Läsåret 2018/19

Ansökan till statsbidrag för Specialpedagogik för lärande 2018/19 är öppen mellan den 1 januari och den 1 februari 2018.

tidslinje statsbidrag för läslyftet i skolan 2018/19

AKTUELLT

22 mars  | Beslut om ansökan för 2018/19. Vi har beviljat bidrag till 216 huvudmän om totalt 109 167 300 kronor. Se listan över alla beviljade bidrag längre ner på sidan. Logga in för att se ditt beslut.

Logga in

Förändringar för Specialpedagogik för lärande 2018/19

 • ny ansökningsperiod: 1 januari – 1 februari
 • ansökan öppnar i e-tjänsten mina sidor
 • du behöver bara ansöka och redovisa för 2018/19. Det finns alltså ingen rekvisition för handledare eller lärare för 2018/19
 • nya gruppstorlekar för handledare
 • blankett för omprövning
 • huvudmannen ansvarar för att handledare som byts ut ersätts av lärare som har lärarlegitimation

Se nedan vad som gäller för bidragsomgången 2018/19

Huvudmannens ansvar

Ansök och redovisa

Huvudmannen har ansvar för att ansöka om och redovisa statsbidraget. I ansökan ska du ange hur många lärare på respektive skolenhet som ska delta under läsåret 2018/19 samt hur många av dessa som undervisar i årskurs 7-9. Skolverket beräknar antalet handledare utifrån hur många lärare som huvudmannen anger i ansökan. Om huvudmannen planerar att samarbeta med en eller flera andra huvudmän ska du även ange det i ansökan. Alla huvudmän skickar in en egen ansökan där samarbetet framgår. I beslutet kommer det stå hur många lärare och handledare som ni får bidrag för.

Redovisning i augusti - september 2019

Huvudmannen ska redovisa hur statsbidraget för 2018/19 har använts mellan 1 augusti - 2 september 2019.

Skolverket kan helt eller delvis kräva tillbaka bidrag som inte har använts enligt förordningen.

Utse handledare

Huvudmän som söker bidrag ska utse handledare i ansökan. Handledarna ska utses i enlighet med förordning (2015:938) om statsbidrag för fortbildning i specialpedagogik. Den som blivit utsedd till handledare kan få gå en kostnadsfri utbildning vid ett lärosäte. För att en handledare ska få gå utbildningen behöver huvudmannen ange i ansökan om varje enskild handledare vill gå handledarutbildning. Om det är fler handledare som vill gå utbildningen än det finns platser till kan skolverket göra ett urval.

Kontrollera legitimation vid handledarbyten

Skolverket kontrollerar från och med 2018 inte längre att de handledare som ersätter befintliga handledare har lärarlegitimation. Det är huvudmannens ansvar att försäkra sig om att de handledare som de utser uppfyller alla krav enligt förordningen. Skolverket gör legitimationskontroller vid ansökan och vid redovisningen.

Du kan kontrollera att de handledare ni utsett har lärarlegitimation genom att skicka en lista med deras personnummer till lleg.registerutdrag@skolverket.se. Personnummer ska ha formatet ÅÅÅÅMMDD-NNNN. Skolverket kommer då att skicka tillbaka information om vilka personer som inte är legitimerade. Vi kommer att svara så snabbt som möjligt, men det kan ta upp till4 arbetsdagar att få svar beroende på hur stor efterfrågan är för tillfället.

Räkna ut antalet handledare

Gruppstorlekar för handledare

För bidragsomgången 2018/19 ska en handledare med 10 procent nedsättning i tid handleda 4–10 deltagare och en handledare med 20 procent nedsättning i tid handleda 11–20 deltagare.

Så räknar Skolverket ut antalet handledare

För att räkna ut hur många handledare ni kan få bidrag för använder Skolverket ett medelvärde för antalet lärare med handledning på 10 procent nedsättning i tid, det vill säga talet 7. I ansökan dividerar vi antalet deltagande lärare med 7 och avrundar det till närmaste heltal. På det viset får vi fram antalet handledare med 10 procents nedsättning i tid. Om du vill räkna ut er totala nedsättning i tid kan du multiplicera antalet handledare med 10 procents nedsättning med talet 10.  Då får du fram hur många handledare som ni kan få bidrag för. Det kommer också att stå i beslutet från Skolverket.

Ett exempel på hur vi räknar ut antalet handledare

En huvudman som ansöker om att 30 lärare ska delta kan välj att fördela nedsättning i tid per handledare på följande sätt:

 • 4 handledare på 10 procents nedsättning i tid
 • 2 handledare på 20 procents nedsättning
 • 2 handledare på 10 procent och 1 handledare på 20 procent.

Du gör dessa val i din ansökan. Observera att huvudmannen i det här fallet har rätt till 40 procents nedsättning men även skulle klara sig med 30 procents nedsättning. Till exempel att 3 handledare med 10 procents nedsättning handleder 10 lärare vardera.

