Statsbidrag för ämneslärarorganisationer 2019

Det här statsbidraget är ett stöd till ämneslärarorganisationer som arbetar med att främja ämnesutveckling.

Viktiga datum och beslut

Bidragsomgången 2019

Ansökan: 1 november–3 december 2018

Beslut om ansökan

Vi har beviljat bidrag till 16 huvudmän om totalt 700 000 kronor.

Lista över beviljade belopp, ansökan för ämneslärarorganisationer 2019PDF (pdf, 28 kB)

Logga in i e-tjänstenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Så fungerar e-tjänsten för statsbidraglänk till annan webbplats

Ansökan var öppen 1 november – 3 december 2018 i e-tjänsten för statsbidrag.

Så kan du förbereda dig

 • Se till att den eller de personer som ska arbeta med ansökan har rätt behörighet för bidraget i e-tjänsten för statsbidrag.
 • Samla in uppgifter som du behöver ange i ansökan: Årsredovisning, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse för senaste avslutade verksamhetsår. Av underlaget ska det framgå hur det statsbidraget har använts. Detta är viktigt för att Skolverket ska kunna kontrollera om bidraget har använts enligt syftet. Vi kan även komma att begära ytterligare redovisning av hur bidraget har använts.
 • Om du kan logga in i e-tjänsten men inte kan se detta bidrag mejla oss ert organisationsnummer.
 • Om er organisation inte har sökt statsbidrag via e-tjänsten förut behöver ni registrera er organisation i våra system först. Skicka ett mejl så kommer vi att skicka er en registreringslänk. För dessa organisationer tar det normalt ca 3-5 veckor innan ombudet kan vara godkänt.
 • E-post till statsbidrag.org@skolverket.se 


Vem kan söka statsbidraget?

Ämneslärarorganisationer inom

  • förskolan
  • fritidshem
  • grundskolan, grundsärskolan, sameskolan, specialskolan
  • gymnasieskolan, gymnasiesärskolan
  • vuxenutbildning
  • särskild utbildning för vuxna
  • utbildning i svenska för invandrare.

  Definition av ämneslärarorganisation

  Ämneslärarorganisationen ska

  • bestå av minst 60 procent medlemmar som är verksamma som lärare inom skolan
  • ha som ändamål att arbeta främjande för ämnets utveckling.

  Vad ska statsbidraget användas till?

  Bidraget ska användas till ämneslärarorganisationer som främjar ämnesutveckling. Organisationen får själv avgöra hur bidraget ska användas.

  Vilka villkor gäller för statsbidraget?

  För att få bidrag ska ämneslärarorganisationen:

  • I huvudsak vända sig till lärare inom ämnen med en nationell kursplan och ämnesplan.
  • Ha fler än 100 medlemmar.
  • Ha en riksomfattande verksamhet med flera lokala eller regionala föreningar alternativt vara öppen för medlemmar i hela landet.
  • Vara registrerad som en ideell förening och bedriva allmännyttig verksamhet. Skatteverket tilldelar ideella föreningar ett organisationsnummer efter ansökan. Det innebär att bidrag inte ges till enskild person, lokal förening, fackförbund, kommun, företag eller statlig organisation.
  • Vara självständig. Det innebär att medlemmarna själva har inflytande över och beslutar om verksamhet och ekonomi.
  • Vara öppen och ha frivilligt medlemskap. Den som vill bli medlem och uppfyller de krav som ställs i stadgarna kan bli medlem. Med frivilligt medlemskap menas att tillträde och utträde ur organisationen ska vara frivilligt. Detta innebär att om medlemmar i en annan organisation automatiskt ansluts, s.k. kollektivanslutning, så kan de inte räknas som medlemmar.
  • Vara demokratiskt uppbyggd och ha en verksamhet som inte strider mot demokratiska grundidéer. Stadgar och annat regelverk ska vara formulerade så att medlemmarna har formell beslutanderätt över verksamheten. Verksamhetens syfte, innehåll och idémässiga grund får inte strida mot grundläggande demokratiska principer.
  • Ha en stabil verksamhet. Organisationen ha avslutat minst ett verksamhetsår och kunna lämna in en verksamhetsberättelse och årsredovisning.
  • Organisationens verksamhet får inte vara helt finansierad av statsbidrag utan måste ha egen drivkraft och delvis vara egenfinansierad.

  Eventuell återbetalning av bidrag

  Det är viktigt att organisationen sparar dokumentation som kan styrka de uppgifter som lämnats i ansökan. Vi kan komma att besluta om återbetalning av bidrag om det framkommer att organisationen beviljats bidrag på felaktiga grunder.

  Hur stort är statsbidraget?

  Hur stort bidrag respektive organisation får beror på

  • hur mycket pengar som Skolverket har att fördela
  • hur många organisationer som ska dela på bidraget
  • hur stora de olika organisationerna är.

  Hur mycket bidrag Skolverket har att fördela under året anges i regleringsbrevet som vi får från regeringen i mitten av december året innan. Storleken på statsbidraget för varje organisation påverkas delvis av antalet bidragsgrundande medlemmar som respektive organisation har.

  Senast uppdaterad 16 oktober 2019