Statsbidrag för ett fjärde tekniskt år

Detta bidrag kan sökas av huvudmän inom gymnasieskolan för att anordna ett fjärde tekniskt år.

Gymnasieelev som tittar in i kameran

AKTUELLT

6 juli 2017 | Beslut om omfördelning av antal platser. Se beslut och förteckning över beviljade antal platser per huvudman längre ner på sidan.

KOMMANDE

September 2017 | Ansök för läsåren 2018/19 till 2021/22. Ansökan kommer att vara öppen 15 september till 15 oktober 2017.Här kan huvudmän söka statsbidrag för vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år som startar tidigast hösten 2018. 

September 2017 | Rekvirera för läsåret 2017/18. Rekvisitionen kommer att vara öppen 15 september till 15 oktober 2017. För att ta del av det bidrag som beviljats vid ansökan behöver huvudmannen rekvirera. Detta görs varje höst för innevarande läsår inom ramen för en beviljad ansökan, se villkor i beslut om ansökan.

Vem kan söka?

Bidraget kan sökas av kommunala och enskilda huvudmän som anordnar utbildning på teknikprogrammet och som planerar att anordna ett fjärde tekniskt gymnasieår.

Vidareutbildningen ska bygga på teknikprogrammet men organiseras som ett fristående år. Året ska omfatta 900 gymnasiepoäng och vara indelat i nationella profiler.

Statsbidraget för ett fjärde tekniskt år regleras i förordningen (2014:854).

Villkor för att kunna få bidrag

  • Huvudmannen följer de föreskrifter som gäller för utbildningen enligt skollagen (2010:800) och förordningen (2014:854) om vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år och statsbidrag för sådan utbildning
  • Utbildning bedöms vara av god kvalitet
  • Kostnaden för utbildningen är rimlig i förhållande till utbildningens syfte och annan gymnasial utbildning

Statsbidrag ska i rimlig mån ersätta kostnaderna för utbildningen. Ni kan söka för fyra år i taget, och kan efter beviljad ansökan begära ut pengar vid en rekvisition varje höst.

Bedömning av ansökan

Skolverket tar vid fördelning av statsbidraget hänsyn till:

  • Arbetsmarknadens behov
  • Behovet av geografisk spridning av utbildningen
  • Behovet av spridning av utbildningen mellan branscher
  • Utbildningens kvalitet

I bedömningen tittar vi också på skolornas samverkan med arbetslivet och det lokala programrådet.

Beslut

6 juli 2017 | Beslut om omfördelning av platser läsåret 2017/2018

Beslutet avser ansökan om revidering av antalet platser inför höstens rekvisition avseende läsåret 2017/2018. Sista dag för omfördelningen var den 27 juni 2017.

Beslut om omfördelning och förteckning över antalet beviljade platser per huvudman avseende läsåret 2017/2018 (267 kB)

27 jan 2017 | Beslut om ansökan läsåret 2017/18 till 2020/21

Beslutet avser ansökan av statsbidraget  för läsåret 2017/18 till och med läsåret 2020/21. Sista dag för ansökan var den 15 oktober 2016.

Beslut: Nya huvudmän för läsåret 2017/18 – läsåret 2020/21 och revidering av tidigare beslut (360 kB)

Kontakt

statsbidrag.te4@skolverket.se

Senast granskad: 2017-07-07
Innehållsansvar: Statsbidragsenheten