Statsbidrag för bättre arbetsmiljö och arbetsvillkor för lärare i socioekonomiskt utsatta områden 2022/23

Statsbidraget ska gå till vissa skolhuvudmän för åtgärder för förbättrad arbetsmiljö och förbättrade arbetsvillkor för lärare i skolenheter med förskoleklass eller grundskola med socioekonomiska utmaningar.

Viktiga datum och beslut

Statsbidrag lämnas för ett bidragsår i sänder och betalas ut efter rekvisition två gånger per bidragsår.

Från och med bidragsår 3 är bidragsåret 12 månader långt (1 juli 2022 – 30 juni 2023).

De två första bidragsåren var sju månader (2021) respektive sex månader (2022) långa.

Bidragsram

Skolverket beräknar och fattar beslut om bidragsramar för de huvudmän och skolenheter som bidraget riktar sig till. Som huvudman behöver du alltså inte göra något aktivt för att få del av bidragsramen.

Bidragsramen styr hur stort belopp som respektive huvudman kan begära ut per år och beloppet beräknas om varje nytt bidragsår enligt aktuellt anslag.

Beslutet om vilka skolenheter och huvudmän som kan rekvirera bidraget gäller i två år.

Inför bidragsår 2024/2025 prövas på nytt vilka skolenheter och huvudmän som får del av bidragsramen.

Statsbidrag lämnas till huvudmän som har minst en skolenhet med förskoleklass eller grundskola som
1. har minst 50 elever,
2. är belägen i en kommun
a) med minst 200 000 invånare varav minst 200 000 invånare i den största tätorten,
b) där minst 40 procent av nattbefolkningen pendlar till arbete i en storstad eller storstadsnära kommun, eller
c) med minst 50 000 invånare varav minst 40 000 invånare i den största tätorten, och
3. tillhör de 150 skolenheter med förskoleklass eller grundskola som omfattas av 1 och 2 och som har svårast förutsättningar med beaktande av elevernas socioekonomiska bakgrund.

Statens skolverk beslutar för två bidragsår åt gången vilka skolenheter och huvudmän som kan rekvirera bidraget.

Statsbidraget gäller ett skolår (hösttermin och vårtermin) vilket innebär att det som mest går att begära ut 50 procent av bidragsramen per termin.

Anslaget för bidragsår 3 är 405 000 000 kronor.

Beslut om bidragsramarna för bidragsår 3 tas under april/maj 2022.

Beslutsbilaga bidragsramar 2020-2023 Pdf, 123 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 123 kB)

Det går att begära ut som mest 50 procent av den tilldelade bidragsramen.

Utbetalning sker i oktober/november 2022.

Logga in i e-tjänsten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Så fungerar e-tjänsten för statsbidrag

Begäran om utbetalnings sker i e-tjänsten. För att logga in behöver du vara registrerad som användare med behörighet till det aktuella bidraget.

Det går att begära ut som mest 50 procent av den tilldelade bidragsramen.

Utbetalning sker i mars/april 2023.

Logga in i e-tjänsten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Så fungerar e-tjänsten för statsbidrag

Begäran om utbetalnings sker i e-tjänsten. För att logga in behöver du vara registrerad som användare med behörighet till det aktuella bidraget.

Redovisningen för bidragsår 3 är öppen 15 augusti–15 september 2023.

Vid redovisningen indikerar du inom vilket temaområde insatsen har skett och vilka kostnader ni har haft. Överblivna medel betalas tillbaka genom att Skolverket upprättar ett återkrav och skickar en faktura.

Vem kan söka statsbidraget?

Kommunala, fristående och statliga huvudmän för

 • förskoleklass
 • grundskola.

Det är ett begränsat antal huvudmän med bestämda skolenheter som kan ta del av bidraget. Dessa ska ha särskilda socioekonomiska och sociogeografiska förutsättningar som beskrivs i förordningen.

Vad ska statsbidraget användas till?

Bidraget ska användas till åtgärder med syfte att förbättra arbetsmiljön och arbetsvillkor för lärare i skolenheter med förskoleklass eller grundskola med socioekonomiska utmaningar. Huvudmän kan ta fram åtgärder som är anpassade efter lokala behov. Bidraget ska gå till insatser som kan förbättra förutsättningarna för exempelvis:

 • Kompetensutveckling
 • Avlasta lärares administration och dokumentation
 • Insatser för kollegiala samverkansformer och arbetssätt
 • Personalomsättning
 • Systematiskt kvalitetsarbete
 • Arbetsro och trygghet
 • Nulägesanalys av skolenheternas utmaningar
 • Fysisk arbetsmiljö
 • Annat

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

Huvudmannen ska använda statsbidraget för insatser för åtgärder för förbättrad arbetsmiljö och förbättrade arbetsvillkor för lärare i skolenheter med förskoleklass eller grundskola som framgår av bidragsramen.

