Statsbidrag för karriärtjänster

Huvudmän i alla skolformer, utom förskolan, kan ansöka om bidrag till karriärtjänster för lärare. Bidraget ska täcka löneökningarna för förstelärare och lektorer.

Lärare och elever i klassrum

AKTUELLT

5 mar | Uppföljning av karriärtjänster 2017. Under 2017 betalade vi ut drygt 1,2 miljarder kronor i statsbidrag för karriärtjänster. I uppföljningen kan du läsa om hur bidraget har använts.  Uppföljning av karriärtjänster 2017 (236 kB)

Begär ut bidrag mellan 15 mars – 2 maj

Rekvisition 2 gäller för bidragsomgången 2017/18

För att logga in i e-tjänsten och begära ut bidraget krävs det att du är en användare med behörighet till bidraget. För att se vilka som har behörighet till bidraget i din organisation kan du logga in och klicka på Administrera användare -> Lägg till och ta bort behörigheter.

Logga in

Vad ska bidraget användas till?

Bidraget ska användas till att täcka löneökningar för karriärtjänsterna förstelärare och lektorer. Karriärtjänsterna ska göra läraryrket mer attraktivt och säkra god undervisning för elever.

För att få bidrag för en förstelärare eller lektor måste läraren ha vissa kvalifikationer.
Läs mer längre ner under Villkor för bidraget.

Huvudmannen sköter rekryteringen och fördelar arbetsuppgifter

Det är huvudmannen som bestämmer hur rekryteringen ska gå till och vad förstelärarna och lektorerna ska ha för arbetsuppgifter.

Vem kan söka?

Kommunala och fråstående huvudmän i alla skolformer utom förskola kan årligen söka bidrag för karriärtjänster.

Hur går ansökan till?

Ansökan i februari

Bidraget för karriärtjänster ska sökas årligen inför nästkommande läsår. 

Ansökan är öppen i Mina sidor mellan 1 februari och 1 mars. 

Om sistadatumet infaller på en lördag, söndag eller annan helgdag, förlängs tiden till den närmaste vardagen. 

Läs mer om att söka statsbidrag i Mina sidor

Rekvisitioner i september och mars

För att sedan få bidraget utbetalat måste huvudmannen skicka in en rekvisition varje termin. Rekvisitionerna ska skickas in mellan:

 • 1 september – 15 oktober för höstterminen
 • 15 mars – 1 maj för vårterminen

Om sistadatumet infaller på en lördag, söndag eller annan helgdag, förlängs tiden till den närmaste vardagen. 

Uppgifter att redovisa om lärare vid rekvisition  (117 kB)

Här finns en lista med de uppgifter som ska anges för varje lärare i samband med rekvisition. Tänk på att samla in uppgifterna i god tid.

Bidraget betalas ut retroaktivt i slutet av terminen.

Både ansökan och rekvisition måste skickas in inom angiven tid, annars kan de komma att avvisas och leda till uteblivet bidrag.

Hur stort är bidraget?

Bidragsramarna anger vilken summa varje huvudman kan söka bidrag för. Se beslut för om bidragsramar längre ner på den här sidan. 

För bidragsomgången 2018/19 är den totala summan 1 442 miljoner kronor.

Så tar vi fram bidragsramarna

Bidragspott och bidragsram 

Statsbidraget för karriärtjänster är uppdelat i två delar, en så kallad bidragspott och en bidragsram. Bidragspotten fastställas så att den utgör den andel av det totala statsbidraget som motsvaras av antalet elever hos alla huvudmän med färre än 75 elever, delat med det totala antalet elever hos samtliga huvudmän. Beräkningen av bidragsramar utgår från det belopp som återstår av det totala statsbidraget sedan bidragspotten har fastställts. 

Tidigare har det varit möjligt att söka utöver ram i och med att anslaget ökade år från år. Detta är inte längre möjligt eftersom statsbidraget nu är fullt utbyggt. 

Huvudmän med färre än 75 elever får del av bidragspotten

Huvudmän som har färre än 75 elever får del av bidragspotten, som är gemensam för dessa huvudmän. De huvudmän som kan ansöka och rekvirera inom bidragspotten får 85 000 kr vardera, vilket motsvarar en förstelärartjänst. 
I bidragspotten finns ett begränsat antal tjänster. I händelse av att bidragspotten blir översökt sker en prioritering. I första hand tilldelas de huvudmän som har fått bidrag föregående bidragsomgång. I andra hand tilldelas medel till huvudmän så att geografisk spridning uppnås. 

Huvudmän som har minst 75 elever får en bidragsram

Bidragsramen fastställs till ett belopp som motsvarar andelen elever hos huvudmannen i förhållande till andelen elever totalt hos samtliga huvudmän som har minst 75 elever. Beloppet avrundas till närmaste tal som är jämt delbart med 85 000. 

Elevantalet bygger på statistik från SCB

Vid beräkningen av huvudmannens bidragsram ingår elever i förskoleklass, grundskola, grundsärskola, specialskola, sameskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola. Antalet elever bygger på den senast inrapporterade och kvalitetssäkrade elevstatistiken till Statistiska Centralbyrån (SCB). Beräkningen bygger på statistik från föregående år vilket gör att elevantalet kan skilja sig från det nuvarande antalet elever. 

Bidragsramen ökar och minskar med elevantalet år från år   

Stora förändringar av elevantalet hos en huvudman, och i elevantalet totalt i Sverige, kan göra att bidragsbeloppet ökar eller minskar mellan bidragsomgångarna för en enskild huvudman. Antalet förstelärare som kan finansieras genom statsbidraget kan med andra ord variera år från år hos huvudmannen.  

