Statsbidrag för ökad jämlikhet

Statsbidraget ska gå till insatser för att öka andelen elever som blir behöriga till gymnasieskolans nationella program.

AKTUELLT

13 april | Beslut om bidragramar för 2018. Nu kan du se hur mycket bidrag varje huvudman kan begära ut. 

Bidragsramar 2018 (226 kB)

Begär ut bidrag mellan 15 april-15 maj

Gäller för bidragsomgången 2018.

För att logga in i e-tjänsten och begära ut bidraget krävs det att du är en användare med behörighet till bidraget. 


Vem kan söka statsbidraget?

De kommunala och fristående huvudmän med verksamhet i grundskolan som har de sämsta socioekonomiska förutsättningarna kommer att kunna begära ut bidrag. Begäran om utbetalning är öppen 15 april-15 maj i e-tjänsten.

Vad ska statsbidraget användas till?

Bidraget ska användas till insatser i grundskolan för att öka andelen elever som når behörighet till ett nationellt program i gymnasieskolan.

Insatserna behöver utformas utifrån lokala förutsättningar och behov

Det kan finnas olika anledningar till varför en skola har många elever som har dåliga resultat och inte får behörighet till gymnasiet. Därför behöver man utforma insatser som är anpassade utifrån de förutsättningar och behov som finns på en skola. Ett framgångsrikt utvecklingsarbete utgår från tydligt identifierade behov och orsaker, välgrundade insatser, resultatfokus, delaktighet och långsiktighet. Det är därför viktigt att ni gör en analys av er verksamhet innan ni beslutar vilken eller vilka insatser ni ska prioritera.

Statsbidraget kan stödja långsiktiga insatser 

Statsbidraget får användas till kostnader för insatser som genomförs under perioden 1 januari - 31 december 2018, men kan ändå stödja mer långsiktiga insatser för att öka andelen elever som blir behöriga till gymnasiet. Bidraget kan till exempel gå till insatser som ni redan gör inom ramen för utbildningen och som syftar till att förbättra resultaten. Det kan också vara insatser för att utveckla arbetet med läroplanernas del 1 och 2. Till exempel

 • systematiskt arbete med likabehandling
 • inkludering, trygghet och studiero
 • hälsofrämjande skolutveckling,
 • arbete mot kränkande behandling, trakasserier och diskriminering.  

Insatser på olika nivåer

Här finns förslag på insatser som ni kan använda bidraget till, det går även att använda det till andra insatser så länge syftet är att öka andelen elever som blir behöriga till gymnasiet.

Insatser hos huvudmannen

 • Insatser för att öka förståelsen för och förmågan att arbeta med det systematiska kvalitetsarbetet.
 • Insatser för att öka kvaliteten i det förebyggande och hälsofrämjande elevhälsoarbetet.
 • Stöd till organisationen för mottagande av och utbildning av nyanlända och flerspråkiga elever.

Insatser i skolan

 • Insatser för att öka förståelsen för och förmågan att arbeta med det systematiska kvalitetsarbetet.
 • Insatser för att stärka det pedagogiska ledarskapet och för att driva förbättringsarbete.
 • Insatser för att underlätta elevernas övergång mellan olika skolformer och mellan skola och arbetsliv eller vidare studier.

Insatser i klassrummet

 • Lärare kan få handledning om kollegialt lärande, uppföljning och utveckling av undervisningen, anpassning och inkludering.
 • Lärare kan få fortbildning inom didaktik, exempelvis om kunskapsbedömning, språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt eller ämnesundervisning.
 • Insatser som gör att lärarnas kompetens och tid används till undervisning, till exempel administrativt stöd till lärare, att ni inför ett tvålärarsystem eller förstärker resurserna till elevhälsan.
 • Ni kan köpa in läromedel eller andra lärverktyg för att öka kvaliteten i undervisningen.
 • Lärare kan få handledning och utbildning om förhållningsätt och bemötande.
 • Insatser som syftar till att utveckla ledarskapet i klassrummet.
 • Kompetensutveckling för att stärka den specialpedagogiska kompetensen och utveckla elevhälsan.
 • Insatser som skapar bättre förutsättningar för elever att göra väl underbyggda val inför fortsatta studier eller arbetsliv.

Kompetensutveckling för lärare och skolpersonal 

Skolverket kan ge stöd inom flera av de områden som nämns ovan, bland annat inom de nationella skolutvecklingsprogrammen. Här hittar du Skolverkets kompetens och fortbildning 

Vilka kostnader kan bidraget användas till?

Statsbidraget ska gå till att finansiera insatserna. 

Här är några exempel på kostnader:

 • Lön eller ersättning för handledare och för kostnader för vikarier.
 • Fortbildning, till exempel kurskostnader, resor, studiematerial och kostnader för vikarier.
 • Läromedel och lärverktyg.

Vad får statsbidraget inte användas till?

