Statsbidrag för Lärarlönelyftet

Detta bidrag är till för att huvudmän ska kunna höja lönerna för särskilt kvalificerade lärare, förskollärare eller fritidspedagoger. Syftet med bidraget är att höja läraryrkets attraktionskraft och därigenom förbättra resultaten i skolan.

Två lärare

Begär ut bidrag mellan 1 april - 15 maj

Rekvisition vt18 gäller för bidragsomgången 2017/18.

För att logga in i e-tjänsten och begära ut bidraget krävs det att du är en användare med behörighet till bidraget. För att se vilka som har behörighet till bidraget i din organisation kan du logga in och klicka på Administrera användare -> Lägg till och ta bort behörigheter.


Vad ska statsbidraget användas till?

Lärarlönelyftet ska användas till månatliga löneökningar för särskilt kvalificerade lärare, förskollärare och fritidspedagoger. Syftet med bidraget är att öka läraryrkets attraktionskraft och därigenom förbättra resultaten i skolan.

Här kan du läsa mer om alla villkor och vad som gäller för Lärarlönelyftet:

Detta är Lärarlönelyftet (402 kB)

Är du lärare, förskollärare eller fritidspedagog?

Här finns information för dig om lärarlönelyftet

Vem kan söka statsbidrag?

Kommunala och fristående huvudmän för:

 • Förskoleklass
 • Grundskola, grundsärskola, specialskola, sameskola
 • Gymnasieskola, gymnasiesärskola

Upp till tio procent av tilldelade medel får användas till löneökningar för personal i förskola och fritidshem. Huvudmän som enbart bedriver verksamhet i förskola eller fritidshem omfattas inte av Lärarlönelyftet.

Hur stort är statsbidraget?

Alla huvudmän som kan ta del av Lärarlönelyftet tilldelas en bidragsram. Den visar den totala summan bidrag som varje huvudman kan söka för ett läsår. 

Bidragsramar för 2018/19

Bidragsramarna är uppdaterade den 18 maj 2018. Kommunala huvudmän (122 kB)

Fristående huvudmän (225 kB)

Övriga huvudmän (87 kB)

Bidragsramar för 2017/18

Bidragsramarna är uppdaterade den 12 oktober 2017.

Bidragsramen presenteras i april varje år och avser ett läsår. Skolverket avgör storleken på summan för varje huvudman utifrån antalet elever hos huvudmannen i förhållande till det totala antalet elever i Sverige. Vi beräknar det genomsnittliga antalet elever för de tre år som föregår bidragsperioden. Elevantalet baseras på de uppgifter som huvudmannen har rapporterat om till Statistiska centralbyrån (SCB).

För att tilldelas en bidragsram måste huvudmannen ha haft elever under det år som föregår bidragsåret. Stora minskningar eller ökningar av elevantalet hos en huvudman eller på totalen kan göra att bidragsbeloppet ökar eller minskar mellan bidragsåren. Beloppet i bidragsramarna är alltid avrundat så att det är jämnt delbart med 50 000 kronor. Huvudmän med färre än 30 elever får 50 000 kronor.

I bidragsramen ingår medel för sociala avgifter. De beräknas enligt en schablon och uppgår till 42 procent av utbetald löneökning.

Det är huvudmannen som ansvarar för och beslutar om fördelningen av bidraget. Förutsatt att de krav som anges i förordningen är uppfyllda är det upp till huvudmannen att avgöra vem som ska få del av Lärarlönelyftet och varför.

Huvudmannen rekvirerar, dvs. begär ut statsbidrag en gång per halvår genom att skicka in en rekvisition via Skolverkets Mina sidor.

Hur får man del av statsbidraget?

I april presenteras budgetramarna som visar den summa varje huvudman kan begära ut bidrag för under det kommande läsåret. Därefter begär huvudmannen ut bidrag via rekvisitioner på hösten och på våren. Skolverket betalar ut bidraget cirka en månad efter att en rekvisition har stängt. Det finns ingen ansökan för Lärarlönelyftet. 

Rekvisition höst: 15 sep – 1 nov

Rekvisitionen för hösten 2017 är öppen i e-tjänsten mina sidor mellan 15 september och 1 november. Sent inkomna rekvisitioner kommer att avvisas.

Vid varje rekvisition går det att begära ut maximalt 50 procent av den tilldelade bidragsramen. Medel kan inte sparas för att användas nästkommande halvår.

Rekvirera i e-tjänsten mina sidor

För att logga in i Mina sidor och göra ansökan krävs det att du är en användare med behörighet till bidraget.

Vilka uppgifter behöver ni lämna?

En lista över de uppgifter som ska anges för varje person som tar del av Lärarlönelyftet hittar du här: 

Uppgifter att samla in för rekvisition (134 kB) Tänk på att samla in de uppgifter som måste anges vid rekvisition i god tid. Om personen varit med i en tidigare rekvisition behöver endast uppgift om lön och löneökning uppdateras.

