Statsbidrag för insatser inom yrkesintroduktionsavtal

Detta bidrag kan sökas av bland annat arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer. Syftet är att utveckla kvaliteten i det lärande som sker på arbetsplatser inom ramen för yrkesintroduktionsavtal.

AKTUELLT

11 apr | Beslut om redovisning 2016
Klicka här för att se besluten 

20 mar | Beslut om ansökan 2017
Klicka här för att se besluten 


Vem kan söka?

Statsbidraget kan sökas av arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer och av organisationer som är gemensamma för arbetsgivare och arbetstagare.

Arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer söker bidraget gemensamt och ansökan ska därför vara undertecknad av båda organisationerna.

Med yrkesintroduktionsavtal menas ett centralt kollektivavtal om yrkesintroduktion som reglerar anställningar som innehåller utbildning eller handledning och som gäller personer som saknar relevant yrkeserfarenhet eller är arbetslösa.

Vad ska bidraget användas till?

Skolverket kan lämna bidrag för insatser som syftar till att bygga upp stödstrukturer för lärande inom ramen för yrkesintroduktionsanställningar:

  1. kompetensprofiler och valideringsmodeller för anställningsbarhet i branscher och yrken,
  2. system för certifiering av aktörer som kan bistå arbetsplatser med att upprätta utbildningsplaner och följa upp lärande på arbetsplatsen,
  3. branschkriterier för handledarutbildningar och upprätta certifiering av handledarutbildningar som motsvarar branschens kriterier, eller
  4. regional samverkan för att stödja lärande på arbetsplatser.

Statsbidraget kan även ges för andra insatser med syfte att bygga upp av en stödstruktur för lärande inom ramen för yrkesintroduktionsavtal.

Krav att sprida resultatet inom branschen

Den som får statsbidraget ska hålla resultaten av insatserna tillgängliga för samtliga aktörer inom den bransch som insatserna avser. I ansökan ska man beskriva på vilket sätt detta kommer att göras.

Bidragets storlek

Skolverket ger bidrag för högst 50 procent av de bidragsberättigande kostnaderna. Det betyder att de som ansöker står för minst hälften av kostnaden för den föreslagna insatsen.

Bedömning av ansökan 

Skolverket kommer vid fördelningen av statsbidraget att ta hänsyn till:
1. insatsernas förväntade effekt på förutsättningarna för ett framgångsrikt lärande inom ramen för ett yrkesintroduktionsavtal,
2. om insatserna kan antas få effekter och leda till resultat även efter det att den statliga finansieringen avslutats, och
3. behovet av att sprida insatserna mellan branscher.


Beslut om bidragsomgågen 2017

Tio huvudmän har beviljats bidrag om totalt 19 600 000 kr för ansökningsomgången 2017.

Lista på beviljade sökande och belopp (246 kB)

Beslut om bidragsomgågen 2016

Kontakt

statsbidrag.yrkesintroduktionsavtal@skolverket.se

Senast granskad: 2017-04-12
Innehållsansvar: Statsbidragsenheten