Statsbidrag för utlandssvenska elevers skolgång

Kommuner, landsting och fristående skolor har under vissa förutsättningar rätt till ersättning för utlandssvenska elevers skolgång i Sverige. Bidraget kan sökas två gånger årligen, senast 1 mars på våren och 1 oktober på hösten.

ansökan: senast 1 mars och 1 okt

En elev anses vara utlandssvensk när

1. Elevens båda vårdnadshavare vistas stadigvarande utomlands.

  • Det ska vara under en sammanhängande period på sex månader eller mer.
  • Vårdnadshavarna ska tillbringa sin dygnsvila utomlands. Tillfälliga avbrott i utlandsvistelsen saknar betydelse för bedömningen.

2. Minst en av vårdnadshavarna är svensk medborgare.

Vem kan söka?

Huvudmän som kan söka bidrag är:

  • kommuner
  • landsting
  • fristående skolor

Huvudmannen har ansvaret att bedöma om eleven är utlandssvensk enligt gällande bestämmelser. Bedömningen görs när eleven börjar sin utbildning, antingen i årskurs 7-9 eller i gymnasiet. Den bedömningen gäller hela skolgången. När en elev börjar gymnasiet ska en ny bedömning ske. Detta gäller även de elever som bedömts som utlandssvenska under tiden i grundskolan.

Ansök två gånger per år

Från och med 2016 ska bidraget sökas två gånger årligen, senast 1 mars på våren och senast 1 oktober på hösten. Bidrag för vårterminen lämnas för en elev som är i utbildningen den 15 februari. Bidrag för höstterminen lämnas för en elev som är i utbildningen den 15 september.

Om sistadatumet infaller på en lördag, söndag eller annan helgdag, förlängs tiden till den närmaste vardagen. 


Bidragsomgången 2017

Beslut om ansökan ht17

Lista över beviljade huvudmän och belopp (93 kB)

Beslut om ansökan vt17

Lista över beviljade huvudmän och belopp (202 kB)


Kontakt

statsbidrag.utlandssvenska@skolverket.se

Senast granskad: 2017-10-03
Innehållsansvar: Statsbidragsenheten