Statsbidrag för utveckling av det arbetsplatsförlagda lärandet

Detta statsbidrag kan sökas av huvudmän för att vidareutveckla kvaliteten i det arbetsplatsförlagda lärandet (apl). Insatserna ska vara en del i yrkesutbildningens systematiska kvalitetsarbete för att öka kvaliteten i elevernas lärande.

Kockelev 2016: Ansök senast 16/1, utbetalning i feb, redovis. av 2015 i mars. 2017: Redovis. av 2016 i mars.

AKTUELLT

18 maj | Beslut om redovisning av bidragsomgången 2016. Se beslutet längre ner på den här sidan. 

1 feb | Bidraget utgår och kan därför inte sökas 2017.


Vem kan söka?

Bidrag kan sökas av huvudmän för yrkesutbildning i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan.

Vad ska bidraget användas till?

Bidraget är till för utbildning som har sin hemvist på skolan, men som delvis sker på en arbetsplats.

Det arbetsplatsförlagda lärandet ska vidareutvecklas

Bidrag kan sökas för insatser som är kopplade till skolans systematiska kvalitetsarbete och som

  • omfattar minst 15 veckor (gymnasieskolan) eller 22 veckor (gymnasiesärskolan)
  • innebär samverkan med arbetslivet
  • bidrar till ökad kvalitet i elevernas lärande under apl

Bidrag kan inte sökas för

  • lärlingsutbildning
  • kommunal vuxenutbildning
  • ersättning till arbetsgivare för att ta emot elever

Läs mer om kvalitet i yrkesutbildning i Skolinspektionens granskning. Där hittar du också Skolverkets allmänna råd för systematiskt kvalitetsarbete som ger vägledning till huvudmän och skolenheter.                           

Beslut om bidrag för 2016

Skolverket har för 2016 beviljat 79 huvudmän bidrag om totalt nästan 49 miljoner kronor.

Lista på beviljade huvudmän och belopp 2016 (268 kB)

Bedömning av ansökan

Skolverket bedömer i vilken grad insatsen

  • kan bidra till att styrdokumentens mål uppfylls bättre
  • utvecklar samverkan med arbetslivet kring apl
  • ger en bestående effekt för kvaliteten på lärandet
  • berör många arbetsplatser, skolor, program, branscher, lärare eller elever

Skolverket har inte satt några beloppsgränser men bedömer i vilken grad insatsen och kostnaden för den är rimlig för att uppnå målen i ansökan. Vid fördelning av statsbidrag kommer Skolverket också att ta hänsyn till geografisk spridning av insatserna. Läs mer i förordning (2012:992).

Regeringen har aviserat att det ska vara möjligt att söka bidraget fram till och med år 2016.

Uppföljning och redovisning

Skolverket följer upp och utvärderar hur statsbidraget används och begär därför in vissa uppgifter från mottagarna av statsbidraget. Det är viktigt att mottagarna lämnar in de uppgifter vi begär.

Vi granskar att de uppgifter som huvudmän uppger i ansökan stämmer. Därför kan vi komma att begära in dokumentation som styrker uppgifterna, till exempel ekonomisk redovisning. Detta framgår som villkor i beslutet.

Den utvärdering som beskrivs i ansökan redovisas till oss. Om vi upptäcker felaktiga uppgifter i redovisningen kan vi komma att återkräva statsbidraget enligt förordning (2012:992).

Bidragsomgången 2016

Beslut om redovisning 2016 (841 kB)

Kontakt

apl.statsbidrag@skolverket.se

Senast granskad: 2017-05-18
Innehållsansvar: Avdelningen för handläggning