Statsbidrag för introduktionsprogram

Statsbidraget ska gå till att stärka utbildningen på gymnasieskolans introduktionsprogram.

AKTUELLT

23 april | Det finns pengar kvar för ansökan 2018. Därför har huvudmän som ansökte om mer bidrag än de fick utbetalt nu möjlighet att ta del av de pengar som finns kvar. Vi har kontaktat berörda huvudmän via mejl till den kontaktperson som angavs vis ansökan. Vi kommer att fatta beslut om dessa nya utbetalningar i maj.

17 april | Beslut om ansökan Vi har fattat beslut om ansökan om statsbidrag för 2018. Utbetalning av beviljat bidrag sker vecka 17. Utbetalningen har meddelandetexten ”Introduktionsprogram 2018”. Se listan över alla beviljade bidrag längre ner på sidan. Logga in

22 feb | Förordningsändringar. Ändringarna påverkar alla som ansökt om statsbidrag i 2018 års bidragsomgång. Förordningen träder i kraft den 20 mars 2018. Mer information kommer skickas ut till de som berörs. Du kan också läsa mer nedan. 

Vem kan söka statsbidraget?

Kommunala och fristående huvudmän som har minst 15 elever på ett introduktionsprogram i gymnasieskolan. 

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

Bidraget får användas till insatser för att stärka utbildningen på gymnasieskolans introduktionsprogram. För ansökan 2018 gäller att insatserna ska genomföras under kalenderåret 2018. För statsbidrag som beviljats hösten 2017 ska insatserna genomföras under perioden juli 2017-juni 2018.

Enligt den nya förordningen kan en huvudman beviljas högst 3 miljoner kronor. Nytt i den nya förordningen är också att fördelningen av statsbidraget baseras på den andel elever som respektive huvudman har av samtliga sökande huvudmäns elever.

Vad ska statsbidraget användas till?

Bidraget får användas till insatser för att stärka utbildningen på gymnasieskolans introduktionsprogram. Vi har samlat förslag på vad bidraget kan användas till, men du som huvudman kan även använda bidraget till andra insatser, så länge de syftar till att stärka utbildningen på introduktionsprogrammen.

Fortbildning och kompetensutveckling

Bidraget kan användas till att fortbilda och kompetensutveckla personal om syftet är att stärka utbildningen på introduktionsprogrammen.
  Skolverkets lärportal ​​​​​​​ ​​​​​​​På Skolverkets lärportal finns information om kollegialt lärande. Här hittar du också Skolverkets moduler för kompetensutveckling

Bygga svenska ​​​​​​​ ​​​​​​​ Bygga svenska är ett bedömningsstöd för att undervisa nyanlända elever. Materialet kan användas för att följa nyanlända elevers språkutveckling i grundskolan och i gymnasieskolans introduktionsprogram.

Webbutbildning för kartläggningsarbete ​​​​​​​ Lär dig att göra en kartläggning av nyanlända elevers kunskaper.

Apl-utvecklarutbildning Skolverket erbjuder en apl-utvecklarutbildning för yrkeslärare och apl-ansvariga. I utbildningen ingår bland annat att etablera hållbara strukturer och rutiner för samverkan mellan skola och arbetsplatser samt planering, genomförande och uppföljning av elevernas kunskapsutveckling under apl. Kurser om studie- och yrkesvägledning


Andra insatser inom fortbildning och kompetensutveckling
Ni kan också

 • stärka lärarnas arbete för elever med funktionshinder och eller utvecklingsstörning
 • utbilda personal i att hantera traumatiserade elever
 • utbilda personal i interkulturalitet
 • ta fram utbildningspaket om det svenska skolsystemet och svenska normer och värden för personal utan pedagogisk utbildning och för vårdnadshavare.

Konferenser och fortbildningar

Bidraget kan användas för konferenser om syftet är att stärka utbildningen på introduktionsprogrammen.

Skolverkets kalendarium

Här hittar du konferenser, seminarier och webbinarier som Skolverket är med och arrangerar och evenemang där våra medarbetare medverkar.

Under hösten 2017 annordnar vi tre regionala konferenser: Styrning av introduktionsprogram med fokus på nyanlända elevers lärande. Den 10 oktober i Stockholm, 20 oktober i Malmö och den 27 november på Arlanda. 

Skolverkets kalendarium

​​Här finns också kalendarium för konferenser och fortbildningsdagar

Skolporten – arrangemang

Specialpedagogiska skolmyndigheten – kurser och aktiviteter

Etablering på arbetsmarknaden

Bidraget kan användas för att hjälpa elever att etablera sig på arbetsmarknaden. Ni kan till exempel
 • stärka samverkan mellan skola och arbetsliv
 • ge stöd till att anpassa utbildningen till vad som behövs på arbetsmarknaden, exempelvis genom studiebesök på arbetsplatser som är relevanta för utbildningen och för elevens mål och syfte med utbildningen.
 • utveckla ett samarbete med en eller flera arbetsplatser för att göra arbetsplats och handledare mer insatta i elevens syfte och mål med utbildningen
 • ge ekonomiskt stöd till handledare vid arbetsplatsförlagt lärande.