Bidraget får inte användas för kostnader eller insatser som huvudmannen redan får något annat statsbidrag för. Det får alltså inte ske en dubbelfinansiering med flera statsbidrag för samma kostnader. Bidrag ska användas till insatser som tydligt går att koppla till grundskolans verksamhet. Skolverket följer upp att bidraget används som det är tänkt. Om ni inte använder bidraget på rätt sätt blir ni återbetalningsskyldiga.

Hur stort är statsbidraget?

2018

Skolverket har totalt 500 miljoner kronor att fördela 2018. Alla huvudmän som kan ta del av bidraget tilldelas en bidragsram. Den visar den totala summan bidrag som varje huvudman är garanterad

Så har vi tagit fram bidragsramarna

Bidragsramarna fastställs med beaktande av elevernas socioekonomiska bakgrund och elevantalet hos huvudmännen. Skolverket har tagit fram en modell som skattar sannolikheten för den enskilda individen att bli behörig till ett nationellt program i gymnasieskolan. Utifrån andelen förväntade obehöriga elever till gymnasiet skapas ett indexvärde för varje huvudman. Indexet vägs sedan samman med totala antalet elever hos huvudmannen och bildar bidragsramarna. Variablerna i modellen är:

 • kön
 • tid i Sverige
 • föräldrars utbildningsnivå
 • elevernas födelseland
 • moderns respektive faderns födelseland

Söka utöver ram

Skolverket kan omfördela de pengar som blir över om inte alla söker hela sin ram. Om ni ser att ni har större behov än vad er bidragsram tillåter, kan ni ansöka om mer pengar. Vi kommer då att omfördela överblivna medel till huvudmän utifrån index hos de huvudmän som söker utöver ram.


Bidragsomgången 2018

Bidragsram

De 50 procent av huvudmännen som utifrån socioekonomiska förutsättningar har störst behov av bidraget får en bidragsram. Bidragsramen anger den summa som huvudmannen kan begära ut.

Bidragsramar 2018 (226 kB)

Begäran om utbetalning

De huvudmän som får en bidragsram kommer kunna begära ut bidraget 15 april–15 maj 2018.

Redovisning

Alla huvudmän som fått bidrag ska redovisning hur de har använt bidraget under 2018. Redovisningen kommer öppna i under våren 2019.

Redovisningen gäller det bidrag som betalades ut 2018. Statsbidraget som betalades ut 2018 får användas under hela kalenderåret 2018. Om ni även fått bidraget utbetalt 2017 har ni också kunnat använda bidraget som betalades ut under 2017 under vårterminen 2018. Det utbetalade bidraget 2017 ska dock redovisas under hösten 2018. Därför är det viktigt att ni håller koll på vilken bidragsomgång som ni finansierar insatser med.

I redovisningen ska ni lämna in uppgifter om hur mycket av statsbidraget som har använts och hur det har nyttjats. Vi kommer samla in samma typ av uppgifter som vi tog in när ni begärde ut bidraget.

Vi kommer begära in följande uppgifter

 • på vilken nivå insatserna har skett: huvudmannanivå, i skolan eller i klassrummet
 • vilka årskurser som har tagit del av insatserna
 • vilken kategori har insatserna tillhört
 • inom vilket budgetkategori har bidraget använts.

Bidragsomgången 2017

Bidragsram

De 50 procent av huvudmännen som utifrån socioekonomiska förutsättningar har störst behov av bidraget får en bidragsram. Bidragsramen anger den summa som huvudmannen kan begära ut.

Begäran om utbetalning

Vi har beviljat bidrag till 352 huvudmän om totalt 500 miljoner kronor. Beslutsbilaga statsbidrag för ökad jämlikhet i grundskolan (272 kB)

Redovisning

Alla huvudmän som fått bidrag för bidragsomgången 2017 ska redovisa hur de har använt bidraget. Redovisningen kommer öppna under hösten 2018.

Statsbidraget som betalades ut 2017 får användas till och med 30 juni 2018. Om ni även fått bidraget utbetalt 2018 kan ni också använda bidraget som betalades ut 2018 under vårterminen 2018, det utbetalade bidraget 2018 ska dock redovisas under våren 2019. Därför är det viktigt att ni håller koll på vilken bidragsomgång som ni finansierar insatser med. 

I redovisningen ska ni lämna in uppgifter om hur mycket av statsbidraget som har använts och hur det har använts. Vi kommer samla in samma typ av uppgifter som vi tog in när ni begärde ut bidraget.

Vi kommer begära in följande uppgifter

 • i vilken nivå har insatserna skett
 • vilka årskurser som har tagit del av insatserna
 • vilken kategori har insatserna tillhört
 • inom vilket budgetkategori har bidraget använts.

Kontakt

statsbidrag.okadjamlikhet@skolverket.se

Senast granskad: 2018-04-13
Innehållsansvar: Statsbidragsenheten