Ladda ned räknehjälp i Excel

Som ett stöd i planeringen har Skolverket tagit fram en räknehjälp där ni kan fylla i antal lärare, planerad löneökning samt tjänstgöringsgrad och skapa en uppfattning om hur många personer som bidragsramen rymmer: 

Räknehjälp för Lärarlönelyftet (56 kB)

Ändring i rekvisitionen

Om en ändring behöver göras efter det att rekvisitionen skickats in måste ni kontakta Skolverket. Kontakta oss via mejl: statsbidrag.lararlonelyftet@skolverket.se

Utbetalning

Utbetalning för hösten 2017 kommer att ske under december månad.

Rekvisition vår: 1 apr – 15 maj 

Rekvisitionen för våren 2018 är öppen i e-tjänsten mina sidor mellan 1 april och 15 maj. Sent inkomna rekvisitioner kommer att avvisas.

Vid varje rekvisition går det att begära ut maximalt 50 procent av den tilldelade bidragsramen. Medel kan inte sparas för att användas nästkommande halvår.

Rekvirera i e-tjänsten mina sidor

För att logga in i e-tjänsten och göra ansökan krävs det att du är en användare med behörighet till bidraget.

Vilka uppgifter behöver ni lämna?

En lista över de uppgifter som ska anges för varje person som tar del av Lärarlönelyftet hittar du här: 

Uppgifter att samla in för rekvisition (134 kB)

Tänk på att samla in de uppgifter som måste anges vid rekvisition i god tid. Om personen varit med i en tidigare rekvisition behöver endast uppgift om lön och löneökning uppdateras.

Ladda ned räknehjälp i Excel

Som ett stöd i planeringen har Skolverket tagit fram en räknehjälp där ni kan fylla i antal lärare, planerad löneökning samt tjänstgöringsgrad och skapa en uppfattning om hur många personer som bidragsramen rymmer: 

Räknehjälp för Lärarlönelyftet (56 kB)

Ändra i rekvisitionen

Om en ändring behöver göras efter det att rekvisitionen skickats in måste ni kontakta Skolverket. Kontakta oss via mejl: 

statsbidrag.lararlonelyftet@skolverket.se

Utbetalning

Utbetalning för våren 2018 kommer att ske under juni månad.

Förändringar som uppstår efter att rekvisitionen skickats in

Om begärda medel av någon anledning inte går att betala ut till verksamheten är huvudmannen skyldig att meddela Skolverket. Det kan exempelvis bero på att en person slutat sin tjänst, blivit sjukskriven eller gått på tjänstledighet. De medel som inte betalats ut ska då återbetalas till Skolverket.

Om ni inte kunnat betala ut beviljade medel via Lärarlönelyftet ska dessa medel återbetalas till Skolverket. Det kan exempelvis bero på att en person slutat eller gått ner i tjänstgöringsgrad.

För att anmäla förändrade omständigheter som påverkar bidraget behöver ni lämna följande information:

 • Organisationsnummer
 • Personnummer tillhörande berörd person(-er)
 • Period som förändringen gäller
 • Vad den förändrade omständigheten är, t ex. person X har slutat sin anställning datumet och erhåller från denna dag ingen löneökning via Lärarlönelyftet

Informationen lämnas till Skolverket via mail statsbidrag.lararlonelyftet@skolverket.se

Om det är flera personer i er rekvisition för vilka förändrade omständigheter råder ber vi er att komma in med information om samtliga personer samlat. 

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

Allmänna villkor

Den genomsnittliga löneökningen ska vara mellan 2500 kr och 3500 kr per månad 

Huvudmannen avgör hur många personer som får ta del av Lärarlönelyftet och hur mycket varje person ska få i löneökning.

Det finns ingen begränsning för hur mycket ökningen kan variera mellan lärare, men löneökningen för alla lärare som ingår i satsningen hos en huvudman ska vara i genomsnitt minst 2 500 kr och högst 3 500 kr per månad. Huvudmannen kan också välja att ge samma löneökning till alla lärare som ingår i satsningen.

Löneökning vid deltid- eller heltidsarbete

Löneökningen ska betalas ut för den tid som personen faktiskt arbetar. Det går därför inte att ge en person löneökning för en del av en tjänst. För personer som arbetar mindre än heltid reduceras beloppet i motsvarande grad.

Löneökningen ska betalas ut i samband med lön

Löneökningen via Lärarlönelyftet ska betalas ut i samma takt som lönen, vilket normalt sker månadsvis eller med ännu kortare intervall.

Löneökningen får inte ges i samband med nyanställning

Löneökning via Lärarlönelyftet får inte betalas ut i samband med nyanställning, utan får betalas ut först efter det att första månadslönen betalats ut. Det är sedan upp till huvudmannen att avgöra när det är lämpligt att läraren, förskolläraren eller fritidspedagogen får ta del av Lärarlönelyftet. Om den anställde byter tjänst eller skolenhet, men fortsätter vara anställd hos samma huvudman räknas detta inte som en nyanställning.

Löneökningen ska vara utöver ordinarie lönerevision

Löneökning via Lärarlönelyftet ska ges utöver ordinarie lönerevision. Lärarlönelyftet ska alltså inte påverka den ordinarie lönerevisionen, och personer som får del av bidraget får inte särbehandlas.

