Statsbidrag för en likvärdig skola

Det här statsbidraget ska gå till att stärka likvärdigheten och kunskapsutvecklingen i förskoleklass och grundskolan.

Två elever och en lärare.

AKTUELLT

3 apr | Beslut om bidragsramar för hösten 2018. Nu kan du se hur mycket din huvudman kan begära ut för hösten 2018. Alla huvudmän som har fått en bidragsram kommer kunna begära ut bidrag efter sommaren 2018, vi återkommer med datum för det på den här sidan.

I maj 2018 kommer vi publicera mer information och stöd om vad bidraget kan användas till och vilka villkor som gäller för bidraget.

Bidragsramar 2018 (438 kB)

Vem kan söka statsbidraget?

Kommunala och fristående huvudmän för

 • förskoleklass
 • grundskolan.

Vad ska statsbidraget användas till?

Statsbidraget ska användas till insatser som stärker likvärdighet och kunskapsutveckling i förskoleklass och grundskolan. Genom att analysera, identifiera och prioritera behoven kan huvudmannen själv bestämma vilka insatser som statsbidraget ska finansiera.

I maj 2018 kommer du på den här sidan få stöd och inspiration om insatser som utifrån beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund leder till stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling.

Bidraget för 2018 kan ni använda för kostnader till insatser under perioden 1 juli-31 december 2018.

Likvärdig utbildning i förskoleklass och grundskolan

Alla elever i Sverige har enligt lag rätt till en likvärdig utbildning. Sociala och ekonomiska hemförhållanden eller var eleven bor ska inte påverka elevens tillgång till utbildning av hög kvalitet.

Utbildningen ska också kompensera för elevers olika bakgrund och förutsättningar. För att stärka likvärdigheten och för att alla elever ska få en utbildning av hög kvalitet behöver huvudmän rikta resurser utifrån lokala förutsättningar och behov. Det här statsbidraget är ett stöd för huvudmän att stärka likvärdigheten i och mellan skolor.

I skollagen står det om lika tillgång till utbildning, likvärdig utbildning och huvudmannens ansvar för utbildningen:

 • Alla ska, oberoende av geografisk hemvist och sociala och ekonomiska förhållanden, ha lika tillgång till utbildning i skolväsendet. 1 kap. 8 §
 • Utbildningen ska vara likvärdig inom varje skolform och inom fritidshemmet oavsett var i landet den anordnas. 1 kap. 9 §
 • Resurser ska fördelas efter barnens och elevernas olika förutsättningar och behov. 2 kap. 8 §

Skollagen

Utforma insatserna utifrån en analys av lokala förutsättningar och behov

Ni behöver utforma insatser som är anpassade utifrån de förutsättningar och behov som finns inom organisationen. Ett framgångsrikt utvecklingsarbete utgår från en nulägesanalys med tydligt identifierade behov och orsaker, välgrundade insatser, resultatfokus, delaktighet och långsiktighet. Det är därför viktigt att ni gör en analys av er verksamhet innan ni beslutar vilken eller vilka insatser ni ska prioritera.

I maj 2018 kommer det finnas mer stöd här om hur ni kan gå tillväga för att analysera behoven.

Statsbidraget ska stödja långsiktiga insatser 

Statsbidraget får användas till kostnader för insatser som genomförs under perioden 1 juli-31 december 2018, men det ska stödja mer långsiktiga insatser för att stärka likvärdigheten och kunskapsutvecklingen. Bidraget kan gå till insatser som ni redan genomför eller till nya insatser.

Till exempel

 • Undervisning och lärande
 • Extra anpassningar och särskilt stöd
 • Bedömning och betygsättning
 • Trygghet och studiero och åtgärder mot kränkande behandling
 • Förutsättningar för lärande och trygghet
 • Styrning och utveckling av verksamheten

I maj 2018 kommer det finnas mer stöd om vilka insatser ni kan använda bidraget till.

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

Villkoren styrs av 

Förordning (2018:49) om statsbidrag för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling

Enligt förordningen ska bland annat huvudmannen

 • upprätta en plan med redogörelse för de insatser som huvudmannen planerar, enligt § 5 i förordningen
 • för bidragsåret inte minska de egna kostnaderna per elev för personal i förskoleklassen eller för undervisning och elevhälsa i grundskolan jämfört med ett genomsnitt för tre föregående år, enligt § 3 i förordningen.

Vi kommer att publicera mer information om villkoren på den här sidan i maj 2018.

Hur stort är statsbidraget?

För bidragsomgången 2018 är det totala beloppet 1 miljard kronor. Alla huvudmän som kan ta del av bidraget tilldelas en bidragsram. Den visar den totala summan bidrag som varje huvudman är garanterad.

Bidragsramar 2018 (438 kB)

Så har vi tagit fram bidragsramarna

Vi tar fram bidragsramarna utifrån ett socioekonomiskt index och elevantalet hos varje huvudman.

Modell för socioekonomiskt index

Vi har använt oss av ett socioekonomiskt index som Statistiska Centralbyrån, SCB, har tagit fram. Den utgår från en modell som beräknar sannolikheten att en elev blir behörig till ett nationellt program i gymnasieskolan. En huvudman med en högre andel elever som inte förväntas bli behörig till gymnasiet får ett högre bidrag per elev än en huvudman med en lägre andel obehöriga.

Modellen använder följande variabler för att beräkna sannolikheten att en elev blir obehörig:

 • Vårdnadshavarnas utbildningsnivå
 • Året när eleven invandrade till Sverige
 • Vårdnadshavarnas inkomst
 • Elevens kön
 • Ekonomiskt bistånd till vårdnadshavare
 • Om eleven är folkbokförd på samma adress som båda vårdnadshavare
 • Antal syskon som är folkbokförda i hemmet
 • Socioekonomisk status på bostadsområdet där eleven är folkbokförd

Elevstatistik

Vi använder oss av elevstatistiken som samlas in av Statistiska centralbyrån, SCB, den 15 oktober varje år. För att göra bidragsramarna mer stabila över tid används genomsnittet av elevantalet hos en huvudman för tre föregående år. Den senast uppdaterade elevstatistiken har två års eftersläpning, vilket innebär att bidragsramarna för 2018 baseras på genomsnittet av elevantalet 2014, 2015 och 2016. Huvudmän kan inte få en bidragsram för 2018 om de inte lämnat statistik till SCB, tillkommit efter 15 oktober 2016 eller saknar tillstånd att bedriva verksamhet.

Huvudmän med konfessionell inriktning eller färre än fem elever har fått en bidragsram som baseras på ett index som motsvarar genomsnittet av andelen obehöriga elever till gymnasieskolan för samtliga skolenheter i den kommunen som skolan har sin verksamhet.

För kommande år kan storleken på bidraget förändras

I budgetpropositionen för 2018 har regeringen föreslagit att det ska finnas 3,5 miljarder kronor för 2019 och 6 miljarder kronor för 2020.

Förändringar av elevantalet och elevernas socioekonomiska förutsättningar hos en huvudman och andra huvudmän kan göra att bidragsramen förändras mellan bidragsåren.

Kontakt

statsbidrag.likvardigskola@skolverket.se

Senast granskad: 2018-04-03
Innehållsansvar: Statsbidragsenheten