Statsbidrag för ökad jämlikhet

Statsbidraget ska gå till insatser för att öka andelen elever som blir behöriga till gymnasieskolans nationella program.

AKTUELLT

11 augusti | Beslut om bidragsramar 2017. Vi har fattat beslut om bidragsramar till de 50 procent som utifrån socioekonomiska förutsättningar har störst behov av bidraget. Se listan över de huvudmän som blivit tilldelade en bidragsram nedan.

Begär ut bidrag mellan 1 oktober - 1 november

För att logga in i e-tjänsten och begära ut bidraget krävs det att du är en användare med behörighet till bidraget. För att se vilka som har behörighet till bidraget i din organisation kan du logga in och klicka på: Administrera användare -> Lägg till och ta bort behörigheter


Vem kan söka statsbidraget?

De kommunala och fristående huvudmän med verksamhet i grundskolan som har de sämsta socioekonomiska förutsättningarna kommer att kunna begära ut bidrag. Begäran om utbetalning öppnar i oktober i e-tjänsten mina sidor.

Vad ska statsbidraget användas till?

Bidraget får användas till insatser för att öka andelen elever som når behörighet till ett nationellt program i gymnasieskolan. Bidraget får användas till insatser som genomförs under perioden 1 augusti 2017 - 30 juni 2018.

Huvudmannen väljer vilka insatser bidraget ska användas till, så länge insatserna genomförs i syfte att öka andelen elever som når behörighet till nationellt program i gymnasieskolan. Insatser kan exempelvis vara satsningar på kompetensutveckling, fortbildning, utveckling av det systematiska kvalitetsarbetet, personalkostnader, inköp av lärresurser eller andra kostnader som svarar mot syftet med bidraget. Skolverket kommer att följa och stödja arbetet och avser inom kort att uppdatera hemsidan med förslag på insatser som kan finansieras med hjälp av bidraget.

Hur stort är statsbidraget?

Skolverket har totalt 500 miljoner kronor att fördela för bidragsomgången 2017. Alla huvudmän som kan ta del av bidraget tilldelas en bidragsram. Den visar den totala summan bidrag som varje huvudman kan begära ut. 


Beslut om bidragsramar 2017

Bidragsramarna tilldelas de 50 procent av huvudmännen som utifrån socioekonomiska förutsättningar har störst behov av bidraget.

Bidragsramarna fastställs med beaktande av elevernas socioekonomiska bakgrund och elevantalet hos huvudmännen. Skolverket har tagit fram en modell som skattar sannolikheten för den enskilda individen att bli behörig till ett nationellt program i gymnasieskolan. Utifrån andelen förväntade obehöriga elever till gymnasiet skapas ett indexvärde för varje huvudman. Indexet vägs sedan samman med totala antalet elever hos huvudmannen och bildar bidragsramarna. Den totala summan att fördela för bidragsomgången 2017 är 500 miljoner kronor. Variablerna i modellen är:

  • kön
  • tid i Sverige
  • föräldrars utbildningsnivå
  • elevernas födelseland
  • moderns respektive faderns födelseland

Lista över de huvudmän som blivit tilldelade en bidragsram (708 kB)

Kontakt

statsbidrag.okadjamlikhet@skolverket.se

Senast granskad: 2017-08-14
Innehållsansvar: Statsbidragsenheten