Statens skolverk följer upp att statsbidraget har använts i enlighet med bestämmelserna i förordningen. Den som har tagit emot statsbidrag enligt denna förordning ska till Statens skolverk redovisa de åtgärder som huvudmannen har använt de tilldelade medlen för, och lämna sådan ekonomisk och annan redovisning som myndigheten begär.

Huvudmannen ska kunna styrka att bidraget riktas mot de skolenheter som bestämts i bidragsramen.

Bidrag till investeringar

Det är godkänt att använda bidraget för kostnader som leder till investeringar. Vid återredovisning är det viktigt att bidragsmottagaren redovisar utgiften för perioden på kalenderåret.

Beslutet om vilka huvudmän och skolenheter som kan rekvirera bidraget gäller i två år. Om en skolhuvudman omorganiserar inom dessa två år, så att de beslutade skolenheterna påverkas, är det huvudmannens ansvar att fortsatt rikta bidraget och insatserna mot de skolor som definierats i bidragsramen. Detta ska kunna styrkas genom ekonomisk eller annan redovisning.

Om en skolenhet övertas/överlåtas mellan två olika skolhuvudmän ska bidragsramen omprövas för att bidraget ska kunna överlåtas mellan huvudmännen. Inför en sådan omorganisation ska Skolverket kontaktas i god tid via statsbidrag.amv@skolverket.se.

Skolverket kan komma att genomföra stickprovskontroller för att säkerställa att det finns underlag som styrker de uppgifter som beslutet grundats på. Huvudmannen ska kunna styrka att de skolenheter som definieras i bidragsramen är mottagare av bidraget även i samband med och efter omorganisationer.

Läs mer om uppföljning och redovisningsskyldighet samt återbetalningsskyldighet i § 10, § 11 och § 12 i Förordning (2021:316).

Hur stort är bidraget?

Anslaget för bidragsår 3 är 405 000 000 kronor.

Kontakt

Senast uppdaterad 01 juli 2022.

Frågor och svar

Det är den huvudman där läraren är anställd som ansöker, och som kan beviljas bidraget. Det är inte möjligt att flytta över bidraget till en ny huvudman efter att ansökan har stängt om läraren byter arbetsgivare under terminen.

Om ansökningsperioden är öppen är det däremot möjligt för två huvudmän att ansöka om bidrag, om tid avsätts för lärarens studier. Då behöver respektive huvudman räkna ut hur mycket tid, motsvarande av en hel termin, som avsätts för studier under perioden läraren är anställd hos dem.

Ja, det går bra att söka bidraget även om huvudmannen inte sökt tidigare terminer. Bidraget söks terminsvis.

Ersättningen som ska motsvara minst 80 procent av lönen ska utgå till läraren under hela perioden som kursen pågår.

Många av höstterminens kurser pågår till mitten av januari. Om huvudmannen beviljats statsbidrag för höstterminen innebär det att läraren ska få ersättning motsvarande minst 80 procent av lönen tills kursen har avslutats i januari.

Ja, det går bra om läraren läser en lärarlyftsutbildning. Då kan det vara aktuellt att söka statsbidrag för Lärarlyftet.

Statsbidrag för Lärarlyftet

Däremot kan man bara beviljas ett statsbidrag för samma lärare och kurs under en termin. Givet att villkoren för bidragen är uppfyllda beviljar Skolverket i regel det statsbidrag som ger högst bidragssumma.

Huvudmannen kan betala en högre ersättning än 80 procent av lärarens lön, men kan då inte få statsbidrag för den delen som överstiger 80 procent.

Det är politiska beslut som avgör om bidraget ska finnas kvar. Statsbidraget har kommunicerats som en permanent satsning från regeringens sida och det finns inget sista datum för satsningen.

Ni kan ändra åtgärdernas inriktning inom ramen för bidragets villkor under bidragsåret utan att meddela Skolverket. Skolenheterna som insatserna riktas till ska vara enligt beslutad bidragsram.

Det är huvudmannen som bestämmer hur man fördelar bidraget mellan de skolenheter som är definierade i bidragsramen.

Ni kan bli återbetalningsskyldiga om ni inte uppfyller villkoren i förordningen och om ni har använt pengarna till fel skolenheter.

Skolverket gör stickprov regelbundet. Stickproven kan vara slumpmässiga eller på förekommen anledning. Stickproven kan resultera i att Skolverket kräver tillbaka bidraget om det har använts på ett sätt som strider mot statsbidragsförordningen.

Det är huvudmannen som bestämmer hur man fördelar bidraget mellan de skolenheter som är definierade i bidragsramen.

Det finns inga begränsningar vad gäller kombinationen med andra statsbidrag.