Statsbidrag för att utveckla apl genom regionalt stöd

Statsbidraget kan sökas av branschorganisationer för insatser som kan öka kvaliteten i det arbetsplatsförlagda lärandet. Syftet är att stödja arbetsplatser att utveckla regionala stödfunktioner för yrkesutbildning.

 

AKTUELLT

17 maj | Skolverket har fattat beslut om redovisningar av statsbidrag för 2017. Längre ned på sidan hittar du beslutet och beslutsbilaga.

Vem kan söka bidraget?

Bidraget kan sökas av:

  • Arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer
  • Organisationer som är gemensamma för arbetsgivare och arbetstagare
  • Intresseorganisationer i näringslivet

Vad ska bidraget användas till? 

Statsbidraget ska gå till att utveckla regionala stödfunktioner för samverkan mellan skola och arbetsliv om yrkesutbildning. Regeringens avsikt med bidraget är att yrkescollege eller liknande samverkansmodeller stimuleras eller sprids till fler branscher.

Vilka villkor gäller för bidraget?

Beviljat bidrag ska användas senast den 31 december samma år som beslutet gäller.

De statsbidragsfinansierade insatserna får inte finansieras med tidigare beviljat statsbidrag från Skolverket, annat statsbidrag eller annan särskild ersättning. Den som tagit emot statsbidrag ansvarar för att bidraget används i enligt het med bestämmelserna i förordningen och villkoren i beslut om ansökan.

Hur stort är bidraget?

För budgetåret 2017 kan Skolverket högst fördela 10 000 000 kronor. 


Bedömning av ansökan 

Skolverket ska vid fördelning av statsbidrag ta hänsyn till:

  1. förväntas bidra till en varaktig regional stödfunktion även efter det att den statliga finansieringen avslutats, och
  2. effektivt kan stödja lokal samverkan mellan skola och arbetsliv. 

Om arbetsplatsförlagt lärande

Arbetsplatsförlagt lärande är lärande som genomförs på en eller flera arbetsplatser utanför skolan.

Huvudmannen för utbildningen ansvarar för att skaffa apl-platser och att de krav som finns på utbildningen uppfylls. Rektor beslutar om fördelningen över åren och om eleverna ska genomföra hela eller delar av kurser som arbetsplatsförlagt lärande.

Läraren ska planera för elevens lärande på arbetsplatsen i förhållande till målen för utbildningen. Läraren lägger tillsammans med handledaren upp en plan för eleven där det framgår vilket lärande som kan ske på arbetsplatsen.

En elev ska ha en handledare på arbetsplatsen som har nödvändiga kunskaper och som i övrigt bedöms vara lämplig.

Planeringen av det arbetsplatsförlagda lärandet kan med fördel ske i samråd med det lokala programrådet som ska finnas för gymnasieskolans nationella program.


Bidragsomgången 2018

Ansökan 2018

Sju sökanden har beviljats statsbidrag om totalt 10.000.000 kr. 14 sökande fick avslag.

Organisationer och beviljade belopp 2018 - regionala stödfunktioner (1,0 MB)

Redovisning av bidrag beviljade 2018

Om ni beviljas statsbidrag under 2018 skall ni redovisa hur ni använt bidraget. Redovisningen lämnas in under perioden 1 mars till 1 april 2019.

Bidragsomgången 2017

Ansökan 2017

12 sökanden har beviljats statsbidrag om totalt 9 999 915 kr. 16 sökande fick avslag.  Organisationer och beviljade belopp 2017 - regionala stödfunktioner (105 kB)

Redovisning av bidrag beviljade 2017

Skolverket beslutar att godkänna redovisningar respektive att återkräva statsbidrag.

Beslut redovisning 2017 (41 kB) Beslutsbilaga (19 kB)


Frågor och svar

Vad innebär arbetsplatsförlagt lärande?

Arbetsplatsförlagt lärande är lärande som genomförs på en eller flera arbetsplatser utanför skolan. Mer information om arbetsplatsförlagt lärande (apl)

Kan ni avgöra om min organisation är behörig att söka?

Det är upp till er som organisationen att avgöra om ni väljer att ansöka inom någon av de kategorier som ni tycker att ni är behöriga. Beskriv i ansökan hur er organisation fungerar och ert arbete med APL.

När ansökningsperioden stängt utreder vi om er organisation är behörig att söka. Om det visar sig att ni är behöriga kommer er ansökan att handläggas tillsammans med övriga behöriga ansökningar. Om det framkommer att ni inte är behöriga kommer er ansökan att avvisas. Vi kan inte utreda om er organisation är behörig att ansöka innan ansökningsperioden stängt.

Kontakt

statsbidrag.apl-branscher@skolverket.se

Senast granskad: 2017-04-05
Innehållsansvar: Statsbidragsenheten