Statsbidrag för bättre arbetsmiljö och arbetsvillkor för lärare i socioekonomiskt utsatta områden 2021

Statsbidraget ska gå till vissa skolhuvudmän för åtgärder för förbättrad arbetsmiljö och förbättrade arbetsvillkor för lärare i skolenheter med förskoleklass eller grundskola med socioekonomiska utmaningar.

Viktiga datum och beslut

Statsbidrag lämnas för ett bidragsår i sänder och betalas ut efter rekvisition två gånger per bidragsår. Inledningsvis gäller övergångsbestämmelser avseende bidragsåren.

Bidragsår 1

1 juni 2021–31 december 2021
Bidragsram: 1 juni 2021
Rekvisition: 15 augusti–15 sept 2021 med utbetalning i september och oktober
Redovisning: 15 jan–15 feb 2022

Bidragsår 2

1 januari 2022–30 juni 2022
Bidragsram: preliminärt november
Rekvisition: 15 jan–15 feb 2022 med utbetalning i mars och april
Redovisning: 15 augusti–15 sept 2022

Bidragsår 3

1 juli 2022–30 juni 2023
Bidragsram: preliminärt juni
Rekvisition 1: 15 augusti–15 sept 2022 med utbetalning i september
Rekvisition 2: 15 januari–15 feb med utbetalning i februari
Redovisning: 15 jan–15 feb 2023

Bidragsram

Skolverket beräknar och fattar beslut om bidragsramar för de huvudmän och skolenheter som bidraget riktar sig till. Beloppet beräknas varje bidragsår enligt aktuellt anslag. Skolverket beslutar för två bidragsår åt gången vilka huvudmän och skolenheter som kan rekvirera bidraget.

Bidragsramar: 1 juni 2021

Bidragsramen styr hur stort bidrag som respektive huvudman maximalt kan begära ut. Bidragsramarna publiceras den 1 juni 2021.

Bidragsramen styr hur stort bidrag som respektive huvudman maximalt kan begära ut. Bidragsramarna publiceras den 1 juni 2021.

Begäran om utbetalning är öppen 15 augusti–15 september 2021.

Utbetalning av beviljat bidragsbelopp sker två gånger, med femtio procent i september och i oktober.

Vem kan söka statsbidraget?

Kommunala, fristående och statliga huvudmän för

 • förskoleklass
 • grundskola.

Det är ett begränsat antal huvudmän med bestämda skolenheter som kan ta del av bidraget. Vilka dessa är framgår av bidragsramen. Som huvudman behöver du inte göra något aktivt för att bli tilldelad en bidragsram.

Vad ska statsbidraget användas till?

Bidraget ska användas till åtgärder med syfte att förbättra arbetsmiljön och arbetsvillkor för lärare i skolenheter med förskoleklass eller grundskola med socioekonomiska utmaningar. Huvudmän kan ta fram åtgärder som är anpassade efter lokala behov. Bidraget ska gå till insatser som kan förbättra förutsättningarna för exempelvis:

 • Kompetensutveckling
 • Avlasta lärares administration och dokumentation
 • Insatser för kollegiala samverkansformer och arbetssätt
 • Personalomsättning
 • Systematiskt kvalitetsarbete
 • Arbetsro och trygghet
 • Nulägesanalys av skolenheternas utmaningar
 • Fysisk arbetsmiljö
 • Annat

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

Huvudmannen ska använda statsbidraget för insatser för åtgärder för förbättrad arbetsmiljö och förbättrade arbetsvillkor för lärare i skolenheter med förskoleklass eller grundskola som framgår av bidragsramen.

Statens skolverk följer upp att statsbidraget har använts i enlighet med bestämmelserna i förordningen. Den som har tagit emot statsbidrag enligt denna förordning ska till Statens skolverk redovisa de åtgärder som huvudmannen har använt de tilldelade medlen för, och lämna sådan ekonomisk och annan redovisning som myndigheten begär.

Hur stort är bidraget?

Statsbidraget har 385 000 000 kronor i anslag för bidragsåret 2021.

Kontakt

Senast uppdaterad 11 maj 2021.