Läsåret 2016/17

Vi har fattat beslut om ansökan för läsåret 2016/17.

Viktiga datum

Beslut om redovisning

Den 13 november 2017 fattade Skolverket beslut om redovisning för Specialpedagogik för lärande läsår 2016/17 . Läsåret 2016/17 deltog totalt 162 handledare och 1471 lärare i kompetensutvecklingsinsatsen. Beslutsmeddelanden skickas ut till berörda huvudmän under vecka 46. Skolverket har godkänt redovisningar omfattande totalt 11 950 773 kronor samt beslutat att återkräva totalt 1 291 677 kronor. Skolverket har tagit fasta på följande skäl till återkrav:

  1. Huvudmannen har inte genomfört insatsen
  2. Lärare har inte fullföljt kompetensutvecklingen
  3. Huvudmannen har för många lärare i förhållande till nedsättningen i tid för handledare
  4. Delar av lärarbidraget inte har använts
  5. Handledare inte har fullföljt sitt uppdrag
  6. Delar av handledarbidraget inte har använts
  7. Huvudmannen har för hög nedsättning i tid för handledare i förhållande till antalet lärare

Om huvudmannen inte genomfört insatsen har återkravet motsvarat hela det utbetalda statsbidraget.
Läsåret 2016/17 deltog totalt 162 handledare och 1471 lärare i kompetensutvecklingsinsatsen

Redovisning  för Specialpedagogik för lärande 2016/17 (220 kB)

Beslut om ansökan

Vi har fattat beslut som innebär att över 1700 lärare kan stärka sin specialpedagogiska kompetens. Totalt kommer 14 miljoner betalas ut som bidrag till handledare och lärare. Här är listan över de 90 fristående skolor och koommuner som får ta del av bidraget:

Beviljade huvudmän 2016/17 (314 kB) Information om att beslut är fattat skickas via e-post till den kontaktperson som huvudmannen angett i ansökan. Beslutsmeddelande skickas till huvudmannen via post.

 

Huvudmannen redovisar hur statsbidraget använts senast 9 juni 2017

Varje huvudman ska redovisa hur statsbidraget använts. Skolverket kan helt eller delvis återkräva bidrag som inte har använts i enlighet med förordningen. Senast den 9 juni 2017 ska ni skicka in en redovisning av hur stats­bidraget inom insatsen har använts under läsåret 2016/17. Information om redovisningen kommer att publiceras på den här sidan senast i början av maj 2016.

Byte av handledare

Om ni vill byta någon av de utsedda handledarna behöver huvudmannen skicka in en blankett om byte av handledare, via länken nedan. För att få behålla handledarens utbildningsplats måste bytet ha godkänts av Skolverket före det tredje utbildningstillfället.

Byte av handledare 2016/17

Villkor för handledarbidraget

Bidrag lämnas till huvudmannen för att frigöra tid för handledaren att vara ett stöd för lärargrupperna i det kollegiala lärandet. Skolverket lämnar statsbidrag för handledare som ersättning för lön. Förordningen anger villkoren för bidraget. Där framgår bland annat att huvudmannen ska utse handledare som är legitimerade lärare och att en sådan lärare ska ha

  • speciallärar- eller specialpedagogexamen och
  • minst ett års erfarenhet av tjänstgöring som speciallärare eller specialpedagog.

Om det finns särskilda skäl, får huvudmannen utse en annan legitimerad lärare som bedöms lämplig för uppgiften. Det är huvudmannen som avgör om en handledare som inte har en speciallärar- eller specialpedagogexamen och/eller minst ett års erfarenhet anses lämplig för uppgiften. Handledaren ska vara anställd hos huvudmannen tills vidare eller för en begränsad tid.

Bidragets storlek

Schablonbeloppet för en handledare på 10 procent läsåret 2016/17 är 29 400 kronor och för en handledare på 20 procent är beloppet 58 800 kronor för perioden november till och med april.

Mer om handledarbidraget

Handledaren ska på minst 10 eller 20 procent av en heltid tjänst­göra som handledare för lärare som deltar i insatsen på arbetstid. Handledaren ska framför allt bidra till det kollegiala och individu­ella lärandet hos de lärare som deltar i insatsen. En handledare ska även informera lärarna om syftet med insatsen och hur fortbildningsmodellen är upplagd samt vägleda dem på lärportalen för specialpedagogik. Deltagande i Skolverkets handledarutbildning ingår inte i den nedsättning i tid för handledaren som huvudmannen får statsbidrag för. 

Det är möjligt för en lärare att tjänstgöra mer än 10 eller 20 procent som handledare men Skolverket kan dock ersätta huvudmannen med högst 10 eller 20 procent av en genomsnittlig heltidslön för en speciallärare eller specialpedagog. I de fall en handledare är anställd hos två olika huvudmän och utsedd att vara handledare för båda dessa, är det möjligt för båda huvudmännen att erhålla stats­bidrag motsvarande högst 20 procent för den aktuella handledaren.

Bidraget motsvarar 10 eller 20 % av en genomsnittlig lön

Skolverket lämnar statsbidrag för en handledare som ersättning för lön. Det är ett schablonbelopp som ska motsvara högst 20 procent av en genom­snittlig heltidslön för en speciallärare eller specialpedagog. En huvudman kan få statsbidrag för samma handledare i upp till fyra år.

Villkor för lärarbidraget

Huvudmannen kan få statsbidrag för legitimerade lärare som deltar i insatsen på arbetstid. För att lärarna ska kunna delta i insatsen enligt den beskrivna modellen måste tid frigöras för att lärarna ska läsa in sig på materialet i moment A samt vid lärarnas träffar i moment B och D. Om deltagande medför att den totala arbetstiden överstiger 100 procent kan Skolverket komma att återkräva det beviljade statsbidraget. Återkravet gäller inte bara statsbidraget för deltagande lärare utan även det statsbidrag som utgått för handledarens lön.

Bidragets storlek

Schablonbeloppet för en lärare är 4500 kronor för perioden november till och med april.

Mer om lärarbidraget

Läraren ska förbereda sig genom att ta del av det material som finns på lärportalen för specialpedagogik, delta i gemensam planering och gruppdiskussioner med kollegor samt genomföra de aktiviteter som ingår i insatsen. För att kunna delta i insatsen krävs därmed att läraren undervisar under det år som den deltar i insatsen.

Under första omgången för insatsen, 2016/17, är det endast en modul som genomförs under perioden november till och med april. Statsbidrag kan lämnas för lärare i högst ett år oavsett om denne byter huvudman eller inte. Om en lärare deltar under första omgången läsåret 2016/17 finns möjlighet att delta ytterligare ett läsår, men då får huvudmannen endast ett halvt schablonbelopp för läraren.

Urval

Om Skolverket får fler ansökningar än bidraget räcker till görs ett urval. Vid fördelningen kommer huvudman som anmält lärare och handledare som undervisar och arbetar i årskurs 7-9 prioriteras i första hand. I andra hand prioriteras huvudmän som ansökt om att delta med skolor med låga studieresultat. Huvudmän för utbildning vid särskilda ungdomshem kommer att tillhöra en särskild urvalsgrupp. 

Kontakt

Statsbidrag

statsbidrag.specialpedagogik@skolverket.se

Insatsens innehåll och genomförande

specialpedagogik@skolverket.se

Senast granskad: 2017-06-12
Innehållsansvar: Enheten för statsbidrag