Statsbidrag för IB-utbildning vid vissa skolor

Skolverket betalar ersättning för internationell gymnasial utbildning (IB-utbildning) anordnat av Stockholm, Göteborg och vid Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket (SSHL).

AKTUELLT

17 okt | Ansökan har stängt. Nu handlägger vi alla ärenden och fattar beslut i februari. Följ ditt ärende i Mina sidor.

Vem kan söka statsbidraget?

Statsbidrag kan sökas av Stockholms stad, Göteborgs stad och Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket.

Vad ska statsbidraget användas till?

Statsbidraget ska användas till kostnader för utbildning för elever som läser internationell gymnasial utbildning hos någon av de tre huvudmännen.

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

För varje budgetår kan huvudmännen få statsbidrag till kostnader för undervisning för

  • högst 90 årselevplatser i vardera Stockholm och Göteborg
  • högst 120 årselevplatser vid SSHL

I ansökan får det inte ingå elever som hemkommunen är skyldig att lämna skolpeng för (enligt 29 kap 17 § skollagen (2010:800).


Kontakt

statsbidrag.utlandssvenska@skolverket.se

Senast granskad: 2017-10-20
Innehållsansvar: Statsbidragsenheten