Bidrag för ämneslärarorganisationer

Det här statsbidraget är ett stöd till ämneslärarorganisationer och deras verksamheter för att främja ämnesutveckling.

AKTUELLT

19 feb | Beslut om ansökan för 2018
Vi har beviljat bidrag till 16 huvudmän om totalt 700.000 kronor. Se listan över alla beviljande bidrag längre ner på den här sidan. Logga in för att se ditt beslut.

Definition av ämneslärarorganisation

Ämneslärarorganisationen ska:

 • bestå av minst 60 procent medlemmar som är verksamma som lärare inom skolväsendet, och 
 • ha som ändamål att arbeta främjande för ämnets utveckling.

Grundläggande krav för bidrag

För att få bidrag ska ämneslärarorganisationen:

 • I huvudsak vända sig till lärare inom ämnen med en nationell kursplan och ämnesplan
 • Ha fler än 100 medlemmar
 • Ha en rikstäckande verksamhet: Organisationen ska ha en riksomfattande verksamhet med flera lokala eller regionala föreningar alternativt vara öppen för medlemmar i hela landet.
 • Vara ideell: Organisationen ska vara registrerad som en ideell förening och bedriva allmännyttig verksamhet. Skatteverket tilldelar ideella föreningar ett organisationsnummer efter ansökan. Det innebär att bidrag inte ges till enskild person, lokal förening, fackförbund, kommun, företag eller statlig organisation.
 • Vara självständig: Med en självständig organisation avses att medlemmarna själva har inflytande över och beslutar om verksamhet och ekonomi.
 • Vara öppen och ha frivilligt medlemskap: Organisationen ska vara öppen, dvs. den som vill bli medlem och uppfyller de krav som ställs i stadgarna kan bli medlem. Med frivilligt medlemskap menas att tillträde och utträde ur organisationen ska vara frivilligt. Detta innebär att om medlemmar i en annan organisation automatiskt ansluts, s.k. kollektivanslutning, så kan de inte räknas som medlemmar.
 • Vara demokratiskt uppbyggd och ha en verksamhet som inte strider mot demokratiska grundidéer: Organisationen måste ha en demokratisk struktur. Stadgar och annat regelverk ska vara formulerade så att medlemmarna har formell beslutanderätt över verksamheten enligt vedertagna demokratiska procedurer. Verksamhetens syfte, innehåll och idémässiga grund får inte strida mot grundläggande demokratiska principer.
 • Ha en stabil verksamhet: För att Skolverket ska kunna pröva organisationen och dess verksamhet ska organisationen ha avslutat minst ett verksamhetsår och kunna lämna in en verksamhetsberättelse och årsredovisning.
 • Själv bekosta en del av sin verksamhet: Organisationens verksamhet får inte vara helt finansierad av statsbidrag utan måste ha egen drivkraft och delvis vara egenfinansierad.

Beslut om statsbidrag 

Skolverket gör en prövning av organisationernas ansökningar i förhållande till grundläggande krav och syftet med statsbidraget.

Bidragets storlek

Hur stort bidrag respektive organisation beviljas beror på hur mycket pengar som Skolverket har att fördela, hur många organisationer som ska dela på bidraget och hur stora de olika organisationerna är. Hur mycket bidrag Skolverket har att fördela under året anges i regleringsbrevet som vi får från regeringen i mitten av december året innan. Storleken på statsbidraget  för varje organisation påverkas delvis av antalet bidragsgrundande medlemmar som respektive organisation har. Under 2016 delade femton ämneslärarorganisationer på totalt 800 000 kronor. För 2017 är denna summa 700 000 kronor.

Organisationen bestämmer hur bidraget ska användas

Organisationen, dvs. ytterst årsmötet, avgör själv hur bidraget ska användas. Detta under förutsättning att medlen används till verksamhet som bidrar till att uppnå syftet med bidraget och är överensstämmande med beslutet om statsbidrag. Statsbidraget till ämneslärarorganisationer syftar till utveckling av skolväsendet. Bidraget är ett stöd till ämneslärarorganisationer och deras verksamheter för att främja ämnesutveckling.

Redovisning av bidrag 

Alla organisationer som beviljas statsbidrag av Skolverket ska redovisa hur bidraget har använts. Redovisning av hur bidraget använts görs genom att en årsredovisning, verksamhetsberättelse samt revisionsberättelse för senaste avslutade verksamhetsår bifogas ansökan till Skolverket. Av underlaget ska det framgå hur det beviljade statsbidraget har använts. Detta är viktigt för att Skolverket ska kunna ta ställning till om bidraget har använts enligt syftet. Skolverket kan även komma att begära ytterligare redovisning av hur bidraget har använts.

Eventuell återbetalning av bidrag

Det är viktigt att organisationen sparar dokumentation som kan styrka de uppgifter som lämnats i ansökan. Skolverket rekommenderar att dokumentationen sparas i fem år. Skolverket kan komma att besluta om återbetalning av bidrag om det framkommer att organisationen beviljats bidrag på felaktiga grunder.


Bidragsomgången 2018

Vi har beviljat 700.000 kr till 16 st ämneslärarorganisationer.

Beslutsbilaga fördelning 2018 (190 kB)

Kontakt

statsbidrag.org@skolverket.se

Senast granskad: 2017-12-04
Innehållsansvar: Statsbidragsenheten