Sociala avgifter ingår i ramen

I statsbidraget ingår medel för sociala avgifter. Det beräknas enligt en schablon som uppgår till 42 procent av utbetald löneökning. I det fall statsbidraget inte till fullo täcker faktiska sociala avgifter får huvudmannen stå för mellanskillnaden. I det fall en huvudman får medel över efter att sociala avgifter ersatts är det upp till huvudmannen att fördela kvarstående summa på lämpligt sätt

Antal tjänster en huvudman kan söka 

Inför varje ny ansökningsomgång publicerar Skolverket en så kallad bidragsram där det listas hur många tjänster varje huvudman kan söka. Hur många tjänster ni kan söka bidrag för bestäms av ert elevantal i förhållande till övriga huvudmäns elevantal. Det innebär att stora minskningar eller ökningar av elevantalet hos andra huvudmän kan göra att ni får fler eller färre tjänster.

Utifrån bidragsramen kan huvudmannen bestämma hur många karriärtjänster som ska tillsättas lokalt.

Bidragets storlek per förstelärare och lektor

 • 85 000 kronor per bidragsomgång för en förstelärare
 • 170 000 kronor per bidragsomgång för en lektor

Ersättningen ska gå till karriärlärarnas löner och sociala avgifter. Om ni har en karriärlärare ska lönehöjningen vara minst:

 • 5 000 kr per månad för förstelärare
 • 10 000 kr per månad för lektorer

Om ni har flera förstelärare och lektorer kan ni differentiera löneökningen mellan tjänsterna. Den sammantagna löneökningen ska vara minst summan av beloppen 5 000 kr per månad för förstelärarna och 10 000 kr för lektorerna.

Vid nyanställning

Om ni nyanställer en förstelärare ska hen ha minst 5 000 kr mer i lön per månad än medianlönen för samma kategori lärare som är anställda hos er. En nyanställd lektor ska ha minst 10 000 kr mer i lön än medianlönen för samma kategori lärare hos er.

Vid deltid

Ni kan utse en lärare som arbetar deltid till förstelärare eller lektor. Bidraget minskas då så att det motsvarar lärarens tjänstgöringsgrad. Därememot är det är inte möjligt för två lärare att dela på en karriärtjänst.

Villkor för bidraget

För att ni ska kunna få bidrag för en förstelärare eller lektor måste läraren ha vissa kvalifikationer. De är specificerade i förordningen för bidraget.

En förstelärare:

 • är legitimerad lärare
 • kan genom dokumentation redovisa minst fyra års väl vitsordat arbete med undervisning inom ramen för en eller flera anställningar inom skolväsendet
 • har visat en särskilt god förmåga att förbättra elevernas studieresultat och har ett starkt intresse för att utveckla undervisningen
 • även i övrigt av huvudmannen bedöms som särskilt kvalificerad för undervisning och uppgifter som hör till undervisningen.

En lektor:

 • är legitimerad lärare
 • har avlagt en examen på forskarnivå (licentiat- eller doktorsexamen)
 • har under minst fyra års tjänstgöring som lärare i skolväsendet visat pedagogisk skicklighet (lärare som har undervisat på universitet eller högskola behöver inte uppfylla detta krav).

Lärarlegitimation

Skolverket betalar bara ut bidrag för karriärlärare som har en lärarlegitimation utfärdad av Skolverket. Ni måste vid varje rekvisitionstillfälle intyga att de som utsetts till förstelärare eller lektorer har legitimation. Undantag från kravet på legitimation finns endast för lärare som undervisar på engelska i ämnen som inte är språkundervisning.

Minst 50 procent undervisning

Det är ett krav att försteläraren eller lektorn ägnar minst 50 procent av sin arbetstid åt undervisning och uppgifter som hör till undervisning.

Reduktion vid frånvaro

Om en karriärlärare är frånvarande på grund av sjukdom eller av annan anledning under sammanhängande period längre än 30 dagar reduceras bidraget. Frånvaro ska rapporteras i rekvisitionen.

Hur länge kommer bidraget finnas?

Reformens fortlevnad är ett politiskt beslut. Idag finns en bred majoritet som står bakom reformen och inget parti har indikerat att man anser att den ska tas bort. Reformen är fullt utbyggd läsåret 16/17 och då finns det anslag för 17 000 karriärtjänster för huvudmännen att ansöka om. I budgetpropositionen 2016 har regeringen aviserat medel för dessa tjänster årligen fram till 2019 (det vill säga så långt som budgeten sträcker sig).


Beslut bidragsomgång 2018/19

Bidragsramarna anger det maximala antalet karriärtjänster som respektive huvudman kan ansöka om bidrag för. Efter beslut om ansökan ska huvudmannen begära ut bidraget två gånger under bidragsomgången 2018/19.

Beslut bidragsomgång 2017/18

Beslut bidragsomgång 2016/17

Bidragsramar 2016/17

818 huvudmän beviljas bidrag för totalt 16 577 karriärtjänster. Detta motsvarar 98 procent av de tjänster som gick att ansöka om.

Beslut om ansökan 2016/17 - antal tjänster och belopp per huvuman (514 kB)


Uppföljningar

Uppföljning av karriärtjänster 2017 (236 kB)

Uppföljning av statsbidraget för karriärtjänster 2016 (261 kB) Uppföljning av Karriärtjänster vårterminen 2017 (740 kB)

PM 2015: Finns förstelärarna där de bäst behövs?

Rapport 2015: Vad gör försteläraren?

Rapport 2015: Vem är försteläraren?

Kontakt

karriartjanster@skolverket.se

Senast granskad: 2018-01-31
Innehållsansvar: Statsbidragsenheten