Statsbidrag för bättre arbetsmiljö och arbetsvillkor för lärare i socioekonomiskt utsatta områden 2022

Statsbidraget ska gå till vissa skolhuvudmän för åtgärder för förbättrad arbetsmiljö och förbättrade arbetsvillkor för lärare i skolenheter med förskoleklass eller grundskola med socioekonomiska utmaningar.

Viktiga datum och beslut

Statsbidrag lämnas för ett bidragsår i sänder och betalas ut efter rekvisition två gånger per bidragsår.

Inledningsvis gäller övergångsbestämmelser för bidragsåren. Bidragsår 1 är sju månader (2021), bidragsår 2 är sex månader och från och med bidragsår 3 (1 juli 2022) är bidragsåret 12 månader.

Bidragsram

Skolverket beräknar och fattar beslut om bidragsramar för de huvudmän och skolenheter som bidraget riktar sig till. Som huvudman behöver du alltså inte göra något aktivt för att få del av bidragsramen.

Bidragsramen styr hur stort belopp som respektive huvudman kan begära ut per år och beloppet beräknas om varje nytt bidragsår enligt aktuellt anslag.

Beslutet om vilka huvudmän och skolenheter som kan rekvirera bidraget gäller i två år.

Statsbidrag lämnas till huvudmän som har minst en skolenhet med förskoleklass eller grundskola som
1. har minst 50 elever,
2. är belägen i en kommun
a) med minst 200 000 invånare varav minst 200 000 invånare i den största tätorten,
b) där minst 40 procent av nattbefolkningen pendlar till arbete i en storstad eller storstadsnära kommun, eller
c) med minst 50 000 invånare varav minst 40 000 invånare i den största tätorten, och
3. tillhör de 150 skolenheter med förskoleklass eller grundskola som omfattas av 1 och 2 och som har svårast förutsättningar med beaktande av elevernas socioekonomiska bakgrund.

Statens skolverk beslutar för två bidragsår åt gången vilka skolenheter och huvudmän som kan rekvirera bidraget.

Bidragsramar kommunala huvudmän Pdf, 468 kB.

Bidragsramar enskilda huvudmän Pdf, 477 kB.

Anslaget för bidragsår 2 (1 jan–30 jun 2022) är 217 500 000 kronor. Av budgettekniska skäl kommer bidragsramarna denna gång att beslutas i två steg, i november (ca 65%) och i januari (ca 35%).

Beslutsbilaga begäran om utbetalning Pdf, 96 kB. (Pdf, 96 kB) Pdf, 128 kB.

Begäran om utbetalning var öppen 13 januari-15 februari 2022.

Utbetalning av beviljat bidragsbelopp sker två gånger, med femtio procent i mars och i april 2022.

Logga in i e-tjänsten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Så fungerar e-tjänsten för statsbidrag

Begäran om utbetalnings sker i e-tjänsten. För att logga in behöver du vara registrerad som användare med behörighet till det aktuella bidraget.

Redovisningen är öppen 15 augusti–15 september 2022.

Vid redovisningen indikerar du inom vilket temaområde insatsen har skett och vilka kostnader ni har haft. Överblivna medel betalas tillbaka genom att Skolverket upprättar ett återkrav och skickar en faktura.

Vem kan söka statsbidraget?

Kommunala, fristående och statliga huvudmän för

 • förskoleklass
 • grundskola.

Det är ett begränsat antal huvudmän med bestämda skolenheter som kan ta del av bidraget. Dessa ska ha särskilda socioekonomiska och sociogeografiska förutsättningar som beskrivs i förordningen.

Vilka huvudmän och skolenheter det är framgår av bidragsramen. Som huvudman behöver du alltså inte göra något aktivt för att bli tilldelad en bidragsram.

Vartannat år görs en ny prövning av vilka skolenheter och huvudmän som har särskilda socioekonomiska och sociogeografiska förutsättningar.

Bidragsår 3 kommer bidragsramarna att riktas mot nya skolenheter och skolhuvudmän.

