Statsbidrag för introduktionsprogram

Statsbidraget ska gå till att stärka utbildningen på gymnasieskolans introduktionsprogram.

Ansökan är öppen 15 januari–15 februari

För att logga in i e-tjänsten och göra ansökan behöver du vara en användare med behörighet till bidraget. 

Lägg till och se vilka som har behörighet till bidraget

Du som är ombud, representant och du som redan har behörighet till bidraget kan logga in och klicka på: Administrera användare -> Lägg till och ta bort behörigheter.


Vem kan söka statsbidraget?

Kommunala och fristående huvudmän som har minst 15 elever på ett introduktionsprogram i gymnasieskolan. Skolverket kommer vid uppföljningen hösten 2018 att kontrollera antalet elever gentemot den statistik som rapporteras in till SCB den 15 oktober 2017. 

Vad ska statsbidraget användas till?

Bidraget får användas till insatser för att stärka utbildningen på gymnasieskolans introduktionsprogram som genomförs under perioden juli 2017-juni 2018.

Vi har samlat förslag på vad bidraget kan användas till, men du som huvudman kan även använda bidraget till andra insatser, så länge de syftar till att stärka utbildningen på introduktionsprogrammen.

Fortbildning och kompetensutveckling

Bidraget kan användas till att fortbilda och kompetensutveckla personal om syftet är att stärka utbildningen på introduktionsprogrammen.
  Skolverkets lärportal ​​​​​​​ ​​​​​​​På Skolverkets lärportal finns information om kollegialt lärande. Här hittar du också Skolverkets moduler för kompetensutveckling

Bygga svenska ​​​​​​​ ​​​​​​​ Bygga svenska är ett bedömningsstöd för att undervisa nyanlända elever. Materialet kan användas för att följa nyanlända elevers språkutveckling i grundskolan och i gymnasieskolans introduktionsprogram.

Webbutbildning för kartläggningsarbete ​​​​​​​ Lär dig att göra en kartläggning av nyanlända elevers kunskaper.

Apl-utvecklarutbildning Skolverket erbjuder en apl-utvecklarutbildning för yrkeslärare och apl-ansvariga. I utbildningen ingår bland annat att etablera hållbara strukturer och rutiner för samverkan mellan skola och arbetsplatser samt planering, genomförande och uppföljning av elevernas kunskapsutveckling under apl. Kurser om studie- och yrkesvägledning

Här hittar du kurser om studie- och yrkesvägledning som startar hösten 2017.


Andra insatser inom fortbildning och kompetensutveckling
Ni kan också

 • stärka lärarnas arbete för elever med funktionshinder och eller utvecklingsstörning
 • utbilda personal i att hantera traumatiserade elever
 • utbilda personal i interkulturalitet
 • ta fram utbildningspaket om det svenska skolsystemet och svenska normer och värden för personal utan pedagogisk utbildning och för vårdnadshavare.

Konferenser och fortbildningar

Bidraget kan användas för konferenser om syftet är att stärka utbildningen på introduktionsprogrammen.

Skolverkets kalendarium

Här hittar du konferenser, seminarier och webbinarier som Skolverket är med och arrangerar och evenemang där våra medarbetare medverkar.

Under hösten 2017 annordnar vi tre regionala konferenser: Styrning av introduktionsprogram med fokus på nyanlända elevers lärande. Den 10 oktober i Stockholm, 20 oktober i Malmö och den 27 november på Arlanda. 

Skolverkets kalendarium

​​Här finns också kalendarium för konferenser och fortbildningsdagar

Skolporten – arrangemang

Specialpedagogiska skolmyndigheten – kurser och aktiviteter

Etablering på arbetsmarknaden

Bidraget kan användas för att hjälpa elever att etablera sig på arbetsmarknaden. Ni kan till exempel
 • stärka samverkan mellan skola och arbetsliv
 • ge stöd till att anpassa utbildningen till vad som behövs på arbetsmarknaden, exempelvis genom studiebesök på arbetsplatser som är relevanta för utbildningen och för elevens mål och syfte med utbildningen.
 • utveckla ett samarbete med en eller flera arbetsplatser för att göra arbetsplats och handledare mer insatta i elevens syfte och mål med utbildningen
 • ge ekonomiskt stöd till handledare vid arbetsplatsförlagt lärande.

Kvalitetsutveckling

Bidraget kan användas till insatser för att ytterligare utveckla kvaliteten inom utbildningen på introduktionsprogrammen. Ni kan till exempel

 • ta fram en plan, riktlinjer och rutiner som behövs för utbildningen samt se över åtgärder för arbetssätt och struktur inom programmen
 • se över er organisation vad gäller grupperingar, schemamöjligheter, individuella studieplaner, apl/praktik, elevhälsa, studie- och yrkesvägledning och så vidare
 • försöka hitta möjligheter för personer med kognitiva funktionsnedsättningar att hitta vägar in i arbetsliv eller vidare studier
 • stärka integreringen mellan introduktionsprogrammen och skolans nationella programgöra kartläggningar, även ämneskartläggningar, se till exempel Bedömningsportalen om kartläggning av nyanlända elevers kunskaper
 • ​​​​​​​införa en arbetsgång för att utveckla Bygga svenska​​​​​​​
 • ge lärarna möjlighet att lära känna de olika programmen och lära av varandra för en mer integrerad verksamhet, till exempel genom att planera för kollegialt lärande och samordna insatser för elevernas utveckling.
Beömningsportalen ​​​​​​​
Bygga svenska ​​​​​​​

Personalkostnader, läromedel och övriga kostnader

Bidraget kan användas till personalkostnader, inköp av läromedel och övriga kostnader. Ni kan till exempel

 • ta in vikarier för att frigöra annan personal
 • ge mer tid för pedagoger att coacha och vara mentorer åt elever
 • utveckla studie- och yrkesvägledningen för att stärka elevhälsan och förutsättningarna att nå syftet med utbildningen
 • tillsätta ytterligare resurser, till exempel anställa studiehandledare med specifika språkkunskaper som kan ge studiehandledning på flera språk
 • köpa in teknik och läromedel, exempelvis digitalt baserade program
 • köpa in litteratur för kompetensutveckling och utvecklingsarbete
 • köpa in kompetensutveckling för personalen så att de kan använda digitala verktyg för att stötta elevernas kunskapsutveckling
 • förbättra skolmiljön för att stärka elevernas utbildning
 • anordna planeringsdagar eller utbildningsdagar för att inspirera elever och lärare och stärka utbildningarna
 • finansiera studiebesök, konferenser och utbildningar. Kostnaderna kan bland annat gå till resor och boende.

Hur stort är statsbidraget?

Vi har totalt 150 miljoner kronor att fördela. Varje huvudman som kan söka bidraget kan få upp till 2 miljoner kronor.

Beslut

24 oktober 2017 | Beslut om ansökan 2017/2018

Beslutet avser ansökan om statsbidrag under perioden 1 juli 2017 till 30 juni 2018. Sista dag för ansökan var den 15 september 2017.

Förteckning över beviljat belopp per huvudman (32 kB) ​​​​​​​

Kontakt

statsbidrag.introduktionsprogram@skolverket.se

Senast granskad: 2017-09-18
Innehållsansvar: Statsbidragsenheten