Extra statsbidrag för karriärtjänster i utanförskapsområden

Syftet med det extra statsbidraget för karriärtjänster är att huvudmännen ska kunna anställa fler förstelärare i skolor i utanförskapsområden. Avsikten är att stärka skolor med stora utmaningar genom att ha fler skickliga lärare i dessa skolor.

2 mar | Dags att begära ut medel för bidragsåret 2017/2018
Rekvisition 2 är öppen den 15 mars - 2 maj

31 jan | Bidragsramar inför ansökan 2018/19 

Bidragsramarna anger det maximala antalet karriärtjänster som respektive huvudman kan ansöka om bidrag för. Efter beslut om ansökan ska huvudmannen begära ut bidraget två gånger under bidragsomgången 2018/19.

Beslut om ansökan för bidragsram 2018/19 (80 kB)

Begär ut bidrag mellan 15 mars – 2 maj

Rekvisition 2 gäller för bidragsomgången 2017/18

För att logga in i e-tjänsten och begära ut bidraget krävs det att du är en användare med behörighet till bidraget. För att se vilka som har behörighet till bidraget i din organisation kan du logga in och klicka på Administrera användare -> Lägg till och ta bort behörigheter.

Vad ska bidraget användas till?

Bidraget ska användas till att täcka löneökningar för förstelärare och lektorer. Karriärtjänsterna ska göra läraryrket mer attraktivt och säkra god undervisning för elever.

Bidraget kompletterar statsbidraget för Karriärtjänster (förordning 2013:70) genom att det ger huvudmän med skolor i vissa utanförskapsområdet möjlighet att anställa flera förstelärare eller/och lektorer i dessa områden.

Här kan du läsa allt om vad som gäller för statsbidraget:

Detta är Karriärtjänster i utanförskapsområden (274 kB)

Vem kan söka?

Det här statsbidraget riktar sig till skolhuvudmän för skolformerna förskoleklass och grundskola med skolor i vissa utanförskapsområden. I förordning (förordning 2014:145) anges vilka områden som omfattas för det här statsbidraget. 

Områden som berörs:

 • Borås: Hässleholmen 
 • Göteborg: Gårdsten, Hjällbo, Norra Biskopsgården och Bergsjön 
 • Kristianstad: Gamlegården 
 • Landskrona: Centrum-Öster
 • Malmö: Herrgården och Södra Sofielund 
 • Stockholm: Rinkeby och Tensta 
 • Södertälje: Ronna och Hovsjö 
 • Trollhättan: Kronogården
 • Växjö: Araby 

För att komma ifråga för detta statsbidrag ska huvudmannen först ansöka om hela bidragsramen i Karriärtjänster (förordning 2013:70). Huvudmannen ska även inom ramen för statsbidrag för Karriärtjänster, ha tillsatt en specifik andel förstelärartjänster i de utvalda utanförskapsområdena, innan detta bidrag kan sökas för att tillsätta ytterligare tjänster.

Läs mer under Villkor för bidraget

Hur stort är bidraget? 

Det totala beloppet för läsåret 2018/19 är 16 miljoner kronor.

Alla huvudmän som kan ta del av statsbidraget tilldelas varje år en bidragsram. Den visar den totala summan bidrag som varje huvudman kan använda under ett läsår. Bidragsramen presenteras i slutet av januari varje år och avser ett läsår.

Bidraget ska gå till lärarens lön och sociala avgifter. Ersättningen är:

 • 85 000 kronor per bidragsår för en förstelärare (heltidstjänst).
 • 170 000 kronor per bidragsår för en lektor (heltidstjänst).

Bidragsramar

Beslut om ansökan för bidragsram 2018/19 (80 kB) Bidragsramar 2017/18 (348 kB)

Läs mer om hur vi tar fram bidragsramarna

Skolverket fastställer bidragsramen till ett belopp som motsvarar andelen elever vid huvudmannens förskoleklasser och grundskolor i de valda utanförskapsområdena, i förhållande till andelen elever hos alla huvudmän inom dessa områden. Beloppet avrundas till närmsta tal som är delbart med 85 000 kr.

