Statsbidrag för bättre arbetsmiljö och arbetsvillkor för lärare i socioekonomiskt utsatta områden 2021

Statsbidraget ska gå till vissa skolhuvudmän för åtgärder för förbättrad arbetsmiljö och förbättrade arbetsvillkor för lärare i skolenheter med förskoleklass eller grundskola med socioekonomiska utmaningar.

Viktiga datum och beslut

Statsbidrag lämnas för ett bidragsår i sänder och betalas ut efter rekvisition två gånger per bidragsår.

Inledningsvis gäller övergångsbestämmelser för bidragsåren. Bidragsår 1 är sju månader, bidragsår 2 är sex månader och från och med bidragsår 3 (1 juli 2022) är bidragsåret 12 månader.

Bidragsår 1

1 juni 2021–31 december 2021
Bidragsram: 1 juni 2021
Rekvisition: 15 augusti–15 september 2021 med utbetalning i september och oktober
Redovisning: 15 januari–15 februari 2022

Bidragsår 2

1 januari 2022–30 juni 2022
Bidragsram: preliminärt november
Rekvisition: 15 januari–15 februari 2022 med utbetalning i mars och april
Redovisning: 15 augusti–15 september 2022

Bidragsår 3

1 juli 2022–30 juni 2023
Bidragsram: preliminärt juni
Rekvisition 1: 15 augusti–15 september 2022 med utbetalning i september
Rekvisition 2: 15 januari–15 februari 2023 med utbetalning i februari
Redovisning: 15 augusti–15 september 2023

Bidragsram

Skolverket beräknar och fattar beslut om bidragsramar för de huvudmän och skolenheter som bidraget riktar sig till.

Bidragsramen styr hur stort belopp som respektive huvudman kan begära ut per år.

Beslutet om vilka huvudmän och skolenheter som kan rekvirera bidraget gäller i två år

Beloppet i bidragsramen beräknas varje nytt bidragsår enligt aktuellt anslag.

Beslutsbilaga begäran om utbetalning Pdf, 96 kB.

Begäran om utbetalning var öppen 15 augusti–15 september 2021.

Utbetalning av beviljat bidragsbelopp sker två gånger, med femtio procent i september och i oktober 2021.

Logga in i e-tjänsten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Så fungerar e-tjänsten för statsbidrag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Begäran om utbetalnings sker i e-tjänsten. För att logga in behöver du vara registrerad som användare med behörighet till det aktuella bidraget.

Så här kan du förbereda dig

Du anger hur stort belopp du vill begära ut och indikerar inom vilket område som insatserna sker genom att välja mellan nedanstående teman. I kategorin övrigt beskriver du en insats som du bedömer inte ryms inom de förslagna kategorierna. Huvudmannen kan ändra åtgärdernas inriktning under bidragsåret utan att meddela Skolverket.

 • Kompetensutveckling
 • Avlasta lärares administration och dokumentation
 • Insatser för kollegiala samverkansformer och arbetssätt
 • Personalomsättning
 • Systematiskt kvalitetsarbete
 • Arbetsro och trygghet
 • Nulägesanalys av skolenheternas utmaningar
 • Annat

Beslutsbilaga redovisning bidragsår 1 Pdf, 97 kB.

Redovisningen var öppen 13 januari–15 februari 2022.

Vid redovisningen indikerar du inom vilket temaområde insatsen har skett och vilka kostnader ni har haft. Överblivna medel betalas tillbaka genom att Skolverket upprättar ett återkrav och skickar en faktura.

Vem kan söka statsbidraget?

Kommunala, fristående och statliga huvudmän för

 • förskoleklass
 • grundskola.

Det är ett begränsat antal huvudmän med bestämda skolenheter som kan ta del av bidraget. Vilka dessa är framgår av bidragsramen. Som huvudman behöver du inte göra något aktivt för att bli tilldelad en bidragsram.

Vad ska statsbidraget användas till?

Bidraget ska användas till åtgärder med syfte att förbättra arbetsmiljön och arbetsvillkor för lärare i skolenheter med förskoleklass eller grundskola med socioekonomiska utmaningar. Huvudmän kan ta fram åtgärder som är anpassade efter lokala behov. Bidraget ska gå till insatser som kan förbättra förutsättningarna för exempelvis:

 • Kompetensutveckling
 • Avlasta lärares administration och dokumentation
 • Insatser för kollegiala samverkansformer och arbetssätt
 • Personalomsättning
 • Systematiskt kvalitetsarbete
 • Arbetsro och trygghet
 • Nulägesanalys av skolenheternas utmaningar
 • Fysisk arbetsmiljö
 • Annat

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

Huvudmannen ska använda statsbidraget för insatser för åtgärder för förbättrad arbetsmiljö och förbättrade arbetsvillkor för lärare i skolenheter med förskoleklass eller grundskola som framgår av bidragsramen.

Statens skolverk följer upp att statsbidraget har använts i enlighet med bestämmelserna i förordningen. Den som har tagit emot statsbidrag enligt denna förordning ska till Statens skolverk redovisa de åtgärder som huvudmannen har använt de tilldelade medlen för, och lämna sådan ekonomisk och annan redovisning som myndigheten begär.

Omorganiseringar

Skolverket beräknar och fattar beslut om bidragsramar för de huvudmän och skolenheter som bidraget riktar sig till. Bidragsramen styr hur stort belopp som respektive huvudman kan begära ut per år. Beloppet i bidragsramen beräknas varje nytt bidragsår enligt aktuellt anslag. Beslutet om vilka huvudmän och skolenheter som kan rekvirera bidraget gäller i två år.

Om en skolhuvudman omorganiserar inom dessa två år, så att de beslutade skolenheterna påverkas, är det huvudmannens ansvar att fortsatt rikta bidraget och insatserna mot de skolor som definierats i bidragsramen.

Ska en skolenhet ska övertas/överlåtas mellan två olika skolhuvudmän ska bidragsramen omprövas för att bidraget ska kunna överlåtas mellan huvudmännen. Inför en sådan omorganisation ska Skolverket kontaktas i god tid via statsbidrag.amv@skolverket.se.

Skolverket kan komma att genomföra stickprovskontroller för att säkerställa att det finns underlag som styrker de uppgifter som beslutet grundats på. Huvudmannen ska kunna styrka att de skolenheter som definieras i bidragsramen är mottagare av bidraget även i samband med och efter omorganisationer.

Hur stort är bidraget?

Statsbidraget har 385 000 000 kronor i anslag för bidragsåret 2021.

Kontakt

Senast uppdaterad 04 april 2022.

Frågor och svar

Det är politiska beslut som avgör om bidraget ska finnas kvar. Statsbidraget har kommunicerats som en permanent satsning från regeringens sida och det finns inget sista datum för satsningen.

Ni kan ändra åtgärdernas inriktning under bidragsåret utan att meddela Skolverket. Skolenheterna som insatserna riktas till ska vara enligt beslutad bidragsram.

Ni kan bli återbetalningsskyldiga om ni inte uppfyller villkoren i förordningen och om ni har använt pengarna till fel skolenheter.

Skolverket gör stickprov regelbundet. Stickproven kan vara slumpmässiga eller på förekommen anledning. Stickproven kan resultera i att Skolverket kräver tillbaka bidraget om det har använts på ett otillåtet sätt.

Det är huvudmannen som bestämmer hur man fördelar bidraget mellan de skolenheter som är definierade i bidragsramen.

Det finns inga begränsningar vad gäller kombinationen med andra statsbidrag.