Statsbidrag för personalförstärkning i skolbibliotek

Bidraget ska öka möjligheterna för skolbiblioteken att stödja elevernas lärande, stimulera läslust och främja språkutveckling.

Bibliotekarie

Ansökan för vt17 - senast 1 april

Skicka in ansökan för vårterminen 2017 med e-post senast den 1 april. 

Instruktioner för ansökan (154 kB) ​​​​​​​Blankett för ansökan  (186 kB)

​​​​​​​Ansökan för läsåret 2017/18 - senast 2 maj

Ansökan är öppen 1 april  - 2 maj i Mina sidor.

Ansökan för läsåret 2017/18 kommer att finnas i Mina sidor för statsbidrag. För att logga in i Mina sidor och göra ansökan krävs det att du är en användare med behörighet till bidraget. 

Läs mer om Mina sidor 


Vad ska bidraget användas till?

Syftet med bidraget är att öka möjligheterna för skolbiblioteken att stödja elevernas lärande, stimulera läslust och främja språkutveckling.

Bidraget ska gå till kostnader för personalförstärkning för att utöka personalnärvaron i skolbiblioteken. Ni kan även söka om bidrag för att behålla den personalförstärkning ni fick bidrag för i föregående bidragsomgång.

Personalförstärkningen gäller anställda med utbildning inom biblioteks- och informationsvetenskap. Den utbildningen avser:

  1. Högskoleutbildning i biblioteks- och informationsvetenskap
  2. Bibliotekarieexamen
  3. Fristående kurser på högskolan som leder till motsvarande utbildning som punkt 1 eller 2.
  4. Utländsk högskoleexamen som motsvarar punkt 1 eller 2.

Om sådan personal inte finns att tillgå, får bidrag lämnas för anställning av personal som har annan lämplig utbildning. Det är huvudmannen som avgör vad som är ”annan lämplig utbildning”.

Vem kan söka?

Bidraget kan sökas av kommunala och fristående huvudmän för:

  • Grundskola
  • Grundsärskola
  • Specialskola
  • Sameskola
  • Gymnasieskola
  • Gymnasiesärskola

Kom ihåg att det är den huvudman som ansvarar för skolbiblioteket som kan söka bidraget. Det betyder till exempel att om enfristående skola använder ett folkbibliotek som skolbibliotek, är det kommunen som ansvarar för folkbiblioteket som söker bidraget.

Hur stort är bidraget?

Bidraget ska motsvara hälften av kostnaden för en genomsnittlig heltidslön för bibliotekarier och arkivarier.


Beslut om ansökan 2016

Skolverket har beviljat 119 huvudmän statsbidraget för personalförstärkning i skolbibliotek för perioden 1 juli till 31 december 2016. Totalt inkom ansökningar från 216 huvudmän.

Här är listan på alla huvudmän som sökt statsbidraget och deras beviljade belopp (242 kB)

Skolverket har gjort ett urval av ansökningarna

Det kom in ansökningar för fler tjänster än statsbidraget räcker till för 2016. Den totala summan som huvudmännen har ansökt om är 29,5 miljoner, men Skolverket har 14,5 miljoner kronor att fördela för det här bidraget. De huvudmän som har beviljats statsbidraget har utförligt redogjort för hur det ska användas för att uppfylla syftet med bidraget, det vill säga att öka möjligheterna för skolbiblioteken att stödja elevernas lärande, stimulera läslust och främja språkutveckling. Även huvudmän som har uppvisat en långsiktig ambition att uppnå syftet med bidraget har beviljats bidrag.

Kontakt

statsbidrag.skolbibliotek@skolverket.se

Senast granskad: 2017-03-01
Innehållsansvar: Statsbidragsenheten