Skolmiljarden

Under februari betalas första delen av den så kallade skolmiljarden ut till samtliga kommuner i landet. Bidraget syftar till att bidra till goda förutsättningar för att minska de negativa effekterna på elevers kunskapsutveckling och hälsa till följd av covid-19-pandemin.

Medlen ska användas till insatser i kommunala och fristående skolor.

Ingen ansökan – pengarna betalas ut till alla kommuner

För att möta den utmaning som covid-19-pandemin medför har regeringen beslutat att förstärka det statliga stödet med 1,4 miljarder kronor 2022.

Beslut skolmiljard 2022

Beslut om tillfällig förstärkning statligt stöd 2022 Pdf, 464 kB.

Beräkning 2022 Pdf, 658 kB.

Fördelat belopp per kommun 2022 Pdf, 529 kB.

Ingen ansökan krävs, bidraget betalas ut till alla kommuner automatiskt. Bidraget ska användas under 2022 till insatser i kommunal och enskild verksamhet i fritidshemmet, förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och den kommunala vuxenutbildningen. Varje kommun avgör själv vilka insatser som behöver genomföras i de aktuella verksamheterna för att säkerställa elevers kunskapsutveckling och hälsa.

Skolverket kommer betala ut pengarna vid två tillfällen under 2022. Hälften av pengarna betalas ut i februari och den andra hälften betalas ut i augusti.

Hur stort är statsbidraget?

Totalt fördelas 1,4 miljarder kronor. Pengarna fördelas proportionellt utifrån antalet barn och unga i åldern 6–19 år i respektive kommun.

Beslut och fördelning av skolmiljarden

Beslut och fördelning av medel publiceras under februari månad 2022.

Hur ska vi fördela pengarna inom kommunen?

Som kommun bestämmer ni själva, utifrån era aktuella behov, hur medlen ska fördelas för att säkerställa elevers kunskapsutveckling och hälsa. Medlen kan användas för insatser i följande skolformer: fritidshemmet, förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och den kommunala vuxenutbildningen.

Syftet med att förstärka det statliga stödet är att det ska användas för insatser som syftar till att minska de negativa effekterna på elevers kunskapsutveckling och hälsa till följd av covid-19-pandemin. Det kan till exempel handla om insatser för att anpassa utbildningen (exempelvis kopplat till distansundervisning eller arbetsplatsförlagt lärande) eller för att på olika sätt stödja elever med låg skolnärvaro och/eller psykisk ohälsa.

Skolförfattningarna styr hur medel fördelas mellan kommunala och fristående huvudmän

Bidrag och ersättning mellan kommuner och fristående huvudmän regleras i bland annat Skollagen (SFS 2010:800), skolförordningen (SFS 2011:185) och gymnasieförordningen (SFS 2010:2039).

I nämnda skolförfattningar framgår att kommunernas bidrag till enskilda huvudmän ska beräknas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten av motsvarande slag. Alla kostnader som är förknippade med verksamheten ska ingå i bidraget. Om en kommun skjuter till ytterligare resurser till den egna verksamheten under löpande budgetår, ska motsvarande resurser också tilldelas de fristående huvudmännen.

I uppdraget framgår att bidraget ska gå till insatser för att minska de negativa effekterna på elevers kunskapsutveckling och hälsa till följd av covid-19-pandemin och att bidraget ska användas i både kommunal och enskild verksamhet. Utöver detta finns ingen ytterligare reglering som anger hur bidraget ska fördelas, exempelvis mellan kommunal och fristående verksamhet eller mellan de olika skolformer som anges i bidraget.

Eftersom det inte finns någon reglering eller ytterligare villkor för hur fördelningen ska gå till, kommer Skolverket inte ge något mer detaljerat stöd i frågan kring vilken fördelningsmodell som ska användas av kommunen.

Skolverkets beräkning vad gäller tillfällig förstärkning av statligt stöd

Enligt Skolverkets regleringsbrev 2022, punkt 6 under övriga villkor i anslagspost 1:5.3 framgår att Skolverket ska betala ut högst 1 400 000 000 kronor till landets kommuner i syfte att bidra till goda förutsättningar för att minska de negativa effekterna på elevers kunskapsutveckling och hälsa till följd av covid-19-pandemin. Medel ska fördelas proportionellt utifrån antalet barn och unga i åldern 6–19 år i kommunen.

Skolverket har hämtat statistik från Statiska centralbyrån om antalet barn och unga i varje kommun

Statistiken som ligger till grund för beräkningen är antalet barn och unga i åldern 6–19 år i respektive kommun. Statistiken är hämtad från SCB och är den vid beslutstillfället senast tillgängliga.

Läs mer på scb.se Länk till annan webbplats.

Behöver vi ansöka om dessa medel?

Svar: Nej, ni behöver inte vidta några åtgärder för att ansöka om dessa medel. De kommer helt enkelt att betalas ut av Skolverket utifrån det som står i regleringsbrevet.

När kommer medel att betalas ut?

Svar: Hälften av medlen kommer betalas ut i februari och den andra hälften betalas ut i augusti månad.

Hur informeras vi om beslutet?

Svar: Kommunen kommer få ett meddelande via e-post där det framgår hur mycket medel ni tilldelats.

Hur mycket medel kommer vi att få?

Svar: Medlen kommer fördelas proportionerligt utifrån antalet barn och unga i åldern 6–19 år i kommunen.

När ska medlen användas?

Svar: Medlen ska användas under år 2022.

Till vad kan vi använda medlen?

Svar: Medlen ska användas till insatser i kommunal och enskild verksamhet och ska bidra till att skapa förutsättningar för att minska de negativa effekterna på elevers kunskapsutveckling och hälsa till följd av covid-19-pandemin. Medlen kan användas för insatser i fritidshemmet, förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och den kommunala vuxenutbildningen. Medlen kan exempelvis användas för att anpassa verksamheten med anledning av pandemin.

Ska vi redovisa vad vi använt pengarna till?

Svar: Nej, Skolverket har inte fått något uppföljningsuppdrag avseende den här satsningen och kommer inte efterfråga någon redovisning om hur medlen använts.

Senast uppdaterad 03 februari 2022.