Statsbidrag för ämneslärarorganisationer 2023

Det här statsbidraget är ett stöd till ämneslärarorganisationer som arbetar med att främja ämnesutveckling.

Viktiga datum och beslut

Ansökan för bidragsomgången år 2023 kommer att ske under hösten år 2022.

Utdelningen av bidraget är beroende av om medel tilldelas bidraget i regleringsbrevet för Skolverket för år 2023. Regleringsbrevet beslutas av regeringen i december 2022. Vid ansökan vet Skolverket alltså inte om medel kommer att tilldelas eller hur stor den eventuella summan blir.

Bidragsomgången 2023

Vi har fattat beslut den 1 februari 2023

Beslutsbilaga för statsbidrag för ämneslärarorganisationer 2023 Pdf, 153 kB.

Så här kan du förbereda dig inför ansökan

För att kunna ansöka om statsbidraget via e-tjänsten måste du ha tillgång till e-tjänsten för statsbidrag. Vad du behöver göra beror på om din organisation har sökt bidrag via e-tjänsten tidigare.

Om din organisation har sökt statsbidrag hos Skolverket via e-tjänsten tidigare

Se till att din organisation har ett ombud utsett samt att den eller de personer som ska arbeta med ansökan har rätt behörighet för bidraget i e-tjänsten för statsbidrag. Läs mer på skolverket.se/sokstatsbidrag.

Om din organisation inte sökt statsbidrag hos Skolverket via e-tjänsten tidigare

Registrera din organisation hos Skolverket och utse därefter ett ombud. Du kan läsa mer om hur du går tillväga på skolverket.se/sokstatsbidrag.

Sista datum är satta för att Skolverket ska kunna handlägga de förberedelserna som krävs i tid. Tidsgränserna gäller bara för organisationer som inte har sökt statsbidrag via e-tjänsten förut.

Om du kontaktar Skolverket efter senast datum för förberedelser går det ändå att ansöka men det kommer behöva göras på annat sätt än via e-tjänsten. Även då kommer ni behöva registrera er verksamhet för att er ansökan ska kunna handläggas. I sådant fall skickar du ett mejl till bidragets funktionsbrevlåda som du hittar längst ner på denna webbsida.

Se nedan när du behöver ha registrerat er organisation

Verksamhetsform

Organisationer som inte bedriver skolverksamhet samt fristående förskolehuvudmän som har bolagsform:

 • aktiebolag
 • ekonomisk förening
 • enskild firma
 • handels/kommanditbolag.

5 arbetsdagar innan bidraget stänger

Organisationer som inte bedriver skolverksamhet samt fristående förskolehuvudmän med annan bolagsform än ovan.

10 arbetsdagar innan bidraget stänger

Logga in i e-tjänsten Länk till annan webbplats.

Så fungerar e-tjänsten för statsbidrag

Vem kan söka statsbidraget?

Ämneslärarorganisationer inom

 • förskolan
 • fritidshem
 • förskoleklass
 • grundskolan, grundsärskolan, sameskolan, specialskolan
 • gymnasieskolan, gymnasiesärskolan
 • vuxenutbildning
 • särskild utbildning för vuxna
 • utbildning i svenska för invandrare.

Ämneslärarorganisationen ska

 • bestå av minst 60 procent medlemmar som är verksamma som lärare inom skolan
 • ha som ändamål att arbeta främjande för ämnets utveckling.

Vad ska statsbidraget användas till?

Bidraget ska användas till ämneslärarorganisationer som främjar ämnesutveckling. Organisationen får själv avgöra hur bidraget ska användas.

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

För att få bidrag ska ämneslärarorganisationen:

 • I huvudsak vända sig till lärare inom ämnen med en nationell kursplan och ämnesplan.
 • Ha fler än 100 medlemmar.
 • Ha en riksomfattande verksamhet med flera lokala eller regionala föreningar alternativt vara öppen för medlemmar i hela landet.
 • Vara registrerad som en ideell förening och bedriva allmännyttig verksamhet. Skatteverket tilldelar ideella föreningar ett organisationsnummer efter ansökan. Det innebär att bidrag inte ges till enskild person, lokal förening, fackförbund, kommun, företag eller statlig organisation.
 • Vara självständig. Det innebär att medlemmarna själva har inflytande över och beslutar om verksamhet och ekonomi.
 • Vara öppen och ha frivilligt medlemskap. Den som vill bli medlem och uppfyller de krav som ställs i stadgarna kan bli medlem. Med frivilligt medlemskap menas att tillträde och utträde ur organisationen ska vara frivilligt. Detta innebär att om medlemmar i en annan organisation automatiskt ansluts, s.k. kollektivanslutning, så kan de inte räknas som medlemmar.
 • Vara demokratiskt uppbyggd och ha en verksamhet som inte strider mot demokratiska grundidéer. Stadgar och annat regelverk ska vara formulerade så att medlemmarna har formell beslutanderätt över verksamheten. Verksamhetens syfte, innehåll och idémässiga grund får inte strida mot grundläggande demokratiska principer.
 • Ha en stabil verksamhet. Organisationen ska ha avslutat minst ett verksamhetsår och kunna lämna in en verksamhetsberättelse och årsredovisning.
 • Organisationens verksamhet får inte vara helt finansierad av statsbidrag utan måste ha egen drivkraft och delvis vara egenfinansierad.

Underlag till ansökan

Efter att ansökan har stängt begär Skolverket även in:

 • Aktuella stadgar
 • Verksamhetsberättelse
 • Årsmötesprotokoll
 • Revisorsintyg för medlemmar.

Hur stort är statsbidraget?

Hur stort bidrag respektive organisation får beror på hur mycket pengar som Skolverket har att fördela, hur många organisationer som ska dela på bidraget och hur stora de olika organisationerna är utifrån bidragsgrundande medlemsantal.

Statsbidraget för ämneslärarorganisationer fördelas på följande sätt:

 • 65 % av det totala bidraget fördelas som ett fast grundbidrag per organisation.
 • 35% av det totala bidraget fördelas som ett rörligt bidrag som baseras på antal bidragsgrundande medlemmar, där varje medlem motsvarar en fast summa.

Hur mycket bidrag Skolverket har att fördela för 2023 anges i regleringsbrevet som vi får från regeringen i mitten av december 2022.

Enligt regleringsbrevet för Skolverket för 2022 fanns det 700 000 kronor att dela ut till de ansökningar som uppfyllde villkoren för statsbidraget.

Kontakt

E-post till statsbidrag.org@skolverket.se

Har du tekniska frågor om e-tjänsten för statsbidrag, till exempel registrering av verksamheten, behörigheter eller inloggning kan du läsa mer på www.skolverket.se/sokstatsbidrag. Där finns även kontaktuppgifter till teknisk support.

Senast uppdaterad 01 februari 2023.