Statsbidrag för personalförstärkning i skolbibliotek

Bidraget ska öka möjligheterna för skolbiblioteken att stödja elevernas lärande, stimulera läslust och främja språkutveckling.

Bibliotekarie

Ansökan för 2018/19 är öppen 1 april – 2 maj

För att logga in i e-tjänsten och göra ansökan behöver du vara en användare med behörighet till bidraget. 

Lägg till och se vilka som har behörighet till bidraget

Du som är ombud, representant och du som redan har behörighet till bidraget kan logga in och klicka på: Administrera användare -> Lägg till och ta bort behörigheter.

Logga in

Vad ska bidraget användas till?

Syftet med bidraget är att öka möjligheterna för skolbiblioteken att stödja elevernas lärande, stimulera läslust och främja deras språkutveckling.

Bidraget ska gå till kostnader för personalförstärkning för att utöka personalnärvaron i skolbiblioteken. Ni kan även söka om bidrag för att behålla den personalförstärkning ni fick bidrag för i föregående bidragsomgång.

Personalförstärkningen gäller i första hand anställda med utbildning inom biblioteks- och informationsvetenskap. Den utbildningen avser:

  1. Högskoleutbildning i biblioteks- och informationsvetenskap
  2. Bibliotekarieexamen
  3. Fristående kurser på högskolan som leder till motsvarande utbildning som punkt 1 eller 2.
  4. Utländsk högskoleexamen som motsvarar punkt 1 eller 2.

Om sådan personal inte finns att tillgå, får bidrag lämnas för anställning av personal som har annan lämplig utbildning. Det är huvudmannen som avgör vad som är ”annan lämplig utbildning”.

Vem kan söka?

Bidraget kan sökas av kommunala och fristående huvudmän för:

  • Grundskola
  • Grundsärskola
  • Specialskola
  • Sameskola
  • Gymnasieskola
  • Gymnasiesärskola

Kom ihåg att det är den huvudman som ansvarar för skolbiblioteket som kan söka bidraget. Det betyder till exempel att om enfristående skola använder ett folkbibliotek som skolbibliotek, är det kommunen som ansvarar för folkbiblioteket som söker bidraget.

Hur stort är bidraget?

Bidraget ska motsvara hälften av kostnaden för en genomsnittlig heltidslön för bibliotekarier och arkivarier.


Bidragsomgången 2017/18

Lista på alla huvudmän som sökt statsbidraget och deras beviljade belopp 2017/18 (521 kB)

Det kom in ansökningar för fler tjänster än statsbidraget räcker till för läsåret 2017/2018. Den totala summan som huvudmännen har ansökt om är 106 948 700 kronor vilket motsvarar 403,58 heltidstjänster. Anslaget för bidraget är 30 miljoner kronor (varav 500 000 kr är avsatta för administration) motsvarande 111,32 heltidstjänster. De huvudmän som har beviljats statsbidraget har utförligt redogjort för hur bidraget ska användas för att uppfylla syftet med bidraget, det vill säga att öka möjligheten för skolbiblioteken att stödja elevernas lärande, stimulera läslust och främja språkutveckling. Vidare har huvudmän som har uppvisat en långsiktig ambition att uppnå syftet med bidraget beviljats bidrag. Urvalet har gjorts med stöd av förordningen (2016:370) om personalförstärkning i skolbibliotek.

Kontakt

statsbidrag.skolbibliotek@skolverket.se

Senast granskad: 2017-10-12
Innehållsansvar: Statsbidragsenheten