Kvalitetsutveckling

Bidraget kan användas till insatser för att ytterligare utveckla kvaliteten inom utbildningen på introduktionsprogrammen. Ni kan till exempel

 • ta fram en plan, riktlinjer och rutiner som behövs för utbildningen samt se över åtgärder för arbetssätt och struktur inom programmen
 • se över er organisation vad gäller grupperingar, schemamöjligheter, individuella studieplaner, apl/praktik, elevhälsa, studie- och yrkesvägledning och så vidare
 • försöka hitta möjligheter för personer med kognitiva funktionsnedsättningar att hitta vägar in i arbetsliv eller vidare studier
 • stärka integreringen mellan introduktionsprogrammen och skolans nationella programgöra kartläggningar, även ämneskartläggningar, se till exempel Bedömningsportalen om kartläggning av nyanlända elevers kunskaper
 • ​​​​​​​införa en arbetsgång för att utveckla Bygga svenska​​​​​​​
 • ge lärarna möjlighet att lära känna de olika programmen och lära av varandra för en mer integrerad verksamhet, till exempel genom att planera för kollegialt lärande och samordna insatser för elevernas utveckling.
Beömningsportalen ​​​​​​​
Bygga svenska ​​​​​​​

Personalkostnader, läromedel och övriga kostnader

Bidraget kan användas till personalkostnader, inköp av läromedel och övriga kostnader. Ni kan till exempel

 • ta in vikarier för att frigöra annan personal
 • ge mer tid för pedagoger att coacha och vara mentorer åt elever
 • utveckla studie- och yrkesvägledningen för att stärka elevhälsan och förutsättningarna att nå syftet med utbildningen
 • tillsätta ytterligare resurser, till exempel anställa studiehandledare med specifika språkkunskaper som kan ge studiehandledning på flera språk
 • köpa in teknik och läromedel, exempelvis digitalt baserade program
 • köpa in litteratur för kompetensutveckling och utvecklingsarbete
 • köpa in kompetensutveckling för personalen så att de kan använda digitala verktyg för att stötta elevernas kunskapsutveckling
 • förbättra skolmiljön för att stärka elevernas utbildning
 • anordna planeringsdagar eller utbildningsdagar för att inspirera elever och lärare och stärka utbildningarna
 • finansiera studiebesök, konferenser och utbildningar. Kostnaderna kan bland annat gå till resor och boende.

Hur stort är statsbidraget?

Skolverket har totalt 300 miljoner kronor att fördela för bidragsåret 2018.

Beslut

17 april 2018 | Beslut om ansökan 2018

Beslutet avser ansökan om statsbidrag under perioden 1 januari 2018 till 31 december 2018. Sista dag för ansökan var den 22 februari 2018. Bidraget har fördelats utifrån respektive huvudmans andel av samtliga sökande huvudmäns elever på introduktionsprogram. I 2018 års bidragsomgång har de huvudmän som ansökt om bidraget totalt 44 945 elever på introduktionsprogram. En huvudman måste alltså ha minst 449 elever för att kunna beviljas maxbeloppet om 3 000 000 kronor.

Logga in

Förteckning över beviljat belopp per huvudman (148 kB) ​​​​​​​

14 december 2017 | Beslut om begäran om utbetalning (rekvisition) 2017/2018

Alla 265 huvudmän som beviljades medel vid ansökan har begärt ut medel. Det bidrag som fördelats är 149 999 990 kronor.​​​​​​​​​​​​​​

Utbetalning sker vecka 51 och är märkt med IMP_R_1718. Statsbidrag för gymnasieskolans introduktionsprogram 2017/18 (275 kB)

24 oktober 2017 | Beslut om ansökan 2017/2018

Beslutet avser ansökan om statsbidrag under perioden 1 juli 2017 till 30 juni 2018. Sista dag för ansökan var den 15 september 2017.

Förteckning över beviljat belopp per huvudman (32 kB)

​​​​​​​Frågor och svar

Jag har sökt bidrag 2018 men visste inte om de nya beloppsgränserna, kan jag ändra min ansökan?

Alla huvudmän som skickat in en ansökan kommer att få möjlighet att uppdatera det belopp ni sökt samt antalet elever ni har på introduktionsprogram. Skolverket kommer att skicka ut information via epost om vad den nya förordningen innebär till alla huvudmän som berörs. 

När får bidraget användas?

Bidrag för omgången 2017 får användas senast den 30 juni 2018. Bidrag för omgången 2018 får användas 1 januari till 31 dec 2018.

Jag har beviljats bidrag i ansökningsomgången 2017, kan jag söka bidraget igen år 2018?

Ja. Däremot är det inte möjligt att få dubbla bidrag för precis samma aktivitet. Fortsättning på insatser, samma typer av insatser och insatser inom samma område går bra att ansöka om, men inte dubbel finansiering. Kontakta oss om du har frågor kring detta. 

Kontakt

statsbidrag.introduktionsprogram@skolverket.se

Senast granskad: 2018-01-18
Innehållsansvar: Statsbidragsenheten