Beräkningarna bygger på den senast inrapporterade och kvalitetssäkrade elevstatistiken från året som föregår bidragsåret. Stora minskningar eller ökningar av elevantalet hos en huvudman och i elevantalet totalt i Sverige kan göra att bidragsbeloppet ökar eller minskar mellan bidragsåren.

För att tilldelas en bidragsram måste huvudmannen ha haft elever under det år som föregår bidragsåret.

I bidragsramen ingår medel för sociala avgifter, som beräknas enligt en schablon och den uppgår till 42 procent av utbetald löneökning. I det fall statsbidraget inte till fullo täcker faktiska sociala avgifter får huvudmannen stå för mellanskillnaden. I det fall en huvudman får medel över efter att sociala avgifter hanterats är det upp till huvudmannen att fördela kvarstående summa på lämpligt sätt

Villkor för bidraget

För att få bidraget beviljat måste huvudmannen

 • Ha ansökt om högsta möjliga statsbidrag för Karriärtjänster (förordning 2013:70).
 • Ha en andel förstelärare inom ramen för Karriärtjänster (förordning 2013:70) som tjänstgör på skolor i utanförskapsområden ( enligt förordning 2014:145). Denna andel lärare ska vara minst lika stor som den andel som eleverna på skolor utanförskapsområden utgör av huvudmannens totala elevantal. Andelen lärare beräknas av Skolverket och publiceras i slutet av januari. Den exakta beräkningen av antalet förstelärare görs i samband med rekvisition.
 • Ansöka om hela bidragsramen för ”extra statsbidrag till utanförskapsområden” (förordning 2014:145).Huvudmannen måste ha minst så många förstelärare och lektorer att hela bidragsramen kan utnyttjas.

Till en huvudman som tidigare har fått statsbidrag men som inte längre uppfyller villkoret får högst samma belopp betalas ut i statsbidrag som föregående år. Om särskilda skäl föreligger får Skolverket betala ut statsbidrag även om villkoren inte är uppfyllda.


Exempel

Ta hjälp av det här exemplet för att beräkna om huvudman uppfyller villkoren om andel förstelärare inom ramen för Karriärtjänster.

Andel elever i utanförskapsområden 

En huvudman ansvarar för totalt 10 000 elever i sina skolor. Av dessa elever går 300 elever i skolor i utanförskapsområden. Dessa utgör 3 % av huvudmannens elever (300/10 000 = 0,03 = 3 %).

--> Det betyder att 3 procent av huvudmannens tillsatta förstelärare ska tjänstgöra på skolor i utanförskapsområden inom ramen för statsbidraget för Karriärtjänster.

Söka hela ramen i statsbidrag för karriärtjänster

Huvudmannen har en bidragsram om 500 förstelärare i Karriärtjänster (SFS 2013:70). För att kunna söka det Extra statsbidraget för karriärtjänster i utanförskapsområden (förordning 2014:145) måste huvudmannen söka hela bidragsramen för Karriärtjänster (förordning 2013:70.)

Vid rekvisition ska antalet lärare i utanförskapsområden motsvara andelen elever

Vid rekvisitionen för statsbidraget för Karriärtjänster begär huvudmannen ut bidrag för 400 förstelärare och inte för 500. Huvudmannen har av olika skäl inte kunnat tillsätta samtliga 500 tjänster.

Av dessa 400 förstelärare måste 3 procent arbeta på skolor i utanförskapsområden.

--> Det innebär att 12 förstelärare ska arbeta på skolor i utanförskapsområden. (0,03*400 = 12)

Slutsats av exemplet: För att få det Extra statsbidraget för karriärtjänster i utanförskapsområden (förordning 2014:145) beviljat måste alltså huvudmannen ha tillsatt 12 förstelärare på skolor i utanförskapsområden utifrån statsbidraget för karriärtjänster (förordning 2013:70). 

