Statsbidrag Specialpedagogik för lärande

Syftet med insatsen är att utveckla alla lärares specialpedagogiska kompetens för att på så sätt möta elevers olika behov. Insatsen pågår 2016-2019.

AKTUELLT

22 mars | Beslut om ansökan för 2018/19. Vi har beviljat bidrag till 216 huvudmän om totalt 109 167 300 kronor. Se listan över alla beviljade bidrag:

Läsåret 2018/19

Logga in för att se ditt beslut:

Logga in

Vem kan söka?

Huvudmän inom grundskolan och inom motsvarande utbildning vid särskilda ungdomshem samt sameskolan kan ansöka om statsbidrag för handledare och lärare som deltar i insatsen inom specialpedagogik. Lärare ska tillhöra nämnda skolformer. Handledarna kan dock arbeta inom alla skolformer och även på huvudmannanivå. Det innebär att lärare inom förskoleklassen, grundsärskolan, specialskolan, gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, vuxenutbildningen och särskild utbildning för vuxna inte kan delta med statsbidrag.

Det är möjligt att arbeta med insatsen både med och utan statsbidrag. Lärportalen kommer att vara tillgänglig för alla. Moduler publiceras löpande. Fokus kommer att vara på grundskolan men materialet är också användbart för andra skolformer. 

Läs mer om insatsen

Kort om bidraget

Statsbidraget är indelat i två delar:

 • bidrag per handledare
 • bidrag per deltagande lärare

Bidragen regleras i förordning (2015:938) om statsbidrag för fortbildning i specialpedagogik (nedan kallad förordningen).

Läs mer om läsåret 2017/18 här

Vad ska lärarbidraget användas till?

Det är huvudmannen som beslutar hur lärarbidraget ska användas. Lärarbidraget som beviljats för läsåret 2016/17 måste användas före den 30 april 2017.

 • underlätta eller stärka lärarnas deltagande i kompetensutvecklingsinsatsen inom specialpedagogik eller
 • på annat sätt stärka huvudmannens arbete med att utveckla den specialpedagogiska kompetensen i sin verksamhet.
 • Vikarier för lärare när de deltar inom insatsen eller för handledare när de är på handledarutbildningen.
 • Ytterligare kompetensutveckling.
 • Litteratur.
 • Undervisningsmaterial/laborativt material.
 • Digitala verktyg.
 • Utökad handledartid.
 • Lön till centrala utvecklingspedagoger/processledare som arbetar med specialpedagogik.
 • Resor och logi för handledare och rektorer i samband med att de går den utbildning som erbjuds inom insatsen eller för ytterligare kompetensutveckling inom specialpedagogik.
 • Lönekostnader för handledare för att kompensera eventuella skillnader mellan handledarens lön och schablonbeloppet för löneersättningen.
 • Övertidsersättning för lärare och handledare.
 • Förtäring/fika/representation.
 • Utlandsresor.
 • Sparat medel för kommande kostnader.
 • Förvaring/interiör.

Planera och organisera för insatsen

Huvudmannen ansvarar för att planera det lokala deltagandet i insatsen och att ansöka om statsbidrag. Huvudmannen behöver också ge rektor förutsättningar att vara ett stöd för handledare och lärare som deltar. På sidan om insatsen finns mer information om hur man kan planera och organisera deltagandet.

Läs mer om insatsen

Närliggande bidrag och satsningar

Förutom bidrag till kompetensutvecklingsinsatsen inom specialpedagogik finns även bidrag till personalförstärkningar och fortbildning att söka inom området specialpedagogik. 

Personalförstärkning för elevhälsa och specialpedagogiska insatser

Personalförstärkning för specialpedagogiska insatser gäller för att anställa eller ge uppdrag åt speciallärare eller lärare med specialpedagogisk kompetens.

Läs mer om högskolestudier i specialpedagogik

Speciallärarutbildning inom Lärarlyftet

Du kan genom Lärarlyftet läsa hela eller delar av en speciallärarutbildning som leder till speciallärarexamen. Huvudmannen kan söka bidrag för deltagandet.

Läs mer om speciallärarutbildningen

Högskolestudier i specialpedagogiska insatser

Sök bidrag för att utbilda lärare och förskollärare så att de får en speciallärare- eller specialpedagogexamen.

Läs mer om högskolestudier i specialpedagogik

Kontakt

Statsbidrag

statsbidrag.specialpedagogik@skolverket.se

Insatsens innehåll och genomförande

specialpedagogik@skolverket.se

Senast granskad: 2017-09-27
Innehållsansvar: Enheten för statsbidrag