Statsbidrag för att utveckla apl och regionalt stöd för yrkesutbildning

Statsbidragen kan sökas av branschorganisationer för insatser som kan öka kvaliteten i det arbetsplatsförlagda lärandet. Syftet med bidragen är att stödja arbetsplatser att utveckla regionala stödfunktioner för yrkesutbildning.

AKTUELLT

20 mars | Beslut om ansökan för regionala stödfunktioner
Klicka här för att se besluten

16 mars  | Redovisningsperioden för 2016 är stängd. Nu handlägger vi alla ärenden och fattar beslut i april. Beslutet kommer att publiceras på den här sidan och information om detta kommer att mejlas till den kontakpersonen som angivits i redovisningen.

Statsbidrag för att utveckla apl har upphört och går därför inte att söka för bidragsåret 2017. 


Statsbidrag för regionala stödfunktioner för yrkesutbilding

Bidrag för utveckling av regionalt stöd

Från och med hösten 2015 går det att också att söka statsbidrag för att utveckla regionala stödfunktioner för samverkan mellan skola och arbetsliv om yrkesutbildning. Regeringens avsikt med bidraget är att yrkescollege eller liknande samverkansmodeller stimuleras eller sprids till fler branscher.

Vem kan söka bidraget?

Bidraget kan sökas av:

  • Arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer
  • Organisationer som är gemensamma för arbetsgivare och arbetstagare
  • Intresseorganisationer i näringslivet

Vilka omfattas av bidraget?

Bidrag lämnas för apl inom följande skolformer:

  • Gymnasieskolan
  • Gymnasiesärskolan
  • Kommunal vuxenutbildning
  • Särskild utbildning för vuxna (särvux)

Beslut för bidragsomgången 2017

12 sökanden har beviljats statsbidrag om totalt 9 999 915 kr. 16 sökande fick avslag. 

Organisationer och beviljade belopp 2017 - regionala stödfunktioner (105 kB)

Beslut för bidragsomgången 2016

Statsbidrag för att utveckla apl

Skolverket har för 2016 beviljat 21 organisationer helt eller delvis bidrag om totalt 23 900 000 kronor.

Organisationer och beviljade belopp 2016 - utveckla APL branscher (31 kB)

Statsbidrag för regionala stödfunktioner

Sex organisationer har helt eller delvis beviljats bidrag om totalt 5 000 000 kronor.

Organisationer och beviljade belopp 2016 - regionala stödfunktioner (22 kB)

Nedan hittar ni ett arbetsexemplar av den redovisning ni ska göra till Skolverket i mars 2017. Där kan ni se vilka uppgifter vi kommer att efterfråga vid redovisningen.

Redovisning av 2016 - Arbetsexemplar (171 kB)

Bedömning av ansökan 

Skolverket ska vid fördelning av statsbidrag ta hänsyn till:

  1. i vilken grad insatserna kan bidra till att öka kvaliteten i det arbetsplatsförlagda lärandet,
  2. om insatserna kan antas få effekter och leda till resultat även efter det att den statliga finansieringen avslutats, och
  3. behovet av att sprida insatserna mellan branscher

Om arbetsplatsförlagt lärande

Arbetsplatsförlagt lärande är lärande som genomförs på en eller flera arbetsplatser utanför skolan.

Huvudmannen för utbildningen ansvarar för att skaffa apl-platser och att de krav som finns på utbildningen uppfylls. Rektor beslutar om fördelningen över åren och om eleverna ska genomföra hela eller delar av kurser som arbetsplatsförlagt lärande.

Läraren ska planera för elevens lärande på arbetsplatsen i förhållande till målen för utbildningen. Läraren lägger tillsammans med handledaren upp en plan för eleven där det framgår vilket lärande som kan ske på arbetsplatsen.

En elev ska ha en handledare på arbetsplatsen som har nödvändiga kunskaper och som i övrigt bedöms vara lämplig.

Planeringen av det arbetsplatsförlagda lärandet kan med fördel ske i samråd med det lokala programrådet som ska finnas för gymnasieskolans nationella program.


Statsbidrag för att utveckla apl

Det här bidraget har upphört och går därför inte att söka för bidragsåret 2017. 

Kontakt

E-post: statsbidrag.apl-branscher@skolverket.se

Clara Korths-Aspegren
Tel: 08 - 5273 3346

Geoff Erici
Tel: 08 - 5273 3529

Senast granskad: 2017-03-16
Innehållsansvar: Statsbidragsenheten