Vad ska statsbidraget användas till?

Bidraget ska användas till åtgärder med syfte att förbättra arbetsmiljön och arbetsvillkor för lärare i skolenheter med förskoleklass eller grundskola med socioekonomiska utmaningar. Huvudmän kan ta fram åtgärder som är anpassade efter lokala behov. Bidraget ska gå till insatser som kan förbättra förutsättningarna för exempelvis:

 • Kompetensutveckling
 • Avlasta lärares administration och dokumentation
 • Insatser för kollegiala samverkansformer och arbetssätt
 • Personalomsättning
 • Systematiskt kvalitetsarbete
 • Arbetsro och trygghet
 • Nulägesanalys av skolenheternas utmaningar
 • Fysisk arbetsmiljö
 • Annat

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

Huvudmannen ska använda statsbidraget för insatser för åtgärder för förbättrad arbetsmiljö och förbättrade arbetsvillkor för lärare i skolenheter med förskoleklass eller grundskola som framgår av bidragsramen.

Statens skolverk följer upp att statsbidraget har använts i enlighet med bestämmelserna i förordningen. Den som har tagit emot statsbidrag enligt denna förordning ska till Statens skolverk redovisa de åtgärder som huvudmannen har använt de tilldelade medlen för, och lämna sådan ekonomisk och annan redovisning som myndigheten begär.

Huvudmannen ska kunna styrka att bidraget riktas mot de skolenheter som bestämts i bidragsramen.

Skolverket beräknar och fattar beslut om bidragsramar för de huvudmän och skolenheter som bidraget riktar sig till. Bidragsramen styr hur stort belopp som respektive huvudman kan begära ut per år. Beloppet i bidragsramen beräknas varje nytt bidragsår enligt aktuellt anslag. Beslutet om vilka huvudmän och skolenheter som kan rekvirera bidraget gäller i två år.

Om en skolhuvudman omorganiserar inom dessa två år, så att de beslutade skolenheterna påverkas, är det huvudmannens ansvar att fortsatt rikta bidraget och insatserna mot de skolor som definierats i bidragsramen. Detta ska kunna styrkas genom ekonomisk eller annan redovisning.

Om en skolenhet övertas/överlåtas mellan två olika skolhuvudmän ska bidragsramen omprövas för att bidraget ska kunna överlåtas mellan huvudmännen. Inför en sådan omorganisation ska Skolverket kontaktas i god tid via statsbidrag.amv@skolverket.se.

Skolverket kan komma att genomföra stickprovskontroller för att säkerställa att det finns underlag som styrker de uppgifter som beslutet grundats på. Huvudmannen ska kunna styrka att de skolenheter som definieras i bidragsramen är mottagare av bidraget även i samband med och efter omorganisationer.

Hur stort är bidraget?

Anslaget för bidragsår 2 är 217 500 000 kronor

Kontakt

Senast uppdaterad 14 mars 2022.

Frågor och svar

Det är politiska beslut som avgör om bidraget ska finnas kvar. Statsbidraget har kommunicerats som en permanent satsning från regeringens sida och det finns inget sista datum för satsningen.

Ni kan ändra åtgärdernas inriktning inom ramen för bidragets villkor under bidragsåret utan att meddela Skolverket. Skolenheterna som insatserna riktas till ska vara enligt beslutad bidragsram.

Det är huvudmannen som bestämmer hur man fördelar bidraget mellan de skolenheter som är definierade i bidragsramen.

Ni kan bli återbetalningsskyldiga om ni inte uppfyller villkoren i förordningen och om ni har använt pengarna till fel skolenheter.

Skolverket gör stickprov regelbundet. Stickproven kan vara slumpmässiga eller på förekommen anledning. Stickproven kan resultera i att Skolverket kräver tillbaka bidraget om det har använts på ett sätt som strider mot statsbidragsförordningen.

Det finns inga begränsningar vad gäller kombinationen med andra statsbidrag.