Statsbidrag till samordnare för nyanländas lärande

Bidraget ska gå till den samordnare som utsetts av huvudman för att utveckla utbildningen för nyanlända elever. Syftet med bidraget är att underlätta för och stödja huvudmännens systematiska kvalitetsarbete för att stärka utbildningens kvalitet för nyanlända elever i grund- och gymnasieskolan.

AKTUELLT

5 april | Beslut om redovisning för 2017. Vihar fattat beslut om redovisningar för bidragsåret 2017. Beslut har skickats till varje berörd huvudman.

Beslut om redovisning 2017 (182 kB)

5 april | Beslut om bidragsramar för bidragsomgången 2018. 
Bidragsramar vt 2018 (287 kB) Bidragsramar ht 2018 (286 kB)

Vad ska statsbidraget användas till?

Bidraget ska gå till personalkostnader för tjänsten samordnare som ska arbeta med att utveckla utbildningen för nyanlända elever. 

Uppdraget som samordnare för nyanländas lärande

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

Huvudmän som får bidraget ska i dialog med samordnaren arbeta med att upprätta och lämna in en utvecklingsplan. Alla huvudmän ansvarar för deltagande i samordnarnätverk och för att redovisa bidraget. 

Villkor huvudmän som redan lämnat in utvecklingsplan 2017

De huvudmän som redan har lämnat in en utvecklingsplan under 2017, ska under 2018 påbörja minst två av de prioriterade insatserna i utvecklingsplanen. Det ska ske senast den 31 december 2018.

Villkor huvudmän som ska lämnat in utvecklingsplan 2018

En huvudman som tar emot bidraget ska ha upprättat och lämnat in en komplett utvecklingsplan till sitt regionala utvecklingscentrum, RUC. Det ska ske senast den 31 december 2018

Upprätta och lämna in en utvecklingsplan 

En huvudman som tar emot bidraget ska senast den 31 december 2018 ha upprättat och lämnat in en komplett utvecklingsplan till sitt regionala utvecklingscentrum, RUC. Utvecklingsplanen ska bygga på nulägesbeskrivning och nulägesbedömning. Vid utformningen av utvecklingsplanen ska huvudmannen använda sig av det underlaget för nulägesbeskrivning, analys och utvecklingsplan
som finns på webbsidan om uppdraget som samordnare för nyanländas lärande. Huvudmannen kan välja att lämna in ett annat underlag med motsvarande innehåll.

Samordnare för nyanländas lärande

Om en komplett utvecklingsplan inte har lämnats in senast den 31 december kommer bidraget reduceras och återbetalas med 30 procent.

Påbörja minst två av de prioriterade insatserna 

En huvudman som tidigare har deltagit och fått bidraget samt som har lämnat in en utvecklingsplan senast den 31 december 2017 ska senast 31 december 2018 ha påbörjat minst två av de prioriterade insatserna i utvecklingsplanen. Varje påbörjad insats ska redovisas till RUC och på det underlag som Skolverket tillhandahåller. 

Om kravet på påbörjade och redovisade prioriterade insatser inte uppfylls senast 31 december 2018 ska huvudmannen återbetala 40 procent per icke påbörjad och redovisad insats av bidraget.

Delta i samordnarnätverk

En huvudman som tar emot bidraget ska även ingå och delta i ett samordnar¬nät¬verk som leds av regionalt utvecklingscentrum, RUC. Detta innebär att samordnaren eller någon annan representant utsedd av huvudmannen ska delta på alla nätverksträffar som RUC bjuder in till. Om någon av de nämnda personerna inte närvarar ska 10 procent av det utbetalade bidraget återbetalas per träff som huvudmannen inte deltar i.

Redovisa bidraget

En huvudman som tar emot bidraget ska senast vid det datum som Skolverket anger i beslut om bidragsramar eller i beslut om begäran om utbetalning redovisa hur bidraget har använts. 
En huvudman som inte ger in en fullständigt ifylld redovisningsblankett eller som inte lämnar de uppgifter som Skolverket begär vid redovisning blir återbetalningsskyldig. Redovisning för bidragsomgången 2018

Vem kan söka statsbidraget?

För att kunna söka bidraget ska skolhuvudmannen ha anmält en samordnare för nyanländas lärande till Skolverket senast den 1 mars 2018. 