Samarbete mellan huvudmän

Två eller flera huvudmän kan samarbeta med varandra. Då söker ni bidrag för det totala antalet handledare inom samarbetet. De huvudmän som samarbetar bestämmer sedan vem eller vilka huvudmän som får bidrag för handledare. Det ska framgå i ansökan. Varje huvudman skickar in en egen ansökan och får bidrag för varje lärare som deltar.

Samarbete kan vara bra för huvudmän som har för få legitimerade lärare för att delta. Det ska vara minst 4 legitimerade lärare per handledare. Läs mer om det nedan.

Kontrollera att lärare och handledare har lärarlegitimation

För att huvudmannen ska få statsbidrag måste de lärare och handledare som deltar ha lärarlegitimation. Det är huvudmannens ansvar att försäkra sig om att de som ska delta med stöd av statsbidraget har legitimation.

Kontrollera att lärarna har en lärarlegitimation genom att skicka en lista med deras personnummer till lleg.registerutdrag@skolverket.se. Personnumret ska ha formatet ÅÅÅÅMMDD-NNNN. Skolverket skickar då tillbaka information om vilka personer som inte är legitimerade. Vi kommer att svara så snabbt som möjligt, men det kan ta 1–4 arbetsdagar att få svar beroende på hur stor efterfrågan är för tillfället

I redovisningen tar Skolverket in uppgifter om de lärare som deltagit i insatsen. Om det då visar sig att en lärare inte är legitimerad kan Skolverket kräva tillbaka bidragspengarna.

Skicka in begäran om omprövning vid förändring

Om det skett en förändring som påverkar det bidrag som Skolverket beviljat behöver du skicka in en begäran om omprövning. Det kan till exempel handla om att det blivit fler eller färre handledare, eller lärare. Att det blir färre lärare påverkar också handledarnas nedsättning i tid. Fyll i så fall i en omprövningsblankett och skicka den till statsbidrag.specialpedagogik@skolverket.se.

Blanketten kommer att finnas på den här sidan i mars 2018.

Bidrag för handledare

Huvudmannen får bidraget för att frigöra tid för handledaren att vara ett stöd för lärargrupperna i det kollegiala lärandet. Bidraget är en ersättning för lön för handledaren.

Handledaren ska

 • på minst 10 eller 20 procent av en heltid tjänstgöra som handledare för lärare som deltar i insatsen på arbetstid
 • framför allt bidra till det kollegiala och individuella lärandet hos de lärare som deltar i insatsen
 • informera lärarna om syftet med insatsen och hur modellen för kompetensutveckling är upplagd samt vägleda dem på Skolverkets lärportal.

Deltagande i Skolverkets handledarutbildning ingår inte i den nedsättning i tid för handledaren som huvudmannen får statsbidrag för.

Villkor för handledaren

Handledaren bör ha lärarlegitimation, examen och erfarenhet

Huvudmannen ska utse handledare som är legitimerade lärare och att en sådan lärare ska ha både

 • speciallärar- eller specialpedagogexamen och
 • minst ett års erfarenhet av tjänstgöring som speciallärare eller specialpedagog.

Om det finns särskilda skäl får huvudmannen utse en annan legitimerad lärare som bedöms lämplig för uppgiften. Det är huvudmannen som avgör om en handledare som inte har en speciallärar- eller specialpedagogexamen och/eller minst ett års erfarenhet är lämplig för uppgiften. Handledaren ska vara anställd hos huvudmannen tills vidare eller för en begränsad tid.

Handledaren kan tjänstgöra mer än avsatt tid

Det är möjligt för en lärare att tjänstgöra mer än 10 eller 20 procent som handledare men Skolverket kan dock ersätta huvudmannen med högst 10 eller 20 procent av en genomsnittlig heltidslön för en speciallärare eller specialpedagog.

Villkor om handledaren som tjänstgör för flera huvudmän

I de fall en handledare är anställd hos två olika huvudmän och utsedd att vara handledare för båda dessa, är det möjligt för båda huvudmännen att erhålla statsbidrag motsvarande 10 eller 20 procent för den aktuella handledaren. Båda huvudmännen kan maximalt få 20 procent vardera för en och samma handledare. 

Bidrag för deltagande lärare

Huvudmannen kan få statsbidrag för legitimerade lärare som deltar i insatsen på arbetstid. Under läsåret 2018/19 ska de deltagande lärarna genomföra två moduler inom Specialpedagogik på lärportalen.

Lärarens deltagande

Läraren ska förbereda sig genom att ta del materialet som finns på lärportalen och delta i gemensam planering och gruppdiskussioner med kollegor samt genomföra de aktiviteter som ingår i insatsen. För att kunna delta i insatsen krävs därmed att läraren undervisar under det år som hen deltar i insatsen.

