Statsbidrag för personalförstärkning i skolbibliotek

Bidraget ska öka möjligheterna för skolbiblioteken att stödja elevernas lärande, stimulera läslust och främja språkutveckling.

Bibliotekarie

AKTUELLT

20 nov | Beslut om redovisning för 2016/17 är fattat.

7 nov | Redovisning för bidragsomgången 2016/17 har stängt. Nu handlägger vi alla ärenden, när vi har fattat beslut kommer vi publicera det på den här sidan.

31 maj | Beslut om ansökan för 2017/18. Logga in för att se ditt beslut. Se listan över alla huvudmän som sökt statsbidrag och beviljat belopp längre ner på den här sidan. 

11 maj | Beslut om ansökan för vt17. Logga in för att se ditt beslut. Se listan över alla huvudmän som sökt statsbidrag och beviljat belopp längre ner på den här sidan. 

3 maj | Ansökan för 2017/18 har stängt. Logga in för att följa ditt ärende. 


Vad ska bidraget användas till?

Syftet med bidraget är att öka möjligheterna för skolbiblioteken att stödja elevernas lärande, stimulera läslust och främja språkutveckling.

Bidraget ska gå till kostnader för personalförstärkning för att utöka personalnärvaron i skolbiblioteken. Ni kan även söka om bidrag för att behålla den personalförstärkning ni fick bidrag för i föregående bidragsomgång.

Personalförstärkningen gäller anställda med utbildning inom biblioteks- och informationsvetenskap. Den utbildningen avser:

  1. Högskoleutbildning i biblioteks- och informationsvetenskap
  2. Bibliotekarieexamen
  3. Fristående kurser på högskolan som leder till motsvarande utbildning som punkt 1 eller 2.
  4. Utländsk högskoleexamen som motsvarar punkt 1 eller 2.

Om sådan personal inte finns att tillgå, får bidrag lämnas för anställning av personal som har annan lämplig utbildning. Det är huvudmannen som avgör vad som är ”annan lämplig utbildning”.

Vem kan söka?

Bidraget kan sökas av kommunala och fristående huvudmän för:

  • Grundskola
  • Grundsärskola
  • Specialskola
  • Sameskola
  • Gymnasieskola
  • Gymnasiesärskola

Kom ihåg att det är den huvudman som ansvarar för skolbiblioteket som kan söka bidraget. Det betyder till exempel att om enfristående skola använder ett folkbibliotek som skolbibliotek, är det kommunen som ansvarar för folkbiblioteket som söker bidraget.

Hur stort är bidraget?

Bidraget ska motsvara hälften av kostnaden för en genomsnittlig heltidslön för bibliotekarier och arkivarier.


Bidragsomgången 2017/18

Lista på alla huvudmän som sökt statsbidraget och deras beviljade belopp 2017/18 (521 kB)

Det kom in ansökningar för fler tjänster än statsbidraget räcker till för läsåret 2017/2018. Den totala summan som huvudmännen har ansökt om är 106 948 700 miljoner vilket motsvarar 403,58 heltidstjänster. Anslaget för bidraget är 30 miljoner kronor (varav 500 000 kr är avsatta för administration) motsvarande 111,32 heltidstjänster. De huvudmän som har beviljats statsbidraget har utförligt redogjort för hur bidraget ska användas för att uppfylla syftet med bidraget, det vill säga att öka möjligheten för skolbiblioteken att stödja elevernas lärande, stimulera läslust och främja språkutveckling. Vidare har huvudmän som har uppvisat en långsiktig ambition att uppnå syftet med bidraget beviljats bidrag. Urvalet har gjorts med stöd av förordningen (2016:370) om personalförstärkning i skolbibliotek.

Bidragsomgången vt17

Lista på alla huvudmän som sökt statsbidaget och deras beviljade belopp vt17 (261 kB)

Det kom in fler ansökningar för fler tjänster än statsbidraget räcker till för VT 17. Den totala summan som huvudmännen har ansökt om är 27,5 miljoner. Bidraget är på 15 miljoner kronor. De huvudmän som har beviljats statsbidraget har utförligt redogjort för hur bidraget ska användas för at uppfylla syftet med bidraget, det vill säga att öka möjligheten för skolbiblioteken att stödja elevernas lärande, stimulera läslust och främja språkutveckling. Även huvudmän som har uppvisat en långsiktig ambition att uppnå syftet med bidraget har beviljats bidrag.

De huvudmän som fick beviljat statsbidrag för HT 16 och sökt om att bibehålla denna förstärkning har fått bibehålla förstärkningen till 100 %. Vad gäller övrig förstärkning  har samtliga beviljade huvudmän fått samma andel av sökta tjänster. 

Urvalet har gjorts med stöd av förordningen (2016:370) personalförstärkning inom skolbibliotek.

Bidragsomgången 2016

Skolverket har beviljat 119 huvudmän statsbidraget för personalförstärkning i skolbibliotek för perioden 1 juli till 31 december 2016. Totalt inkom ansökningar från 216 huvudmän.

Listan på alla huvudmän som sökt statsbidraget och deras beviljade belopp (242 kB)

Skolverket har gjort ett urval av ansökningarna

Det kom in ansökningar för fler tjänster än statsbidraget räcker till för 2016. Den totala summan som huvudmännen har ansökt om är 29,5 miljoner, men Skolverket har 14,5 miljoner kronor att fördela för det här bidraget. De huvudmän som har beviljats statsbidraget har utförligt redogjort för hur det ska användas för att uppfylla syftet med bidraget, det vill säga att öka möjligheterna för skolbiblioteken att stödja elevernas lärande, stimulera läslust och främja språkutveckling. Även huvudmän som har uppvisat en långsiktig ambition att uppnå syftet med bidraget har beviljats bidrag.

Kontakt

statsbidrag.skolbibliotek@skolverket.se

Senast granskad: 2017-10-12
Innehållsansvar: Statsbidragsenheten