Statsbidrag för läxhjälp - organisationer

Detta bidrag kan sökas av ideella läxhjälpsföreningar för att ordna läxhjälp för elever. Avsikten är att öka möjligheterna för alla elever att utvecklas så långt som möjligt i sitt lärande och att bidra till en ökad likvärdighet.

Bild på elever och läxhjälpare i samtal

AKTUELLT

14 juni | Beslut om ansökan 2017. Vi har beviljat 20 miljoner kronor till 54 st ideella läxhjälpsorganisationer. Se listan över alla organisationer som får bidrag längre ner på den här sidan.  


Vem kan söka?

Bidraget kan sökas av ideella föreningar som helt eller delvis är inriktade mot att ge läxhjälp till elever.

Bidrag lämnas till frivilligt anordnande av hjälp med läxor och annat skolarbete för alla elever som deltar i utbildning i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan.

Vad ska bidraget användas till?

Statsbidrag ska gå till kostnader för läxhjälp. Det kan till exempel vara:

 • administration
 • samordning av verksamheten
 • lokalkostnader
 • kostnader för teknisk utrustning
 • utbildningskostnader

Ändringar av bidraget från våren 2017

Förändringarna innebär i korthet att även gymnasieskolan och gymnasiesärskolan inkluderas till de skolverksamheter som ideella föreningar kan söka statsbidrag för i samband med hjälp med läxor eller annat skolarbete utanför ordinarie undervisningstid.

Ändringar av bidraget från våren 2016

Under våren 2016 gjorde regeringen ändringar i förordning (2014:144) om statsbidrag för läxhjälp som nu heter förordning (2014:144) om statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete utanför ordinarie undervisningstid.

Förändringarna innebär i korthet:

 • Läxhjälp för grundskolan och motsvarande skolformer – Organisationer kan nu endast ansöka om statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete för elever i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan.
 • Samarbete med skolhuvudmän - Huvudmän kan söka bidrag för extra kostnader i samband med läxhjälp i samarbete med en ideell förening.

Bidragets storlek

Bidragets storlek bestämts utifrån: 

 • antalet sökande
 • antalet volontär- respektive elevtimmar som ansökan avser
 • kostnaderna som huvudmannen eller organisationen angett i ansökan
 • Vilka kostnader ni har haft för att genomföra läxhjälpen utifrån olika kostnadsposter.
 • Hur många elev - och volontärtimmar som genomförts för respektive verksamhet.
 • Hur ni har arbetat med läxhjälp under året.
 • Hur ni har följt upp läxhjälpsverksamheten utifrån de mål som ni anger i ansökan och vad uppföljningen har visat.
 • Hur ni planerar att arbeta med läxhjälp framöver.

Bidragsomgången 2017

Vi har beviljat 20 miljoner kronor till 54 st ideella läxhjälpsorganisationer. 

Lista på alla organisationer som fått beviljat bidrag (52 kB)

Bidragsomgången 2016 

För att få fler skolor att kunna erbjuda läxhjälp förlängde Skolverket sista ansökningsdag för läxhjälpsbidraget i somras, därav delas besluten upp i omgång 1 och 2. 

Omgång 1

37 organisationer har beviljats bidrag om cirka 12 miljoner kronor. Pengarna ska gå till 209 olika verksamheter runt om i landet. Skolverket fattade beslutet i maj 2016.

Organisationer som beviljats bidrag 2016 i omgång 1 (177 kB)

Omgång 2

13 organisation har beviljats bidrag om cirka 2 miljoner. Skolverket fattade beslutet i november 2016.

Organisationer som beviljats bidrag 2016 i omgång 2 (143 kB)


Kontakt

laxhjalp.org@skolverket.se

Senast granskad: 2017-04-06
Innehållsansvar: Statsbidragsenheten