Statsbidrag för insatser inom yrkesintroduktionsavtal

Detta bidrag kan sökas av bland annat arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer. Syftet är att utveckla kvaliteten i det lärande som sker på arbetsplatser inom ramen för yrkesintroduktionsavtal.

AKTUELLT

4 apr | Redovisning för bidragsomgången 2017 har stängt. Vi går nu igenom alla redovisningar och fattar beslut under maj månad.

Vem kan söka bidraget?

Bidraget kan sökas av:

  • Arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer gemensamt (ansökan behöver vara undertecknad av båda organisationerna)
  • Organisationer som är gemensamma för arbetsgivare och arbetstagare

Vad ska bidraget användas till?

Skolverket kan lämna bidrag för insatser som syftar till att bygga upp stödstrukturer för lärande inom ramen för yrkesintroduktionsanställningar:

  1. kompetensprofiler och valideringsmodeller för anställningsbarhet i branscher och yrken,
  2. system för certifiering av aktörer som kan bistå arbetsplatser med att upprätta utbildningsplaner och följa upp lärande på arbetsplatsen,
  3. branschkriterier för handledarutbildningar och upprätta certifiering av handledarutbildningar som motsvarar branschens kriterier, eller
  4. regional samverkan för att stödja lärande på arbetsplatser.

Statsbidraget kan även ges för andra insatser med syfte att bygga upp av en stödstruktur för lärande inom ramen för yrkesintroduktionsavtal.

Vilka villkor gäller för bidraget?

Insatserna ska vara kopplade till att utveckla lärandet på arbetsplatser inom ramen för yrkesintroduktionsavtal.

Med yrkesintroduktionsavtal menas ett centralt kollektivavtal om yrkesintroduktion som reglerar anställningar som innehåller utbildning eller handledning och som gäller personer som saknar relevant yrkeserfarenhet eller är arbetslösa.

Ekonomiska villkor

Beviljat bidrag ska användas senast den 31 december samma år som beslutet gäller.

Bidrag ges för högst 50 procent av de bidragsberättigade kostnaderna. Det betyder att de som ansöker står för minst hälften av kostnaden för den föreslagna insatsen.

De statsbidragsfinansierade insatserna får inte finansieras med tidigare beviljat statsbidrag från Skolverket, annat statsbidrag eller annan särskild ersättning.

Villkor att sprida resultatet inom branschen

Den som får statsbidraget ska hålla resultaten av insatserna tillgängliga för samtliga aktörer inom den bransch som insatserna avser. I ansökan ska man beskriva på vilket sätt detta kommer att göras.

Villkor för bedömning av ansökan

Skolverket kommer vid fördelningen av statsbidraget att ta hänsyn till:

  1. insatsernas förväntade effekt på förutsättningarna för ett framgångsrikt lärande inom ramen för ett yrkesintroduktionsavtal
  2. om insatserna kan antas få effekter och leda till resultat även efter det att den statliga finansieringen avslutats
  3. behovet av att sprida insatserna mellan branscher

Hur stort är bidraget?

För budgetåret 2017 kan Skolverket högst fördela 19 600 000 kronor.

Bidrag ges för högst 50 procent av de bidragsberättigade kostnaderna. Det betyder att de som ansöker står för minst hälften av kostnaden för den föreslagna insatsen.


Bidragsomgången 2018

Ansökan 2018

Tretton huvudmän har beviljats bidrag om totalt 9.631.000 kr för ansökningsomgången 2018.
Organisationer och beviljade belopp 2018 - Yrkesintroduktionsavtal (953 kB)

Redovisning av bidrag beviljade 2018

Om ni beviljas statsbidrag under 2018 skall ni redovisa hur ni använt bidraget. Redovisningen lämnas in under perioden 1 mars till 1 april 2019.


Bidragsomgågen 2017

Ansökan 2017

Tio huvudmän har beviljats bidrag om totalt 19 600 000 kr för ansökningsomgången 2017. Lista på beviljade sökande och belopp (246 kB)

Redovisning av bidrag beviljade 2017

Om ni har fått statsbidrag under 2017 skall ni redovisa hur ni använt bidraget. Redovisningen är öppen 1 mars till 3 april 2018.


Kontakt

statsbidrag.yrkesintroduktionsavtal@skolverket.se

Senast granskad: 2018-04-05
Innehållsansvar: Statsbidragsenheten