Statsbidrag för högskolestudier i sva och sfi

Bidraget ska gå till utbildning inom Lärarlyftets kurser i syfte att lärare ska få behörighet att undervisa i svenska som andraspråk (sva) eller kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (sfi). Bidraget kan även gå till utbildning som ger lärare kunskaper inom ämnet svenska som andraspråk. Tidigare hette det här statsbidraget fortbildning för lärare i sva och sfi.

AKTUELLT

22 mars | Ansökan för vt18 har stängt. När vi har fattat beslut kommer vi att publicera det i e-tjänsten för statsbidrag och på den här sidan. 

Vad ska bidraget användas till?

Bidraget ska användas som ersättning för lärares lön under den tid de deltar i utbildning. Bidraget kan sökas för lärare som går kurser inom ramen för Lärarlyftet eller för lärare som läser kursen Det globala klassrummet - introduktionskurs i svenska som andraspråk. Läraren ska ha påbörjat utbildningen när huvudmannen gör ansökan för att vi ska bevilja bidrag för den läraren. 

Huvudmannen kan förlägga kurser på hemmaplan

Det finns möjlighet att anordna kurser för många lärare i huvudmannens lokaler. På det sättet går det att tydligare koppla studierna direkt till de lokala behoven. När lärare studerar tillsammans på hemmaplan kan det leda till att likvärdigheten och kvaliteten i undervisningen ökar ytterligare. Huvudmannen tar kontakt med ett lärosäte för att diskutera möjliga upplägg.

Vi beviljar bidrag för lärare som är antagna på utbildning eller kurser

Vid ansökan på vårterminen måste lärare påbörja utbildningen eller kursen senast samma vår. För en lärare som planerar påbörjar utbildning nästkommande termin, söker ni också bidrag för den läraren den terminen då läraren påbörjar utbildningen. 

Läraren ska:

  • delta i utbildning under arbetstid,
  • eller vara tjänstledig under utbildningen,
  • eller delta i utbildningen under tid han eller hon inte arbetar på grund av att anställningen omfattar mindre än heltid

Statsbidrag lämnas inte för studier under föräldraledighet.

Läs mer om att studera via Lärarlyftet

Fördelning arbete/studier

Huvudmän söker statsbidrag för den tid läraren inte arbetar i samband med studier.
Det som avgör hur stort bidraget blir är alltså inte hur mycket tid läraren lägger ner på studier. Det som avgör är hur mycket tid arbetsgivaren avsätter för studierna. Om en lärare studerar på 50 procent (15 hp) men huvudmannen avsätter 20 procent av arbetstiden för studier så kan huvudmannen söka bidrag för 20 procent för den läraren. 20 procent studietid motsvarar 6 högskolepoäng. 

Ju mer tid huvudmannen sätter ner för lärarens studier, desto högre blir summan på bidraget som kan beviljas. 

Vem kan söka?

Huvudman inom skolväsendet Huvudman för utbildning vård av unga Huvudman för utbildning för intagna i kriminalvårdsanstalt enligt 5 kap. förordningen om vuxenutbildning Folkhögskola enligt förordningen (2015:218) om statsbidrag till folkbildningen

Eller den som enligt avtal med en huvudman utför uppgifter inom sådan utbildning som avses enligt ovanstående tre punkter.

Från och med höstterminen 2017 kommer även folkhögskolor kunna söka statsbidraget. 

Vanliga frågor och svar

Hur mycket bidrag kan en huvudman få per lärare?

Huvudmannen ska betala ersättning till läraren eller förskolläraren motsvarande minst 80 procent av lönen, under den tid läraren utbildar sig.

Ni kan söka statsbidrag som motsvarar 70 procent av kostnaden för ersättningen till läraren eller förskolläraren. Ni kan betala en högre ersättning än 80 procent av lärarens lön, men då får ni inte bidrag för den överstigande delen. Statsbidraget beräknas på en årslön för en lärare om 545 000 kronor vilket baseras på en medellön om 31 500 kronor/månad inklusive sociala avgifter.

Exempel på uträkning för statsbidrag per lärare

En huvudman godkänner att en anställd lärare eller förskollärare deltar i utbildning på heltid som sammanlagt motsvarar 90 hp, varav 30 hp läses per termin. Om huvudmannen gör motsvarande nedsättning i tid för den tid läraren studerar blir uträkningen följande:

(545 000 kronor / 2 x 80 procent x 70 procent) = 152 600 kr

Förklaring:

(545 000 kronor / 2 x 80 procent ) = 218 000 är den summar läraren kan få i lön per termin för att studera på heltid. Det motsvarar 80 % av en medellön för lärare. 

(545 000 kronor / 2 x 80 procent x 70 procent) = 152 600 är den summa huvudmannen kan få i statsbidrag per termin för läraren. Eftersom Skolverket betalar en summa på 70 % av lärarens medellön.

Är det här samma bidrag som statsbidraget om fortbildning för lärare i sva och sfi? 

Ja, det är samma statsbidrag som utgår från samma förordning (2016:709). Det enda som har ändrats är namnet på statsbidraget. 

Liknande bidrag

Statsbidrag för Lärarlyftet En lärare kan genom Lärarlyftet läsa in behörighet för undervisning i svenska som andraspråk och svenska för invandrare. Det går inte att kombinera statsbidragen samma termin för en och samma lärare.


Bidragsomgången 2017

Beslut om ansökan vt17

Lista över beviljade ansökningar och belopp vt17 (201 kB)


Kontakt

statsbidrag.hp.svasfi@skolverket.se

Senast granskad: 2018-03-22
Innehållsansvar: Statsbidragsenheten