Statsbidrag till science center

Skolverket fördelar bidrag till teknik- och naturvetenskapscentrum, så kallade science center. Det statliga bidraget är ett generellt verksamhetsstöd som ges för ett år i taget.

Science center

Science center är interaktiva anläggningar som sprider kunskap om och skapar intresse för naturvetenskap och teknik. De riktar sig både till skolan och den breda allmänheten. Skolan erbjuds pedagogiska program och varje år kompetensutvecklas flera tusen lärare.

Läs mer om verksamheterna:

Science Centers - PM om en utvärdering av teknik- och naturvetenskap

Grundvillkor för bidraget

För att få statsbidrag ska ett center

 • syfta till att huvudsakligen med interaktiva metoder öka intresset för och insikterna om naturvetenskap och teknik
 • visa bredd och mångfald avseende naturvetenskap eller teknik
 • i väsentlig utsträckning vända sig till allmänheten
 • ha bedrivits minst ett år och huvudsakligen finansieras på annat sätt än genom statsbidrag
 • vara en självständig verksamhet med personell och ekonomisk stabilitet och
 • göra årliga uppföljningar som tas till vara i verksamheten

Så fördelas bidraget

Vid fördelningen av bidraget tas hänsyn till om ett center i sin verksamhet

 • lägger vikt vid att barns och elevers lärande stimuleras
 • anlägger genusperspektiv
 • kännetecknas av mångfald i gestaltning och uttrycksformer
 • bidrar till pedagogisk förnyelse i fråga om användning av interaktiva metoder och material
 • samarbetar med skolor, högskolor, folkbildningen, kulturinstitutioner, näringsliv, samhälle och andra science center
 • skapar förståelse för samspelet mellan människor, samhälle, teknik och naturvetenskap
 • kännetecknas av en tvärvetenskaplig kunskapssyn och
 • stimulerar till nytänkande och entreprenörskap inom det tekniska och naturvetenskapliga området

Läs mer i förordningen (1997:153) samt föreskrifterna (2010:8) om statsbidrag till teknik- och naturvetenskapscentrum.


Bidrag för 2018

Ansökan är öppen 15 januari - 15 februari 2018.

Skolverket fattar beslut om bidragsfördelning i april 2018.

Bidrag för 2017

Vi har beviljat bidrag till 15 science centers om totalt 25,5 miljoner kronor. 

Beviljade ansökningar 2017 (55 kB)


Kontakt


statsbidrag.sciencecenter@skolverket.se

Senast granskad: 2017-10-10
Innehållsansvar: Statsbidragsenheten