Statsbidrag för ett fjärde tekniskt år

Detta bidrag kan sökas av huvudmän inom gymnasieskolan för att anordna ett fjärde tekniskt år.

Gymnasieelev som tittar in i kameran

AKTUELLT

21 december 2017

Vi har fattat beslut om ansökan för läsåren 2018/2019 till 2021/2022. Logga in i e-tjänsten för att se ditt beslutsmeddelande.

Logga in

18 december 2017

  • Beslut om revidering av beviljad ansökan för läsåren 2018/2019 och 2019/2020. Vi har fattat beslut om revidering av beviljad ansökan. Ett beslutsmeddelande har skickats ut per post till samtliga berörda huvudmän.

15 november 2017

  • Beslut om begäran om utbetalning (rekvisition) för beviljat bidrag läsåret 2017/18 har fattats. Vi har fattat beslut om utbetalning av bidrag. Ett beslutsmeddelande har skickats ut per post till samtliga berörda. Hälften av det rekvirerade beloppet betalas ut i november 2017 och hälften betalas ut i februari 2018. Se beslut och förteckning över rekvirerade belopp längre ner på den här sidan.

17 oktober 2017

  • Ansökan om statsbidrag från och med läsåret 2018/19 har stängt. Vi har påbörjat handläggningen och fattar beslut i december.

Vem kan söka?

Bidraget kan sökas av kommunala och enskilda huvudmän som anordnar utbildning på teknikprogrammet och som planerar att anordna ett fjärde tekniskt gymnasieår.

Vidareutbildningen ska bygga på teknikprogrammet men organiseras som ett fristående år. Året ska omfatta 900 gymnasiepoäng och vara indelat i nationella profiler.

Statsbidraget för ett fjärde tekniskt år regleras i förordningen (2014:854).

Villkor för att kunna få bidrag

  • Huvudmannen följer de föreskrifter som gäller för utbildningen enligt skollagen (2010:800) och förordningen (2014:854) om vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år och statsbidrag för sådan utbildning
  • Utbildning bedöms vara av god kvalitet
  • Kostnaden för utbildningen är rimlig i förhållande till utbildningens syfte och annan gymnasial utbildning

Statsbidrag ska i rimlig mån ersätta kostnaderna för utbildningen. Ni kan söka för fyra år i taget, och kan efter beviljad ansökan begära ut pengar vid en rekvisition varje höst.

Bedömning av ansökan

Skolverket tar vid fördelning av statsbidraget hänsyn till:

  • Arbetsmarknadens behov
  • Behovet av geografisk spridning av utbildningen
  • Behovet av spridning av utbildningen mellan branscher
  • Utbildningens kvalitet

I bedömningen tittar vi också på skolornas samverkan med arbetslivet och det lokala programrådet.

Beslut

18 december 2017 Beslut om revidering av beviljad ansökan läsåren 2018/2019 och 2019/2020

Beslut är nu fattat om revidering av redan beviljade ansökningar gällande läsåren 2018/2019 samt 2019/2020. Sista dag för att ansöka om revidering av beviljad ansökan var den 15 oktober. Varje huvudman som ansökt om omprövning kommer under vecka 51 eller 52 att få ett beslutsmeddelande per post där ytterligare information om beslutet framgår.

Beslut om revidering av beviljad ansökan läsåren 2018/2019 och 2019/2020 (927 kB)

15 november 2017 | Beslut om utbetalning (rekvisition) läsåret 2017/2018

Beslutet avser utbetalning av beviljat bidrag för läsåret 2017/2018. Sista dag för att begära ut beviljade medel var den 15 oktober 2017. Det belopp som rekvirerats betalas ut i två omgångar: hälften i november 2017 och hälften i februari 2018. Varje huvudman får under vecka 47 ett beslutsmeddelande på posten där ytterligare information om beslutet framgår.

Beslut om utbetalning och totalt belopp per skola för läsåret 2017-2018 (127 kB)

6 juli 2017 | Beslut om omfördelning av platser läsåret 2017/2018

Beslutet avser ansökan om revidering av antalet platser inför höstens rekvisition avseende läsåret 2017/2018. Sista dag för omfördelningen var den 27 juni 2017.

Beslut om omfördelning och förteckning över antalet beviljade platser per huvudman avseende läsåret 2017/2018 (267 kB)

27 jan 2017 | Beslut om ansökan läsåret 2017/18 till 2020/21

Beslutet avser ansökan av statsbidraget  för läsåret 2017/18 till och med läsåret 2020/21. Sista dag för ansökan var den 15 oktober 2016.

Beslut: Nya huvudmän för läsåret 2017/18 – läsåret 2020/21 och revidering av tidigare beslut (360 kB)

Kontakt

statsbidrag.te4@skolverket.se

Senast granskad: 2017-10-17
Innehållsansvar: Statsbidragsenheten