Statsbidrag för ett fjärde tekniskt år

Detta bidrag kan sökas av huvudmän inom gymnasieskolan för att anordna ett fjärde tekniskt år.

Gymnasieelev som tittar in i kameran

AKTUELLT

17 oktober 2017

  • Ansökan om statsbidrag från och med läsåret 2018/19 har stängt. Vi har påbörjat handläggningen och fattar beslut i december.
  • Begäran om utbetalning (rekvisition) för beviljat bidrag läsåret 2017/18 har stängt. Vi har påbörjat handläggningen och fattar beslut om utbetalning i november. Hälften av det rekvirerade beloppet betalas ut i november 2017 och hälften betalas ut i februari 2018.

Vem kan söka?

Bidraget kan sökas av kommunala och enskilda huvudmän som anordnar utbildning på teknikprogrammet och som planerar att anordna ett fjärde tekniskt gymnasieår.

Vidareutbildningen ska bygga på teknikprogrammet men organiseras som ett fristående år. Året ska omfatta 900 gymnasiepoäng och vara indelat i nationella profiler.

Statsbidraget för ett fjärde tekniskt år regleras i förordningen (2014:854).

Villkor för att kunna få bidrag

  • Huvudmannen följer de föreskrifter som gäller för utbildningen enligt skollagen (2010:800) och förordningen (2014:854) om vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år och statsbidrag för sådan utbildning
  • Utbildning bedöms vara av god kvalitet
  • Kostnaden för utbildningen är rimlig i förhållande till utbildningens syfte och annan gymnasial utbildning

Statsbidrag ska i rimlig mån ersätta kostnaderna för utbildningen. Ni kan söka för fyra år i taget, och kan efter beviljad ansökan begära ut pengar vid en rekvisition varje höst.

Bedömning av ansökan

Skolverket tar vid fördelning av statsbidraget hänsyn till:

  • Arbetsmarknadens behov
  • Behovet av geografisk spridning av utbildningen
  • Behovet av spridning av utbildningen mellan branscher
  • Utbildningens kvalitet

I bedömningen tittar vi också på skolornas samverkan med arbetslivet och det lokala programrådet.

Beslut

6 juli 2017 | Beslut om omfördelning av platser läsåret 2017/2018

Beslutet avser ansökan om revidering av antalet platser inför höstens rekvisition avseende läsåret 2017/2018. Sista dag för omfördelningen var den 27 juni 2017.

Beslut om omfördelning och förteckning över antalet beviljade platser per huvudman avseende läsåret 2017/2018 (267 kB)

27 jan 2017 | Beslut om ansökan läsåret 2017/18 till 2020/21

Beslutet avser ansökan av statsbidraget  för läsåret 2017/18 till och med läsåret 2020/21. Sista dag för ansökan var den 15 oktober 2016.

Beslut: Nya huvudmän för läsåret 2017/18 – läsåret 2020/21 och revidering av tidigare beslut (360 kB)

Kontakt

statsbidrag.te4@skolverket.se

Senast granskad: 2017-10-17
Innehållsansvar: Statsbidragsenheten