen kan därmed genomföras oavsett var i landet läraren befinner sig. Handledaren kommer från Högskolan Dalarna och det är även via deras lärplattform som de kollegiala samtalen genomförs. Materialet är de matematikmoduler som finns på Lärportalen.

Besök Lärportalens matematikmoduler

Val av omfattning och modul

I rekvisitionen ska huvudmannen ange vilket av nedan alternativ varje enskild lärare önskar genomföra. 

Träffarna sker på tisdagar eller torsdagar kl. 15.00 – 16.30. 

Lärarna läser en modul från oktober 2017 till mars 2018:

Alternativ 1. Taluppfattning och tals användning åk 1-3, tisdagar
Alternativ 2. Problemlösning åk 1-3, torsdagar
Alternativ 3. Taluppfattning och tals användning åk 4-6, tisdagar
Alternativ 4. Problemlösning åk 4-6, torsdagar
Alternativ 5. Taluppfattning och tals användning åk 7-9, tisdagar
Alternativ 6. Problemlösning åk 7-9, torsdagar
Alternativ 7. Undervisa matematik utifrån förmågorna gy, tisdagar
Alternativ 8. Undervisa matematik utifrån problemlösning gy, torsdagar
Alternativ 9. Vuxendidaktiska perspektiv, torsdagar

Antal deltagare och grupper

Matematiklyftet med handledning på webben har ett begränsat antal platser. Varje grupp kommer att bestå av 8-10 deltagande lärare och en handledare. Gruppen får handledning på webben 24-30 timmar per modul, fördelade på 16 träffar. Det erbjuds dessutom en gemensam introduktion för både lärare och rektorer. Grupperna sätts samman av Skolverket och Högskolan Dalarna.

Tekniska förutsättningar

Varje kollegial träff sker via en webbaserad lärplattform. För att delta i utbildningen räcker det med grundläggande IT-kompetens. Läraren behöver ha tillgång till stationär eller bärbar dator, trådbunden internetuppkoppling med bredbandshastighet på minst 0,5 Mbit/s, USB-headset med mikrofon samt webbkamera med USB-kontakt.

Hur stort är bidraget?

Skolverket kan totalt fördela 16 miljoner kronor i statsbidrag för Matematiklyftet läsåret 2017/18.

Bidraget baseras bland annat på ett schablonbelopp för deltagande lärare och ett schablonbelopp som ersättning för lönekostnader för matematikhandledare. För omgången 2017/18 har Skolverket fastställt schablonbelopp enligt följande:

 • 111 000 kr för handledare (20 % nedsättning i tjänst, under läsåret) 
 • 55 500 kr för handledare (10 % nedsättning i tjänst, under läsåret) 
 • 2 250 kr för lärare (per lärare, en modul).

Urval vid översökning

Om huvudmän totalt sett söker bidrag för ett högre belopp än Skolverket har att fördela, kommer vi att göra ett urval. De ansökningar som kom in under den ordinarie ansökningsomgång, det vill säga senast den 31 mars, kommer att prioriteras vid ett eventuellt urval. 


Bidragsomgången 2017/18

Beslut om ansökan 2017/18

Vi har beviljat 111 huvudmän statsbidrag för läsåret 2017/18. Den totala summan som huvudmännen kan begära ut i rekvisitionen är drygt 10 miljoner kronor. 

Lista över beviljade huvudmän och belopp 2017 (45 kB)

Logga in för att se ditt beslut:


Kontakt

statsbidrag.matematiklyftet@skolverket.se 

Senast granskad: 2017-07-06
Innehållsansvar: Statsbidragsenheten