Förstelärare och lektorer ska uppfylla villkoren för statsbidraget för Karriärtjänster

 • Lärare och lektorer ska uppfylla villkoren i 6-10 §§ i förordningen om statsbidrag för Karriärtjänster (2013:70)
 • Förstelärare och lektorer ska tillsättas genom ett öppet ansökningsförfarande, så som det beskrivs i förordningen för karriärtjänster i utanförskapsområden 10 § (förordning 2014:51).
 • För med information, se statsbidrag för karriärtjänster

Löneökning vid heltids- eller deltidsarbete

Löneökningen betalas ut för den tid som personen faktiskt arbetar. För personer som arbetar mindre än heltid reduceras beloppet i motsvarande grad.

Bidraget minskar vid frånvaro

All typ av sammanhängande frånvaro som uppgår till 30 sammanhängande kalenderdagar eller mer, där frånvarograden och anledningen till frånvaro är densamma, leder till återkrav av statsbidraget. Färre än 30 sammanhängande frånvarodagar under rekvisitionsperioden beaktas inte. Om frånvarograden eller frånvaroorsaken förändras påbörjas en ny frånvaroperiod.

Vid frånvaro som beror på egen sjukdom ersätter Skolverket huvudmannen med ett schablonbelopp för de första 14 dagarna, eftersom huvudmannen då har lönekostnader för läraren motsvarande 80 procent av lärarens lön. Vi tar även hänsyn till karensdagen. Om en person är frånvarande på heltid under hela rekvisitionsperioden utgår inget statsbidrag och personen ska inte tas upp i rekvisitionen. 

Ansökan, rekvisition och utbetalning

Ansökan för bidragsomgången för det kommande läsåret är öppen i februari varje år. Därefter begär huvudmannen ut bidrag via två rekvisitioner; på hösten och på våren. Skolverket betalar ut bidraget cirka en månad efter att en rekvisition har stängt. 

Ansökan i februari

De huvudmän som fått en bidragram kan ansöka om statsbidraget för det kommande läsåret i februari varje år. Vi fattar beslut om ansökan i april.  

Rekvisition 1 och utbetalning på hösten

Rekvisitionen för våren 2017 är öppen i Mina sidor mellan 1 september – 15 oktober. 

Vid varje rekvisitionstillfälle går det att begära ut maximalt 50 procent av den tilldelade bidragsramen. Medel kan inte sparas för att användas nästkommande halvår. Rekvisitionen föregås av en ansökan i februari. 

Uppgifter att redovisa i samband med rekvisition

Här finns en lista med de uppgifter som ska anges för varje lärare i samband med rekvisition. Tänk på att samla in uppgifterna i god tid.

Uppgifter att redovisa i samband med rekvisition (696 kB)

Skyddad identitet 

Om huvudmannen lämnar uppgifter för en person som har skyddad identitet måste huvudmannen meddela detta till Skolverket.
Läs mer under: Hur hanterar Skolverket de personuppgifter som samlas in

Rekvirera i Mina sidor

För att logga in i Mina sidor och göra ansökan krävs det att du är en användare med behörighet till bidraget.

Ändra i rekvisitionen

Om rekvirerade medel av någon anledning inte kan betalas ut till verksamheten (läraren) är huvudmannen skyldig att meddela Skolverket. Det kan exempelvis bero på att en person slutat sin tjänst, blivit sjukskriven eller gått på tjänstledighet. De medel som inte betalats ut av huvudmannen ska återbetalas till Skolverket.

Kontakta oss via mejl: karriartjanster@skolverket.se

Utbetalning

Vi fattar beslut om rekvisitionen för hösten och betalar ut bidraget i december varje år. 

Rekvisition 2 och utbetalning på våren

Rekvisitionen för våren 2017 är öppen i mellan 15 mars och 1 maj. 

Vid varje rekvisition går det att begära ut maximalt 50 procent av den beslutade bidragsramen. Medel kan inte sparas för att användas nästkommande halvår. Rekvisitionen föregås av en ansökan i februari året innan.

Rekvisition för läsåret 2017/18 i Mina sidor

Från och med bidragsåret 2017/18 ska huvudmän göra ansökningar och rekvisitioner via e-tjänsten mina sidor. För att logga in i e-tjänsten och göra ansökan krävs det att du är en användare med behörighet till bidraget.

