Riksprislistan

Skolverket beslutar om det belopp en elevs hemkommun ska betala till en enskild huvudman för en fristående gymnasieskola eller gymnasiesärskola när hemkommunen inte erbjuder utbildningen.

Beloppen redovisas per elev, program och inriktning i riksprislistan. Om en elevs hemkommun och en internationell skola inte kommer överens om belopp ska även det bidraget bestämmas enligt riksprislistan. Alla belopp som redovisas är inklusive moms.

Bidrag

Beloppen i riksprislistan grundar sig på kommunernas budgeterade bidragsbelopp per elev, program och i fyra fall även inriktning från de kommuner och landsting som anordnar utbildningarna i egen regi.

. Bidrag till fristående skolor

För utbildning på sådana nationella program och nationella inriktningar i gymnasieskolan som hemkommunen erbjuder ska grundbeloppet i stället bestämmas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till det egna programmet eller inriktningen. Motsvarande gäller bidrag för utbildning i gymnasiesärskolan.

Bidragsbelopp

Riksprislistan

Skolverkets beslut om bidragens storlek hittar du här: Riksprislistor

Senast granskad: 2015-02-24
Innehållsansvar: Utbildningsstatistiksenheten