Personuppgifter vid handläggning av statsbidrag

När du skickar in ett ärende till Skolverket är myndigheten personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter. Här beskrivs hur Skolverket hanterar personuppgifter vid handläggning av statsbidrag samt dina rättigheter och hur länge dina uppgifter sparas.

Vad innebär offentlighetsprincipen?

De uppgifter du skickar in till Skolverket blir en allmän handling och kan efter prövning komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen till den som begär det.

Vad har Skolverket för personuppgiftsansvar?

Från att du skickat in ditt ärende till Skolverket är myndigheten personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter.

Skolverket använder uppgifterna i ärendet för att handlägga, fatta beslut om och följa upp statsbidraget. Det innebär att vi kan komma att kontakta dig, kontaktpersoner för ärendet eller personer som ni söker bidrag för vid handläggning, kontroll, uppföljning och utvärdering av detta statsbidrag. Kontaktuppgifter för dessa personer är tillgängliga för Skolverkets handläggare samt e-tjänstens support och tekniker. De personuppgifter som vi hämtat in bevaras i vårt diarium och i vårt ärendehanteringssystem.

Det ingår i Skolverkets myndighetsutövning att hantera och fatta beslut om statsbidrag. Det är också ett allmänt intresse att Skolverket kan hantera de statsbidrag vi är ålagda att besluta om. För att kunna utföra denna arbetsuppgift krävs att vi samlar in personuppgifter.

Källor: 6.1 e i EU:s allmänna dataskyddsförordning, GDPR, 2 kapitlet 2§ i dataskyddslagen (2018:218)

Skolverket är personuppgiftsansvarig och ansvarar för att personuppgifter som förekommer i ärendet behandlas korrekt. Skolverket ansvarar också för att obehöriga inte får tillgång till personuppgifter i ärendet. Uppgifterna lämnas inte ut till eller hanteras av tredje part men kan efter sekretessprövning lämnas ut enligt offentlighetsprincipen till den som begär det.

Källor: 6.1 e i EU:s allmänna dataskyddsförordning, GDPR och nationell lagstiftning

Vad har du för rättigheter?

Du har rätt att ta del av de personuppgifter som finns registrerade hos Skolverket om dig. Du har också rätt att begära rättelse av felaktiga personuppgifter. Om du anser att Skolverket har behandlat dina personuppgifter felaktigt har du rätt att vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten med ett klagomål.

Mejla dataskyddsombudet@skolverket.se

Hur länge sparas uppgifterna?

Skolverket får enligt dataskyddsförordningen inte spara personuppgifter under längre tid än vad som är nödvändigt för att uppnå syftet med behandlingen. Skolverket är däremot skyldiga att spara allmänna handlingar.

Källor: Arkivlagen (1990:782)

Har du klagomål?

Om du anser att Skolverket har behandlat personuppgifterna i strid med dataskyddsförordningen eller den svenska dataskyddslagen har du också rätt att vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) för att klaga på det.

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 18 april 2023