Statsbidrag för ökad undervisningstid för nyanlända elever

Bidraget är till för huvudmän, som har nyanlända elever i årskurs 1-9 och i förberedelseklass, och som deltar i försöksverksamheten. Syftet är att nyanlända elever ska få mer tid till undervisning i svenska eller svenska som andraspråk. Undervisningen ska stärka elevernas kunskaper i svenska språket.

Elever

**De huvudmän som redan deltar i försöksverksamheten behöver inte ansöka. Det är bara huvudmän som inte redan deltar som behöver ansöka.

Försöksverksamheten har förlängts och huvudmän som deltar kommer att kunna rekvirera bidrag under hela 2017.


Vilka omfattas av bidraget?

Statsbidrag beviljas för nyanlända elever i årskurs 1-9, samt elever i förberedelseklass, som går i huvudmannens grundskola den 15 februari respektive 15 september och som

  • deltar i undervisning i svenska eller svenska som andraspråk
  • får undervisning som omfattar minst 105 timmar per läsår utöver den ordinarie undervisningen

Det går inte att ta timmar från andra ämnen för att ordna ökad undervisningstid i svenska eller svenska som andraspråk. Man kan inte heller få statsbidrag för utökad undervisningstid i svenska eller svenska som andraspråk som bedrivs inom ramen för en prioriterad timplan, utan den utökade undervisningen ska ske utöver ordinarie undervisningstid.

Vilka räknas som nyanlända elever?

Den nyanlända eleven ska ha påbörjat sin utbildning i Sverige i grundskolan. Vårterminen 2017 ges bidrag för elever som påbörjat utbildning höstterminen 2015 eller senare. 

Vem får undervisa?

I första hand ska lärare som har lärarlegitimation och är behöriga att undervisa i svenska eller svenska som andraspråk undervisa i försöksverksamheten. Från och med 1 januari 2016 finns dock möjlighet att få bidrag för ökad undervisningstid för nyanlända elever även för undervisning som genomförs av obehöriga lärare. En ändring i förordningen (2013:69) innebär att de särskilda kraven på lärarnas behörighet som tidigare gällt för detta statsbidrag tas bort. Framöver gäller skollagens bestämmelser om vem som får bedriva undervisning även i försöksverksamheten.

Läs mer i Skolverkets juridiska vägledning om legitimation och behörighet

När ska undervisningen ske?

Undervisningen ska förläggas måndag - fredag och det är obligatoriskt för eleven att delta i undervisningen. Om undervisningen förläggs till lov ska loven infalla under läsåret. Den ökade undervisningstiden kan alltså inte ges under sommaren.

Bidragets storlek

En huvudman kan få bidrag för en termin i taget och som längst under fyra terminer för varje elev.

En huvudman fick för höstterminen 2016 som lägst 3 000 kronor och som högst 7 000 kronor per termin och elev som deltog.


Beslut för ht 2016

Huvudmän som vi beviljat bidrag för ht 2016 (339 kB)


Kontakt

nyanlanda.statsbidrag@skolverket.se

Senast granskad: 2017-01-19
Innehållsansvar: Statsbidragsenheten