Bidraget kan sökas av kommunala och fristående skolhuvudmän för:

  • grundskola, grundsärskola,
  • specialskola, sameskola,
  • gymnasieskola och gymnasiesärskola.

Huvudmän som inte har anmält en samordnare, kan anmäla samordnare till Skolverket

Anmäl samordnare till Skolverket

De huvudmän som redan har anmält samordnare en gång ska inte göra det igen.

Hur stort är statsbidraget?

Bidragets storlek för varje huvudman baseras på antal elever i kommunen eller antal elever på de skolor den fristående huvudmannen ansvarar för. Bidraget består av kostnader för del av heltidstjänst för en samordnare. 

För att fördela hur många heltidstjänster varje huvudman får söka bidrag för utgår vi från elevantal för hela huvudmannen utifrån statistik från Statistiska centralbyrån. Bidraget beräknas utifrån en heltidstjänst.

Bidragsomgången 2018

För bidragsomgången 2018 finns 52 miljoner kronor att fördela till huvudmän som anmält en samordnare. Skolverket håller på att se över hur bidraget ska fördelas under bidragsomgången 2018.


Bidragsomgången 2018

Bidragsramar 2018

Alla huvudmän som kan ta del av statsbidraget får en bidragsram. Den visar den totala summan bidrag som varje huvudman kan begära ut. Det går att begära ut bidrag två gånger under bidragsomgången 2018. 

Under 2018 har söktrycket för bidraget ökat. Därför har vi räknat om bidragsramarna vilket har resulterat i att huvudmän fått ett lägre belopp än tidigare år. 

Bidragsramar vt 2018 (287 kB) Bidragsramar ht 2018 (286 kB)

Begäran om utbetalning i april 2018

Ni kan begära ut ert bidrag för 2018 mellan 1 april-2 maj 2018. Begäran om utbetalning görs via e-tjänsten Mina Sidor. 

Beslut om begäran om utbetalning 2018

Skolverket kommer ta beslut om begäran om utbetalning under juni 2018.  

Begäran om utbetalning i oktober 2018

Ni kan begära ut ert bidrag för 2018 mellan 1 oktober-1 november 2018. Begäran om utbetalning görs via e-tjänsten Mina Sidor. 

Beslut om begäran om utbetalning 2018

Skolverket kommer ta beslut om begäran om utbetalning under december 2018.  

Redovisning våren 2019

En huvudman som tar emot bidraget ska senast vid det datum som Skolverket anger i beslut om bidragsramar eller i beslut om begäran om utbetalning redovisa hur bidraget. Redovisningen ska ske via e-tjänsten för statsbidrag. I redovisningen kommer vi att begära in uppgifter om att huvudmannen uppfyller bidragets villkor.

Vi kan också komma att genomföra stickprovskontroller för att säkerställa att det finns underlag som styrker relevanta uppgifter. 

En huvudman som inte ger in en fullständigt ifylld redovisningsblankett eller som inte lämnar de uppgifter som vi begär in blir återbetalningsskyldig. 

En huvudman som tagit emot bidraget är återbetalningsskyldig om bidraget inte har använts för personalkostnader för tjänsten samordnare. Det gäller också om huvudmannen inte i dialog med samordnaren för nyanlända elevers lärande har genomfört det som anges under Vilka villkor gäller för statsbidraget? Huvudmannen ska betala tillbaka hela eller delar av bidraget som inte utnyttjas.

Om det finns särskilda skäl kan Skolverket besluta att avstå från återkrav helt eller delvis.

Bidragsomgången 2017

Ansökan 15 mars - 18 april

Ansökan gäller för personalkostnader under 2017. Skolverket fattar beslut och betalar ut bidraget cirka en månad efter att ansökan har stängt.

Beslut om ansökan 2017

Vi har beviljat 51 479 500 kr till 255 st huvudmän.

Lista över beviljade huvudmän och belopp (629 kB)

Beslut om redovisning 2017

Vi har fattat beslut om redovisningar av statsbidraget för samordnare för nyanländas lärande för bidragsåret 2017. Beslut har skickats till varje berörd huvudman och här finner ni en bilaga med en förteckning över alla beviljade redovisningar, respektive de som fått återkrav.

Redovisning av statsbidrag till samordnare för nyanländas lärande 2017 (182 kB)


Kontakt

statsbidrag.samordnare@skolverket.se

Senast granskad: 2018-04-10
Innehållsansvar: Statsbidragsenheten