Statsbidrag för att utveckla apl genom regionalt stöd

Statsbidraget kan sökas av branschorganisationer för insatser som kan öka kvaliteten i det arbetsplatsförlagda lärandet. Syftet är att stödja arbetsplatser att utveckla regionala stödfunktioner för yrkesutbildning.

 

AKTUELLT

11 apr | Beslut om redovisning för 2016
Klicka här för att se besluten 

20 mars | Beslut om ansökan för regionala stödfunktioner
Klicka här för att se besluten

Statsbidrag för att utveckla apl har upphört och går därför inte att söka för bidragsåret 2017. 


Vad ska bidraget användas till? 

Statsbidraget ska gå till att utveckla regionala stödfunktioner för samverkan mellan skola och arbetsliv om yrkesutbildning. Regeringens avsikt med bidraget är att yrkescollege eller liknande samverkansmodeller stimuleras eller sprids till fler branscher.

Vem kan söka bidraget?

Bidraget kan sökas av:

  • Arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer
  • Organisationer som är gemensamma för arbetsgivare och arbetstagare
  • Intresseorganisationer i näringslivet

Hur stort är bidraget?

För budgetåret 2017 kan Skolverket högst fördela 10 000 000 kronor. 


Bedömning av ansökan 

Skolverket ska vid fördelning av statsbidrag ta hänsyn till:

  1. i vilken grad insatserna kan bidra till att öka kvaliteten i det arbetsplatsförlagda lärandet,
  2. om insatserna kan antas få effekter och leda till resultat även efter det att den statliga finansieringen avslutats, och
  3. behovet av att sprida insatserna mellan branscher.

Om arbetsplatsförlagt lärande

Arbetsplatsförlagt lärande är lärande som genomförs på en eller flera arbetsplatser utanför skolan.

Huvudmannen för utbildningen ansvarar för att skaffa apl-platser och att de krav som finns på utbildningen uppfylls. Rektor beslutar om fördelningen över åren och om eleverna ska genomföra hela eller delar av kurser som arbetsplatsförlagt lärande.

Läraren ska planera för elevens lärande på arbetsplatsen i förhållande till målen för utbildningen. Läraren lägger tillsammans med handledaren upp en plan för eleven där det framgår vilket lärande som kan ske på arbetsplatsen.

En elev ska ha en handledare på arbetsplatsen som har nödvändiga kunskaper och som i övrigt bedöms vara lämplig.

Planeringen av det arbetsplatsförlagda lärandet kan med fördel ske i samråd med det lokala programrådet som ska finnas för gymnasieskolans nationella program.


Beslut för bidragsomgången 2017

12 sökanden har beviljats statsbidrag om totalt 9 999 915 kr. 16 sökande fick avslag. 

Organisationer och beviljade belopp 2017 - regionala stödfunktioner (105 kB)

Beslut för bidragsomgången 2016

Statsbidrag för regionala stödfunktioner

Sex organisationer har helt eller delvis beviljats bidrag om totalt 5 000 000 kronor.

Beslut om redovisning för 2016 (57 kB)

Beslut om ansökan och beviljade belopp 2016 (22 kB)

Statsbidrag för att utveckla apl

21 organisationer har helt eller delvis beviljats bidrag om totalt 23 900 000 kronor. Det här statsbidraget för att utveckla apl har upphört och går därför inte att söka för bidragsåret 2017. 

Beslut om redovisning för 2016 (73 kB)

Beslut om ansökan och beviljade belopp 2016 (31 kB)

Kontakt

statsbidrag.apl-branscher@skolverket.se

Senast granskad: 2017-04-12
Innehållsansvar: Statsbidragsenheten