Statsbidrag för hälsofrämjande skolutveckling

Syftet med bidraget är att stödja huvudmän att arbeta med hälsofrämjande skolutveckling för en ökad måluppfyllelse. För bidragsomgången 2017 tar vi steget in i klassrummet och sätter fokus på lärandet för eleven som en hälsofrämjande faktor: När jag lär mig mår jag bra!

AKTUELLT

15 maj | Ansökan för 2017 öppnar i Mina sidor den 15 augusti. Nytt för den här bidragsomgången är att det finns nya krav om att insatserna ska ske i samarbete tillsammans med forskare/i forskarmiljö och insatsen ska kopplas till lärande och undervisning.

Läs mer om villkoren för bidraget

Ansökan är öppen 15 augusti - 15 september

Förbered ansökan från 30 juni

I instruktionerna för ansökan kan du se vad som krävs för att göra en ansökan.
Blanketten för ansökan hittar du i e-tjänsten mina sidor från 15 augusti.

Instruktioner för ansökan 2017 (157 kB)

Ansök i e-tjänsten

För att logga in i e-tjänsten mina sidor och göra ansökan behöver du vara en användare med behörighet till bidraget. Du som har behörigheten ombud eller representant kan logga in och klicka på: Administrera användare -> Lägg till och ta bort behörigheter.

Läs mer om Mina sidor och Logga in


Vem kan söka statsbidraget?

Kommunala och fristående huvudmän för

 • grundskolan, grundsärskolan
 • sameskolan, specialskolan
 • gymnasieskolan, gymnasiesärskolan.

Vad ska statsbidraget användas till?

Hälsofrämjande skolutveckling handlar om att synliggöra att hälsoarbete i skolan är en del av en långsiktig skolutvecklingsprocess. Huvudmän kan söka bidrag för insatser som ska öka elevers välbefinnande och måluppfyllelse. Bidraget ska användas till pågående eller nya insatser som bidrar till hälsofrämjande skolutveckling.

Hälsofrämjande skolutveckling är en del av utbildningens mål

Läroplanerna innehåller många centrala formuleringar som ger vägledning för det hälsofrämjande arbetet och hur utbildningen ska utformas för att främja alla elevers utveckling och lärande. För att få bidrag ska insatsen tydligt kopplas till utbildningens mål.

Här kan du läsa mer om grundtankarna bakom statsbidraget och få inspiration för insatser på din skola:

Hälsofrämjande och förebyggande insatser för en ökad måluppfyllelse

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

För att få beviljat bidrag ska insatserna: 

 • Stödja elevernas välbefinnande och utveckling mot utbildningens mål.
 • Bidra till ett förebyggande och hälsofrämjande arbete som utgår ifrån att lärande och hälsa hör ihop.
 • Involvera den samlade elevhälsans kompetens (kurator, skolsköterska, psykolog, skolläkare, personal med specialpedagogisk kompetens). Elevhälsan ska vara med i planerandet genomförandet och uppföljning av insatsen.
 • Vara förankrad och en integrerad del i skolans långsiktiga uppföljnings- och systematiska utvecklingsarbete.
 • Nytt för bidragsomgången 2017: Insatsen ska vara ett samarbete mellan elevhälsa, pedagoger skolledning, och huvudman där kollegialt lärande och ett metakognitivt arbetssätt utgör grunden för att driva processen framåt. Även eleverna ska ha inflytande över insatsen i syfte att stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende. Eleverna ska vara delaktiga genom hela processen från planering och genomförande till uppföljning. 
 • Nytt för bidragsomgången 2017: Insatsen ska knyta an forskare med adekvat kompetens för att ha ett stöd i processen och utvärdering av insatsen. Det kan handla om att samverka med exempelvis ett lärosäte eller FoU-enhet. Det kan också handla om att samverka med en lektor eller fristående forskare. I ansökan kommer projekten även kunna budgetera för kostnaden för detta stöd.
 • Nytt för bidragsomgången 2017: Insatsen ska kopplas till undervisningen inom minst tre av följande fyra områden. Dessa områden ska integreras med varandra i syfte att skapa innovativa lärmiljöer för att öka alla elevers lärande och hälsa.
  • Matematik och naturvetenskap
  • Fysisk aktivitet
  • Språkutvecklande arbetssätt
  • Estetiska lärprocesser

Efter att vi har beviljat ansökan ska huvudmannen

 • skicka in en projektplan till Skolverket en månad efter att vi har fattat beslut om beviljat belopp 
 • medverka i de undersökningar Skolverket och forskare begär in under projektets gång
 • skicka in en slutredovisning som Skolverket begär in hösten 2018
 • medverka i seminariedagen som Skolverket anordnar under våren 2018.

Hur stort är statsbidraget?

Skolverket har totalt 37 miljoner kronor att fördela för bidraget för bidragsomgången 2017.


Bidragsomgången 2016

Beslut om ansökan 2016

Skolverket har beviljat 99 huvudmän bidraget för hälsofrämjande skolutveckling. Totalt inkom ansökningar från 564 huvudmän.

Här är listan på alla huvudmän som beviljats bidraget (100 kB)


Kontakt

halsoframjande@skolverket.se

Senast granskad: 2017-06-30
Innehållsansvar: Avdelningen för kommunikation