Statsbidrag för utlandssvenska elever på riksinternat

De tidigare riksinternaten Lundsbergs skola, Grennaskolan och Sigtuna Humanistiska Läroverket kan söka bidrag för ersättning till utlandssvenska elevers skolgång.

Vem kan söka statsbidrag?

Bidraget kan sökas av Lundsbergs skola, Grennaskolan och Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket.

Vad ska statsbidraget användas till?

Statsbidraget ska användas till

  • undervisning av utlandssvenska elever i grundskolans och grundsärskolans årskurs 7-9
  • undervisning av utlandssvenska elever i gymnasieskolan, gymnasiesärskolan samt internationell gymnasial utbildning (IB-utbildning)
  • internatverksamhet inklusive elevhälsa
  • det finns också ett extra bidrag som huvudmannen kan söka för att använda som särskilt stöd till skolverksamheten.

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

Eleven ska ha påbörjat sin utbildning innan den 1 januari 2016

Bidraget riktar sig till utlandssvenska elever på de tre riksinternaten som påbörjat sin utbildning innan den 1 januari 2016. Det beror på att förordning (2011:525) som reglerar det här statsbidraget är upphävd men övergångsbestämmelser gäller fortfarande för dessa elever.

Förordning (2011:525) om statsbidrag till riksinternatskolor

Förordning (2015:73) om upphävande av förordningen (2011:525) om statsbidrag till riksinternatskolor

Elever som påbörjat sin utbildning efter den 1 januari 2016

Det finns ett annat statsbidraget för utlandssvenska elever som påbörjat din utbildning efter den 1 januari 2016. Det regleras av förordning (2015:736) om statsbidrag till kostnader för utbildning i Sverige för utlandssvenska elever.

Statsbidrag till för utlandssvenska elever

För att eleven ska anses vara utlandssvensk ska

  1. elevens båda vårdnadshavare vistas utomlands under en sammanhängande period på sex månader eller mer
  2. minst en av vårdnadshavarna ska vara svensk medborgare.

Huvudmannen ska bedöma om eleven är utlandssvensk när eleven börjar sin utbildning i årskurs 7–9 och en ny bedömning ska göras när eleven börjar sin utbildning på gymnasiet. Den bedömningen gäller hela skolgången. Detta gäller även de elever som bedömts som utlandssvenska under tiden i grundskolan.

Hur stort är statsbidraget?

Bidragsbeloppet för grundskolan beslutas av regeringen varje år och anges i regleringsbrevet.

Regleringsbrevet 2018

Bidragsbeloppen för programmen på gymnasieskolan utgår från beloppen i Riksprislistan.

Riksprislista för ersättning till fristående skolor

Viktiga datum och beslut

Rekvisition vt i januari 2018

Ansökan är öppen 15 januari – 31 januari 2018 i e.tjänsten för statsbidrag. 

Så kan du förbereda dig

Se till att den eller de personer som ska arbeta med ansökan har rätt behörighet för bidraget i e-tjänsten för statsbidrag Logga in e-tjänsten

Beslut om rekvisition vt i februari 2018

Vi kommer att publicera beslutet i e-tjänsten för statsbidrag. 

Logga in e-tjänsten

Rekvisition ht i september 2018

Ansökan är öppen 15 september-1 oktober 2018 i e-tjänsten för statsbidrag. 

Så kan du förbereda dig

Se till att den eller de personer som ska arbeta med ansökan har rätt behörighet för bidraget i e-tjänsten för statsbidrag

Logga in e-tjänsten

Beslut om rekvisition ht i 15 september-1 oktober 2018

Vi kommer att publicera beslutet i e-tjänsten för statsbidrag.  Logga in e-tjänsten

Kontakt

statsbidrag.utlandssvenska@skolverket.se

 
Senast granskad: 2018-01-02
Innehållsansvar: Statsbidragsenheten