Uppgifter att redovisa i samband med rekvisition

Här finns en lista med de uppgifter som ska anges för varje lärare i samband med rekvisition. Tänk på att samla in uppgifterna i god tid.

Uppgifter att redovisa i samband med rekvisition (696 kB)

Skyddad identitet

Om huvudmannen lämnar uppgifter för en person som har skyddad identitet måste huvudmannen meddela detta till Skolverket.
Läs mer under: Hur hanterar Skolverket de personuppgifter som samlas in

Ändra i rekvisitionen

Om en ändring behöver göras efter det att rekvisitionen skickats in måste ni kontakta Skolverket. Kontakta oss via mejl:

karriartjanster@skolverket.se

Utbetalning

Vi fattar beslut om rekvisitionen för våren och betalar ut bidraget i juni varje år. 

Förändringar som uppstår efter rekvisition

Om rekvirerade medel av någon anledning inte kan betalas ut till verksamheten (läraren) är huvudmannen skyldig att meddela Skolverket. Det kan exempelvis bero på att en person slutat sin tjänst, blivit sjukskriven eller gått på tjänstledighet. De medel som inte betalats ut av huvudmannen ska återbetalas till Skolverket.

Återbetalning

Om ni inte kunnat betala ut rekvirerade medel för detta statsbidrag ska dessa återbetalas till Skolverket. Det kan exempelvis bero på att en person slutat eller gått ner i tjänstgöringsgrad. Följande information skall lämnas:

 • Organisationsnummer
 • Personnummer tillhörande berörd person(-er)
 • Period som förändringen gäller
 • Vad den förändrade omständigheten är, t ex. person X har slutat sin anställning datumet och erhåller från denna dag ingen löneökning via statsbidraget

Informationen lämnas till Skolverket via mejl:

statsbidrag.karriartjanster@skolverket.se

Om förändringarna avser flera personer i er rekvisition ber vi er att komma in med information om samtliga personer samlat. 


Vanliga frågor och svar

Hur länge kommer bidraget att finnas?

Extra statsbidrag för karriärtjänster i utanförskapsområden har kommunicerats som en permanent satsning från regeringens sida och det finns inget sista datum för satsningen.

Hur hanterar Skolverket de personuppgifter som samlas in?

All den information som lämnas om lärare, förskollärare och fritidspedagoger i samband med rekvisitionen räknas enligt personuppgiftslagen (PUL) som personuppgifter. Lagringen av uppgifterna behövs för att Skolverket ska kunna handlägga statsbidraget, kontrollera att statsbidraget används i enlighet med aktuella regler samt för uppföljning och utvärdering av hur statsbidraget utnyttjats och vad det har gett för resultat.

Skolverket lagrar uppgifter på individnivå så länge uppgifterna behövs för uppföljning av statsbidraget. Personuppgifterna kan även bevaras för historiska, statistiska eller vetenskapliga ändamål. Vi är ansvariga för att se till att personuppgifter inte behandlas för något ändamål som är oförenligt med det för vilket uppgifterna samlades in.

Skyddad identitet

Om huvudmannen lämnar uppgifter för en person som har skyddad identitet måste huvudmannen meddela detta till Skolverket.

En rekvisition som skickas in till Skolverket blir allmän handling

Personuppgifter som lämnas kan komma att användas för utvärdering eller uppföljning av extern aktör. Personuppgifter i allmänna handlingar hos myndigheten kan även komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen till den som begär det.

Vill du veta mer om hur personuppgifterna används kan du skriva till: karriartjantser@skolverket.se eller Skolverket, 106 20 Stockholm


Beslut för bidragsomgången 2018/19

Beslut för bidragsomgången 2017/18

Beslut för bidragsomgången 2016/17

Beslut om rekvisition 2, våren 2017 (180 kB) Beslut om rekvisition 1, hösten 2016 (186 kB) Beslut om antal tjänster per huvudman ht16/vt17 (203 kB) Bidragsramar för läsåret 2016/17 (256 kB)


Kontakt

karriartjanster@skolverket.se

Senast granskad: 2018-01-31
Innehållsansvar: Statsbidragsenheten