Lokala kriterier för fördelning

Utöver de krav som ska uppfyllas enligt förordning (2016:100) har huvudmannen möjligheter att tillföra egna lokala kriterier för fördelning av Lärarlönelyftet.

Ska ha utvecklat undervisningen

För att kunna ta del av Lärarlönelyftet ska man ha visat intresse för och god förmåga till att utveckla undervisningen på egen hand och tillsammans med kollegor och därigenom förbättrat elevernas studieresultat eller måluppfyllelsen i skolan. Detta ska ha skett genom att hon eller han har

 • tagit särskilt ansvar för att utveckla undervisningen genom kollegialt lärande i former som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet,
 • med stöd av formell utbildning på avancerad nivå utöver lärarexamen eller förskollärarexamen förbättrat undervisningens innehåll, metoder och arbetssätt,
 • tagit särskilt ansvar för att stödja lärar- eller förskollärarstudenter och kollegor som är nya i yrket eller tagit särskilt ansvar för att utveckla ämnen eller ämnesövergripande områden, eller
 • tagit särskilt ansvar för särskilt komplicerade undervisningssituationer.

Det är tillräckligt att läraren, förskolläraren eller fritidspedagogen uppfyller ett av de fyra ovanstående kraven.

Bidraget minskar vid frånvaro

Om en person är helt eller delvis frånvarande under en sammanhängande period om 30 dagar eller mer minskar bidraget i motsvarande grad. Frånvaro ska rapporteras i rekvisitionen.

Om en person är frånvarande på heltid under hela rekvisitionsperioden utgår inget statsbidrag och personen ska inte tas upp i rekvisitionen. 

Villkor per yrkeskategori

Villkor för lärare

 • Läraren ska ha en lärarlegitimation utfärdad av Skolverket. Det finns undantag för regeln om lärarlegitimation i Skollagens andra kapitel som även gäller här. Tillsvidareanställda modersmålslärare och tillsvidareanställda yrkeslärare i gymnasieskolan och gymnasiesärkolan undantas också kravet om lärarlegitimation. Läs mer i förordningen (2016:100).

En lärare kan tidigast ta del av Lärarlönelyftet från den dag som lärarlegitimation utfärdats. Handläggningstiden för en lärarlegitimation är idag cirka fyra månader. Skolverket kan inte ge förtur till lärare som berörs av Lärarlönelyftet.

Läs mer och ansök om lärarlegitimation
 • Lärarens ska ägna minst 75 procent av arbetstiden åt arbete i förskoleklass, grundskola, grundsärskola, specialskola, sameskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola eller fritidshem.
 • Lärarens ska ägna minst 75 procent av arbetstiden åt undervisning, uppgifter som hör till undervisning eller andra uppgifter av pedagogisk natur.
 • Läraren ska vara särskilt kvalificerad för den undervisning som bedrivs. 
 • Även skolledare kan ta del av Lärarlönelyftet förutsatt att ovanstående kriterier är uppfyllda.

Villkor för förskollärare

 • Förskollärare anställda vid fristående förskolor omfattas inte av Lärarlönelyftet.
 • För att kunna ta del av Lärarlönelyftet ska förskollärare ha förskollärarlegitimation.
 • Förskoläraren ska ägna minst 75 procent av arbetstiden åt arbete i förskola eller förskoleklass.
 • Förskollärarens ska ägna minst 75 procent av arbetstiden åt undervisning, uppgifter som hör till undervisning eller andra uppgifter av pedagogisk natur.
 • Förskolläraren ska vara särskilt kvalificerad för den undervisning som bedrivs. 
 • Även förskolechefer kan komma ifråga för Lärarlönelyftet förutsatt att ovanstående kriterier är uppfyllda.

Villkor för fritidspedagoger

 • Fritidspedagoger eller motsvarande ska ha en svensk eller utländsk högskoleutbildning som är avsedd för arbete som fritidspedagog eller motsvarande.
 • Fritidspedagogen ska ägna minst 75 procent av arbetstiden åt arbete i förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, specialskola, sameskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola eller fritidshem.
 • Fritidspedagogen ska vara särskilt kvalificerad för den undervisning som bedrivs. 

Bidragsomgången 2017/18

Rekvisition ht17

Det totala beloppet vi betalar ut är 1 382 960 262 kr

Bidragsramar 2017/18

Bidragsomgången 2016/17

Rekvisition vt17

Vi har beviljat bidrag till samtliga kommunala huvudmän och till 689 fristående och övriga huvudmän. Den totala summan som vi betalar ut för våren 2017 är 1 400 335 231 kr.  

Rekvisition ht16

Bidragsramar 2016/17


Hur länge kommer bidraget att finnas? 

Lärarlönelyftet har kommunicerats som en permanent satsning från regeringens sida och det finns inget sista datum för satsningen. Det är dock upp till huvudmannen att besluta om löneökningen ska avtalas tillsvidare eller för viss tid.


Kontakt

statsbidrag.lararlonelyftet@skolverket.se

Senast granskad: 2018-02-09
Innehållsansvar: Statsbidragsenheten