Statsbidrag för läxhjälp - organisationer

Detta bidrag kan sökas av ideella läxhjälpsföreningar för att ordna läxhjälp för elever. Avsikten är att öka möjligheterna för alla elever att utvecklas så långt som möjligt i sitt lärande och att bidra till en ökad likvärdighet.

Bild på elever och läxhjälpare i samtal

Förlängd ansökningsomgång för 2017 och nya förutsättningar för läxhjälp

Sök eller komplettera din ansökan senast den 4 april.

Förordningen som styr reglerna för bidraget har ändrats av regeringen. För att alla ska få chans att söka eller komplettera sin ansökan utifrån de nya förutsättningar, förlänger vi ansökningsomgången för 2017 till och med den 4 april.

Nu inkluderas även gymnasieskolan och gymnasiesärskolan

Förändringarna innebär i korthet att även gymnasieskolan och gymnasiesärskolan inkluderas till de skolverksamheter som ideella föreningar kan söka statsbidrag för i samband med hjälp med läxor eller annat skolarbete utanför ordinarie undervisningstid.

Komplettera er tidigare ansökan

Ni som redan har skickat in en ansökan om statsbidrag för läxhjälp för 2017 senast den 1 mars 2017, kommer att få möjlighet att komplettera ansökan. Via e-post kommer vi att skicka med er unika länk till er ansökan för att kunna göra kompletteringen. E-posten skickas till den person som står uppskriven som kontaktperson för bidraget. Det betyder att ni inte ska göra en ny ansökan via länken nedan under "Gör en ny ansökan", ni ska inte heller logga in i Mina sidor för att komma åt länken till er ansökan. Om ni väljer att inte komplettera er ansökan kommer vi att fatta beslut utifrån det underlag som ni tidigare har skickat in till Skolverket. 

Gör en ny ansökan

Ni som inte ansökte om statsbidrag för läxhjälp i den ansökningsomgång som avslutades den 1 mars 2017 kan skicka in en ansökan utifrån den nya förordningen.


Ändringar av bidraget från våren 2016

Under våren 2016 gjorde regeringen ändringar i förordning (2014:144) om statsbidrag för läxhjälp som nu heter förordning (2014:144) om statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete utanför ordinarie undervisningstid.

Förändringarna innebär i korthet:

 • Läxhjälp för grundskolan och motsvarande skolformer – Organisationer kan nu endast ansöka om statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete för elever i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan.
 • Samarbete med skolhuvudmän - Huvudmän kan söka bidrag för extra kostnader i samband med läxhjälp i samarbete med en ideell förening.

Vem kan söka?

Bidraget kan sökas av ideella föreningar som helt eller delvis är inriktade mot att ge läxhjälp till elever.

Bidrag lämnas till frivilligt anordnande av hjälp med läxor och annat skolarbete för alla elever som deltar i utbildning i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan.

Vad ska bidraget användas till?

Statsbidrag ska gå till kostnader för läxhjälp. Det kan till exempel vara:

 • administration
 • samordning av verksamheten
 • lokalkostnader
 • kostnader för teknisk utrustning
 • utbildningskostnader

Bidragets storlek

Bidragets storlek bestämts utifrån: 

 • antalet sökande
 • antalet volontär- respektive elevtimmar som ansökan avser
 • kostnaderna som huvudmannen eller organisationen angett i ansökan
 • Vilka kostnader ni har haft för att genomföra läxhjälpen utifrån olika kostnadsposter.
 • Hur många elev - och volontärtimmar som genomförts för respektive verksamhet.
 • Hur ni har arbetat med läxhjälp under året.
 • Hur ni har följt upp läxhjälpsverksamheten utifrån de mål som ni anger i ansökan och vad uppföljningen har visat.
 • Hur ni planerar att arbeta med läxhjälp framöver.

Beslut om bidrag 2016

För att få fler skolor att kunna erbjuda läxhjälp förlängde Skolverket sista ansökningsdag för läxhjälpsbidraget i somras, därav delas besluten upp i omgång 1 och 2. 

Omgång 1

37 organisationer har beviljats bidrag om cirka 12 miljoner kronor. Pengarna ska gå till 209 olika verksamheter runt om i landet. Skolverket fattade beslutet i maj 2016.

Omgång 2

13 organisation har beviljats bidrag om cirka 2 miljoner. Skolverket fattade beslutet i november 2016.

Organisationer som beviljats bidrag 2016 i omgång 2 (143 kB)

Kontakt

laxhjalp.org@skolverket.se

Senast granskad: 2017-03-02
Innehållsansvar: Statsbidragsenheten