Lärarna behöver få tid för att delta

För att lärarna ska kunna delta i insatsen enligt den beskrivna modellen måste tid frigöras för att lärarna ska läsa in sig på materialet i moment A samt vid träffarna i moment B och D. Om deltagande medför att den totala arbetstiden överstiger 100 procent kan Skolverket komma att återkräva det beviljade statsbidraget. Återkravet gäller inte bara statsbidraget för deltagande lärare utan även det statsbidrag som utgått för handledarens lön.

Vad ska bidrag för lärare användas till?

Det är huvudmannen som beslutar hur lärarbidraget ska användas. Lärarbidraget som beviljats för läsåret 2018/19 måste användas före den 30 juni 2019. Bidraget ska användas för att

 • underlätta eller stärka lärarnas deltagande i kompetensutvecklingsinsatsen inom specialpedagogik eller
 • på annat sätt stärka huvudmannens arbete med att utveckla den specialpedagogiska kompetensen i sin verksamhet.

Kostnader som lärarbidraget får användas för

 • vikarier för lärare när de deltar inom insatsen eller för handledare när de är på handledarutbildningen
 • ytterligare kompetensutveckling
 • litteratur
 • undervisningsmaterial/laborativt material.
 • digitala verktyg
 • utökad handledartid
 • lön till centrala utvecklingspedagoger/processledare som arbetar med specialpedagogik
 • resor och logi för handledare och rektorer i samband med att de går den utbildning som erbjuds inom insatsen eller för ytterligare kompetensutveckling inom specialpedagogik.

Kostnader som lärarbidraget inte får användas för

 • lönekostnader för handledare för att kompensera eventuella skillnader mellan handledarens lön och schablonbeloppet för löneersättningen
 • övertidsersättning för lärare och handledare
 • förtäring/fika/representation
 • utlandsresor
 • sparat medel för kommande kostnader
 • förvaring/interiör.

Bidragets storlek

Bidragets storlek för handledare

Bidraget ska gå till lönekostnader för handledarna. Det är ett schablonbelopp som ska motsvara högst 10 eller 20 procent av en genomsnittlig heltidslön för en speciallärare eller specialpedagog. En huvudman kan få statsbidrag för samma handledare i upp till fyra år.

Schablonbeloppet för läsåret 2018/19 för en handledare på 20 procent är 126 600 kronor och för en handledare på 10 procent 63 300 kronor.

Bidragets storlek för lärare

Under bidragsomgången 2018/19 är schablonbeloppet för en lärare fastställt till 4500 kronor. Om en lärare deltagit under läsåret 2016/17, men inte under läsåret 2017/18, finns möjlighet att delta läsåret 2018/19, men då får huvudmannen endast ett halvt schablonbelopp för läraren.

Om fler ansöker än det finns bidrag till

Om det är fler som ansöker om bidrag än det finns pengar till gör Skolverket ett urval. Vid fördelningen finns det en särskild pott för huvudmän som ansöker om bidrag för  lärare som huvudsakligen undervisar i årskurs 7–9. Resten av beloppet fördelar vi genom att uppskatta den andel elever hos huvudmannen som inte kommer att bli behöriga till gymnasieskolan. Vi prioriterar de huvudmän som vi uppskattar har en hög andel elever som inte förväntas bli behöriga till gymnasieskolan. Huvudmän för utbildning vid särskilda ungdomshem är garanterade att få delta.

De som deltar i Skolverkets satsning Samverkan för bästa skola och kommuner som ingår i Riktade insatser för nyanlända elevers skolgång tillhör en särskild urvalsgrupp som också är prioriterad. Om Skolverket måste göra ett urval får bara skolenheter som fanns den 15 oktober 2016 delta. Det beror på att delar av urvalet baseras på uppgifter som samlades in då.

Beslut om ansökan 2018/19

Vi har beviljat bidrag till 216 huvudmän på totalt 109 167 300 kronor. I bilagan ser du vilka huvudmän som får bidrag och hur stort bidrag de får. Du ser också den totala nedsättningen i tjänst för handledare samt antalet lärare per huvudman.

En total nedsättning i tjänst på 40 procent kan till exempel innebära

 • två handledare på 20 procent
 • 1 handledare på 20 procent och 2 handledare på 10 procent
 • 4 handledare på 10 procent.

Schablonbeloppet för en handledare med 10 procents nedsättning i tid är 63 300 kronor. För en handledare med 20 procents nedsättning i tid är det 126 600 kronor.

Beslut om ansökan 2018/19 (248 kB)

Kontakt

Statsbidrag

statsbidrag.specialpedagogik@skolverket.se

Insatsens innehåll och genomförande

specialpedagogik@skolverket.se

Senast granskad: 2017-12-01
Innehållsansvar: Statsbidragsenheten