Statsbidrag för att utveckla apl genom regionalt stöd

Statsbidraget kan sökas av branschorganisationer för insatser som kan öka kvaliteten i det arbetsplatsförlagda lärandet. Syftet är att stödja arbetsplatser att utveckla regionala stödfunktioner för yrkesutbildning.

 

AKTUELLT

26 okt | Redovisning av bidrag i mars 2018. Om ni fått statsbidrag för att utveckla APL genom regionalt stöd för 2017 ska ni redovisa detta under perioden 1 mars till 2 april 2018. Vi kommer att publicera en blankett på den här sidan när redovisningsperioden öppnar.

Ansökan för 2018 öppen 1 november-2 januari

Instruktioner för ansökan  (141 kB)

Blankett för ansökan (106 kB)

Skicka in ansökan senast den 2 januari till:

statsbidrag.apl-branscher@skolverket.se


Vem kan söka bidraget?

Bidraget kan sökas av:

  • Arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer
  • Organisationer som är gemensamma för arbetsgivare och arbetstagare
  • Intresseorganisationer i näringslivet

Vad ska bidraget användas till? 

Statsbidraget ska gå till att utveckla regionala stödfunktioner för samverkan mellan skola och arbetsliv om yrkesutbildning. Regeringens avsikt med bidraget är att yrkescollege eller liknande samverkansmodeller stimuleras eller sprids till fler branscher.

Vilka villkor gäller för bidraget?

Beviljat bidrag ska användas senast den 31 december samma år som beslutet gäller.

De statsbidragsfinansierade insatserna får inte finansieras med tidigare beviljat statsbidrag från Skolverket, annat statsbidrag eller annan särskild ersättning. Den som tagit emot statsbidrag ansvarar för att bidraget används i enligt het med bestämmelserna i förordningen och villkoren i beslut om ansökan.

Hur stort är bidraget?

För budgetåret 2017 kan Skolverket högst fördela 10 000 000 kronor. 


Bedömning av ansökan 

Skolverket ska vid fördelning av statsbidrag ta hänsyn till:

  1. i vilken grad insatserna kan bidra till att öka kvaliteten i det arbetsplatsförlagda lärandet,
  2. om insatserna kan antas få effekter och leda till resultat även efter det att den statliga finansieringen avslutats, och
  3. behovet av att sprida insatserna mellan branscher.

Om arbetsplatsförlagt lärande

Arbetsplatsförlagt lärande är lärande som genomförs på en eller flera arbetsplatser utanför skolan.

Huvudmannen för utbildningen ansvarar för att skaffa apl-platser och att de krav som finns på utbildningen uppfylls. Rektor beslutar om fördelningen över åren och om eleverna ska genomföra hela eller delar av kurser som arbetsplatsförlagt lärande.

Läraren ska planera för elevens lärande på arbetsplatsen i förhållande till målen för utbildningen. Läraren lägger tillsammans med handledaren upp en plan för eleven där det framgår vilket lärande som kan ske på arbetsplatsen.

En elev ska ha en handledare på arbetsplatsen som har nödvändiga kunskaper och som i övrigt bedöms vara lämplig.

Planeringen av det arbetsplatsförlagda lärandet kan med fördel ske i samråd med det lokala programrådet som ska finnas för gymnasieskolans nationella program.


Bidragsomgången 2018

Ansökan 2018

Ansökan för 2018 är öppen under perioden 1 november 2017 till 2 januari 2018.

Redovisning av bidrag beviljade 2018

Om ni beviljas statsbidrag under 2018 skall ni redovisa hur ni använt bidraget. Redovisningen lämnas in under perioden 1 mars till 1 april 2019.

Bidragsomgången 2017

Ansökan 2017

12 sökanden har beviljats statsbidrag om totalt 9 999 915 kr. 16 sökande fick avslag.  Organisationer och beviljade belopp 2017 - regionala stödfunktioner (105 kB)

Redovisning av bidrag beviljade 2017

Om ni har fått statsbidrag under 2017 skall ni redovisa hur ni använt bidraget. Redovisningen lämnas in under perioden 1 mars till 2 april 2018.


Frågor och svar

Vad innebär arbetsplatsförlagt lärande?

Arbetsplatsförlagt lärande är lärande som genomförs på en eller flera arbetsplatser utanför skolan. Mer information om arbetsplatsförlagt lärande (apl)

Kan ni avgöra om min organisation är behörig att söka?

Det är upp till er som organisationen att avgöra om ni väljer att ansöka inom någon av de kategorier som ni tycker att ni är behöriga. Beskriv i ansökan hur er organisation fungerar och ert arbete med APL.

När ansökningsperioden stängt utreder vi om er organisation är behörig att söka. Om det visar sig att ni är behöriga kommer er ansökan att handläggas tillsammans med övriga behöriga ansökningar. Om det framkommer att ni inte är behöriga kommer er ansökan att avvisas. Vi kan inte utreda om er organisation är behörig att ansöka innan ansökningsperioden stängt.

Kontakt

statsbidrag.apl-branscher@skolverket.se

Senast granskad: 2017-04-12
Innehållsansvar: Statsbidragsenheten