Statsbidrag för barn som inte är folkbokförda i Sverige 2022

Vissa barn och ungdomar som inte är folkbokförda i Sverige har rätt till kostnadsfri utbildning. Hemkommunen där barnet bor kan söka bidrag för att täcka utbildningskostnaden. Hemkommunens ansökan om statsbidrag ska göras till Skolverket senast den 19 april för vårterminen och den 17 oktober för höstterminen det år ansökan avser.

Viktiga datum och beslut

Bidragsomgången 2022

Beslutsbilaga för icke folkbokförda bidragsomgången 2022 ansökan 1 Pdf, 245 kB.

Ansökan 1 var öppen 15 mars–19 april 2022 i e-tjänsten för statsbidrag.

Ansökan 2 är öppen 15 september–17 oktober 2022 i e-tjänsten för statsbidrag.

Logga in i e-tjänsten Länk till annan webbplats.

Så fungerar e-tjänsten för statsbidrag

Så kan du förbereda dig

Se till att den eller de personer som ska arbeta med ansökan har rätt behörighet för bidraget i e-tjänsten för statsbidrag.

Beslut om ansökan 2

Beslutsbilaga för ansökningsomgången på höstterminen 2022 Pdf, 426 kB.

Vem kan söka statsbidraget?

Det är endast kommuner som har möjlighet att ansöka om statsbidrag enligt förordningen (2011:538) om utbildning och statsbidrag för vissa barn och ungdomar som inte är folkbokförda i Sverige. I den aktuella förordningen används begreppet "hemkommun" som regleras i 29:6 i Skollagen. Begreppet hemkommun har att göra med vem som är folkbokförd eller annars är att anse som bosatt där.

I detta bidrag görs en ansökan till hemkommunen för en viss elevs skolgång och hemkommunen har sedan rätt att ansöka om statsbidrag från Skolverket för kostnaderna för detta. Eftersom statsbidraget är kopplat till en viss elev och att det reglerade begreppet "hemkommun" gör det inte möjligt för någon annan juridisk person än hemkommunen att ansöka om statsbidraget enligt förordningen. Ett kommunalförbund kan inte likställas med en kommun i detta fall och kan inte söka statsbidraget.

Huvudregeln enligt skollagen är att det är personer som ska anses vara bosatta i Sverige som har rätt till utbildning inom det svenska skolväsendet. Men det finns också vissa andra grupper av personer som har rätt till utbildning här i landet. Bland annat gäller det ett barn eller en ungdom som har rätt till utbildning till följd av EU-rätten eller som är familjemedlem till en person som tillhör en främmande makts beskickning. Vilka barn som har rätt till utbildning i skolväsendet utan att de ska anses vara bosatta i Sverige framgår av 29 kap. 2 § andra stycket skollagen. Det är skolhuvudmannen, kommunen, som avgör om ett barn eller ungdom uppfyller kriterierna för att ha rätt till utbildning enligt skollagen.

Det är endast kommuner som har möjlighet att ansöka om statsbidrag enligt förordningen (2011:538) om utbildning och statsbidrag för vissa barn och ungdomar som inte är folkbokförda i Sverige. Kommuner kan söka statsbidrag enligt denna förordning för barn och elever som har rätt till utbildning till följd av EU-rätten eller som är familjemedlem till en person som tillhör en främmande makts beskickning. Det går däremot inte att få statsbidrag för elever som har rätt till utbildning enligt skollagen på någon annan grund än dessa.

Har kommunen gjort bedömningen att ett barn eller en ungdom har rätt till utbildning enligt skollagen och fattat beslut om att ta emot henne eller honom i svensk skola får Skolverket lämna statsbidrag för dessa elever, enligt denna förordning. Det är alltså en förutsättning att kommunen först har fattat beslut om att ett barn eller en ungdom har rätt till utbildning och tagit emot barnet eller eleven i svensk skola för att det ska finnas förutsättningar för Skolverket att behandla kommunens ansökan om statsbidrag för barnet eller eleven enligt förordningen.

Vad ska statsbidraget användas till?

Bidraget ska användas för att ge utbildning till vissa barn och ungdomar som inte är folkbokförda i Sverige, till exempel diplomatbarn. Statsbidraget gäller för

 • barn till medborgare inom Europeiska unionen (EU) eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) som bor och arbetar i Sverige
 • barn till anställda vid ambassader eller internationella organisationer som inte är EU/EES-medborgare.

Läs mer om internationella organisationer på regeringen.se Länk till annan webbplats.

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

Det är alltid hemkommunen, alltså den kommun där barnet bor, som ska söka statsbidraget, även om barnet deltar i utbildning i en annan kommun eller i en fristående skola.

Skolverket betalar ut bidrag för diplomatbarn eller barn till anställda vid internationella organisationer eller om barnet/eleven själv är medborgare i EU/EES. Skolverket kan även betala ut bidrag för barn till EU-/EES-medborgare som har andra arbeten i Sverige eller är arbetssökande och har en verklig möjlighet att få en anställning i Sverige. Skolverket kan också betala ut bidrag för barn till EU-/EES- medborgare som är inskriven som studerande vid en erkänd utbildningsanstalt i Sverige och enligt en försäkran om detta har tillräckliga tillgångar för sin och sina familjemedlemmars försörjning samt har en heltäckande sjukförsäkring för sig och familjemedlemmarna som gäller i Sverige.

Statsbidraget gäller för barn och ungdomar i

 • förskola
 • förskoleklass
 • fritidshem och motsvarande pedagogisk omsorg
 • grundskola
 • grundsärskola
 • specialskola
 • sameskola
 • gymnasieskola
 • gymnasiesärskola
 • internationell skola.

Skolverket betalar ut bidrag för diplomatbarn eller barn till anställda vid internationella organisationer.

Bidraget gäller barn i

 • förskoleklass
 • grundskola
 • grundsärskola
 • specialskola
 • sameskola
 • internationell skola på grundskolenivå.
Senast uppdaterad 17 november 2022.