Statsbidrag för arbetet mot sexuella trakasserier 2018/19

Stärk arbetet mot sexuella trakasserier och öka kompetensen inom sex- och samlevnadsundervisning i skolan.

Viktiga datum och beslut

Bidragsomgången 2018/19

Ansökan: beslut 10 december 2018

Beslut om ansökan

Vi har beviljat bidrag till 47 organisationer om totalt 20 miljoner kronor.

Lista över beviljade belopp, statsbidrag för arbetet mot sexuella trakasserier 2018/19PDF (pdf, 44 kB)

Beslut om ansökan

Vi har beviljat bidrag till 47 organisationer om totalt 20 miljoner kronor.

Lista över beviljade belopp, statsbidrag för arbetet mot sexuella trakasserier 2018/19PDF (pdf, 44 kB)

Redovisning: 1 september–1 oktober 2019

Alla organisationer som tog emot statsbidrag fick den 30 augusti en redovisningsblankett. Blanketten skickades till de e-postadresser som angavs i ansökan. Samtliga organisationer besvarade redovisningen. Nedan finns en beslutsbilaga med ekonomisk redovisning som organisationerna lämnade i redovisningen.

Beslut

Lista över godkända redovisningar och återkrav, för arbetet mot sexuella trakasserier 2018/19PDF (pdf, 98 kB)

Alla organisationer som tog emot statsbidrag fick den 30 augusti en redovisningsblankett. Blanketten skickades till de e-postadresser som angavs i ansökan. Samtliga organisationer besvarade redovisningen. Nedan finns en beslutsbilaga med ekonomisk redovisning som organisationerna lämnade i redovisningen.

Beslut

Lista över godkända redovisningar och återkrav, för arbetet mot sexuella trakasserier 2018/19PDF (pdf, 98 kB)

Vem kan söka statsbidraget?

Organisationer i civilsamhället som erbjuder kompetensutveckling till skolpersonal inom sex- och samlevnadsundervisning och i arbetet mot kränkande behandling.

Organisationen ska erbjuda kompetensutveckling till skolpersonal i skolformerna

  • fritidshem
  • förskoleklass
  • grundskolan, grundsärskolan, sameskolan, specialskolan
  • gymnasieskolan, gymnasiesärskolan.

Vad ska statsbidraget användas till?

Pengarna ska gå till insatser för att öka kompetensen inom sex- och samlevnadsundervisningen och arbetet mot sexuella trakasserier i skolan.

Statsbidraget kan till exempel använda till kostnader för

  • administration, för att administrera och samordna insatsen
  • lokalkostnader, för lokaler kopplade till utbildning
  • utbildningsmaterial, exempelvis broschyrer som kursmaterial
  • övriga kostnader, som inte finns beskrivna ovan.

Det här statsbidraget har sin bakgrund i #metoo-uppropen hösten 2017.

Regeringens pressmeddelande: 50 miljoner kronor mot sexuella trakasserier i skolan – så ska pengarna användaslänk till annan webbplats

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

När Skolverket fattar beslut om en ansökan som kommit in kommer vi särskilt beakta att organisationen:

Är självständig

Med en självständig organisation menar vi att medlemmarna själva har inflytande över och beslutar om verksamhet och ekonomi.

Med en självständig organisation menar vi att medlemmarna själva har inflytande över och beslutar om verksamhet och ekonomi.

Är öppen och har frivilligt medlemskap

Organisationen ska vara öppen, det vill säga den som vill bli medlem och uppfyller de krav som ställs i stadgarna kan bli medlem. Med frivilligt medlemskap menar vi också att tillträde och utträde ur organisationen ska vara frivilligt.

Organisationen ska vara öppen, det vill säga den som vill bli medlem och uppfyller de krav som ställs i stadgarna kan bli medlem. Med frivilligt medlemskap menar vi också att tillträde och utträde ur organisationen ska vara frivilligt.

Är demokratiskt uppbyggd

Organisationen måste ha en demokratisk struktur och ha en verksamhet som inte strider mot demokratiska grundidéer. Stadgar och annat regelverk ska vara formulerade så att medlemmarna har formell beslutanderätt över verksamheten enligt vedertagna demokratiska procedurer. Verksamhetens syfte, innehåll och idémässiga grund får inte strida mot grundläggande demokratiska principer.

Organisationen måste ha en demokratisk struktur och ha en verksamhet som inte strider mot demokratiska grundidéer. Stadgar och annat regelverk ska vara formulerade så att medlemmarna har formell beslutanderätt över verksamheten enligt vedertagna demokratiska procedurer. Verksamhetens syfte, innehåll och idémässiga grund får inte strida mot grundläggande demokratiska principer.

Har en stabil verksamhet

För att Skolverket ska kunna pröva organisationen och dess verksamhet ska organisationen ha avslutat minst ett verksamhetsår och kunna lämna in en årsredovisning.

För att Skolverket ska kunna pröva organisationen och dess verksamhet ska organisationen ha avslutat minst ett verksamhetsår och kunna lämna in en årsredovisning.

Erbjuder kompetensutveckling

Organisationen ska erbjuda kompetensutveckling till skolorna i ämnet sex och samlevnad och arbete mot sexuella trakasserier.

Organisationernas kompetensutvecklingsinsatser som riktas till skolorna ska överensstämma med grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan människor, enligt 1 kap. 5 § skollagen (2010:800).

Kompetensutveckling till skolorna ska vara enligt 1 kap, 4 § diskrimineringslagen.

Organisationen ska erbjuda kompetensutveckling till skolorna i ämnet sex och samlevnad och arbete mot sexuella trakasserier.

Organisationernas kompetensutvecklingsinsatser som riktas till skolorna ska överensstämma med grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan människor, enligt 1 kap. 5 § skollagen (2010:800).

Kompetensutveckling till skolorna ska vara enligt 1 kap, 4 § diskrimineringslagen.

Hur stort är statsbidraget?

Totalt kommer vi att fördela 20 miljoner kronor.

Så fördelar vi bidraget

För att berättigas bidraget ska sökande organisation uppfylla villkoren som beskrivits ovan. Skolverket kommer även att göra en rimlighetsbedömning av sökandens angivna kostnader. Den sker utifrån organisationens storlek och organisation. Exempelvis kommer vi göra en bedömning om organisationen administrativt och kapacitetsmässigt klarar av den eller de insatser som organisationen söker bidrag för.

Om organisationerna totalt söker mer bidrag än de 20 miljoner som vi totalt kan fördela kommer vi att proportionerligt minska bidraget. Vi kommer då att göra minskningen utifrån varje sökandes totalbelopp.

För att berättigas bidraget ska sökande organisation uppfylla villkoren som beskrivits ovan. Skolverket kommer även att göra en rimlighetsbedömning av sökandens angivna kostnader. Den sker utifrån organisationens storlek och organisation. Exempelvis kommer vi göra en bedömning om organisationen administrativt och kapacitetsmässigt klarar av den eller de insatser som organisationen söker bidrag för.

Om organisationerna totalt söker mer bidrag än de 20 miljoner som vi totalt kan fördela kommer vi att proportionerligt minska bidraget. Vi kommer då att göra minskningen utifrån varje sökandes totalbelopp.

Senast uppdaterad 23 augusti 2021.