Statsbidrag för personalförstärkning inom elevhälsan och specialpedagogik

Bidraget ska gå till att anställa eller ge uppdrag till personal inom elevhälsan.

AKTUELLT

11 nov | Ansökan för ht16 har stängt. Nu handlägger vi alla ärenden, när vi har fattat beslut kommer vi publicera det på den här sidan.

12 juni | Beslut om ansökan 2017

Vad ska bidraget användas till?

Bidraget ska gå till att anställa eller ge uppdrag åt skolläkare, skolsköterskor, skolkuratorer, Skolpsykologer, speciallärare och lärare med specialpedagogisk kompetens.

En personalförstärkning ska innebära att den genomsnittliga personaltätheten ökar jämfört med de två föregående åren.

Nytt för bidraget 2017

Bidrag kan även sökas för att behålla det utökade antal tjänster  ni tidigare fått bidrag för, förutsatt att den uppnådda ökade personaltätheten bibehålls.

Vem kan söka?

Kommunala och fristående huvudmän för:

  • förskoleklassen,
  • grundskolan, grundsärskolan
  • specialskolan,
  • sameskolan,
  • gymnasieskolan, gymnasiesärskolan

Vanliga frågor och exempel

Hur mycket bidrag kan en huvudman få för att anställa personal?

Bidraget motsvarar hälften av kostnaden för en anställning eller uppdrag enligt schablonbelopp som baseras på nationell lönestatistik för personalkategorierna.

För en heltidsanställning 2017 kan huvudmän som mest beviljas bidrag om:

Skolläkare: 545 000 kr
Skolsköterska: 290 000 kr
Skolkurator: 275 000 kr
Skolpsykolog: 320 000 kr
Speciallärare: 295 000 kr
Lärare med specialpedagogisk kompetens: 295 000 kr

Exempel på bidrag för personalförstärkning inom elevhälsan
En huvudman anställer en skolläkare på 50 % och en skolsköterska på 100 %. Under förutsättning att den totala personaltätheten ökar kommer Skolverket bevilja huvudmannen bidrag om 272 500 + 290 000 = 562 500 kr för insatser under 2017.

Exempel på bidrag för att bibehålla personalförstärkning
En huvudman fick HT2016 bidrag för att anställa en speciallärare på 100%. Vid ansökningsomgången 2017 ansöker huvudmannen om bidrag för att behålla specialläraren de anställde 2016 samt för att anställa en ny skolkurator på 100% hela 2017. Huvudmannen kan som mest få 295 000 + 275 000 kronor för denna förstärkning.

Liknande statsbidrag

Statsbidrag för fortbildning inom specialpedagogik Fortbildning för lärare och förskollärare i syfte att ta en speciallärar- eller specialpedagogexamen.

Statsbidrag Specialpedagogik för lärande  Genom denna kompetensutvecklingsinsats inom specialpedagogik kan lärarkollegiet tillsammans utveckla sin undervisning. Insatsen syftar till att stärka alla lärares specialpedagogiska kompetens för att möta elevers olika behov.

Statsbidrag för lärarlyftet  En lärare kan genom Lärarlyftet läsa hela eller delar av en speciallärarutbildning som leder till speciallärarexamen. Ni kan söka bidrag för deltagande i lärarlyftet.

Bidragsomgången 2017

Beslut om ansökan 

Skolverket beslutar att bevilja totalt 293 698 569 kronor i statsbidrag för bidragsomgången 2017. Totalt har det inkommit 506 ansökningar, varav 186 fick bifall, 260 delvis bifall och 60 fick avslag. 

Lista över beviljade huvudmän och belopp (492 kB)


Kontakt

inkorg.elevhalsa@skolverket.se

Senast granskad: 2017-11-07
Innehållsansvar: Utvecklingsavdelningen