Statsbidrag för entreprenörskap i skolan - organisationer

Organisationer kan söka statsbidrag för att utveckla entreprenörskap och entreprenöriellt lärande i skolan.

Tre unga entreprenörer

Vem kan söka statsbidraget?

Bidraget kan sökas av organisationer som

 • saknar vinstsyfte och som inte är huvudmän inom skolväsendet,
 • är demokratiskt uppbyggda och erbjuder insyn i verksamheten,
 • i sin verksamhet respekterar demokratins idéer, inklusive jämställdhet och förbud mot diskriminering,
 • har avslutat minst två verksamhetsår och bedriver sin verksamhet långsiktigt,
 • arbetar riksomfattande med lokal eller regional förankring eller bedriver verksamhet av riksintresse,
 • helt eller delvis är inriktade mot att främja entreprenörskap i skolan inom skolväsendet,
 • har barn, elever eller skolpersonal som målgrupp och
 • har andra inkomster förutom statsbidraget.

Vad ska statsbidraget användas till?

Organisationer som får statsbidrag ska i sin verksamhet främja entreprenörskap inom skolväsendet genom att

 • sprida kunskaper om projekt och företagande
 • stimulera entreprenöriella kompetenser och förhållningssätt
 • stimulera skolors samarbete med entreprenörer inom näringsliv, kulturliv och ideella organisationer eller
 • främja flickors och unga kvinnors entreprenörskap

Bidrag för 2018

Ansökan är öppen 1 februari-1 mars 2018.

Bidrag för 2017

Fyra organisationer beviljades bidrag om totalt 1 miljon kronor. 

Beviljade ansökningar 2017 (316 kB)

Kontakt

statsbidrag.entreprenorskap.org@skolverket.se

Peter Skoglöf
Tel: 08-5273 3587


 

Senast granskad: 2018-03-21
Innehållsansvar: Utvecklingsavdelningen