Statsbidrag till samordnare för nyanländas lärande

Bidraget ska gå till den samordnare som utsetts av huvudman för att utveckla utbildningen för nyanlända elever. Syftet med bidraget är att underlätta för och stödja huvudmännens systematiska kvalitetsarbete för att stärka utbildningens kvalitet för nyanlända elever i grund- och gymnasieskolan.

Vad ska statsbidraget användas till?

Bidraget ska gå till personalkostnader för tjänsten samordnare som ska arbeta med att utveckla utbildningen för nyanlända elever. Det ska användas för den nedsättning i tid som samordnaren lägger på följande arbetsuppgifter:

  • delta i de 4-6 nätverksträffar per år som Regionala utvecklingscentrum (RUC) kommer att arrangera i samverkan med Skolverket,

  • genomföra en nulägesbeskrivning och utifrån den tillsammans med huvudman ta fram en utvecklingsplan,
  • lämna utvecklingsplanen till RUC som sammanställer alla inkomna planer och skickar dem till Skolverket,
  • vara stöd för huvudman och rektorer i val och organisering av kommande insatser inom nyanländas lärande,
  • fungera som en länk mellan Skolverkets uppdrag att stärka utbildningens kvalitet för nyanlända elever och berörda huvudmän i landet.

Vem kan söka statsbidraget?

För att kunna söka bidraget ska skolhuvudmannen ha anmält en samordnare för nyanländas lärande till Skolverket senast den 1 mars 2017. 

Bidraget kan sökas av kommunala och fristående skolhuvudmän för:

  • förskoleklass,
  • grundskola, grundsärskola,
  • specialskola, sameskola,
  • gymnasieskola och gymnasiesärskola.

Huvudmän som inte har anmält en samordnare, kan anmäla samordnare till Skolverket. Ange namn, e-postadress, telefonnummer och titel eller funktion. 
De huvudmän som redan har anmält samordnare en gång ska inte göra det igen.

samordnare@skolverket.se

Hur stort är statsbidraget?

Bidragets storlek för varje huvudman baseras på antal elever i kommunen eller antal elever på de skolor den fristående huvudmannen ansvarar för. Bidraget består av kostnader för del av heltidstjänst för en samordnare. 

För att fördela hur många heltidstjänster varje huvudman får söka bidrag för utgår vi från elevantal för hela huvudmannen utifrån statistik från Statistiska centralbyrån. Bidraget beräknas utifrån en heltidstjänst på 56 000 kronor inklusive sociala avgifter. Det motsvarar 672 000 kronor för ett bidragsår.

Bidragsomgången 2016

Så här stor del av en tjänst för en samordnare kunde kommunala huvudmän söka bidrag för under bidragomgången 2016. Siffrorna för bidragsomgången 2017 kan komma att förändras utifrån hur många huvudmän som söker bidraget.

Kommuner med mellan 10 000 och 19 000 elever: 50% av en heltidstjänst
Kommuner med mellan 5 000 och 9 999 elever: 40% av en heltidstjänst
Kommuner med mellan 3 000 och 4 999 elever: 30% av en heltidstjänst
Kommuner med färre än 3 000 elever: 20% av en heltidstjänst

Viktiga datum och beslut för 2017

Ansökan 15 mars - 18 april

Ansökan gäller för personalkostnader under 2017. Skolverket fattar beslut och betalar ut bidraget cirka en månad efter att ansökan har stängt.

Beslut om ansökan 2017

Vi har beviljat 51 479 500 kr till 255 st huvudmän.

Lista över beviljade huvudmän och belopp (629 kB)

Redovisning våren 2018

Huvudmännen redovisar hur stor del av tjänst samordnaren har arbetat. Om huvudmännen redovisar att samordnaren arbetar mindre del av tjänst än de rekvirerat för är det grund för återkrav med motsvarande del av schablonbeloppet.

Skolverket får via RUC information om att samordnaren har deltagit i RUCs nätverksträffar, samt hur det går med nulägesbeskrivningen och utvecklingsplanen för kommunen. 


Kontakt

statsbidrag.samordnare@skolverket.se

Senast granskad: 2017-09-18
Innehållsansvar: Statsbidragsenheten