Statsbidrag för bättre arbetsmiljö och arbetsvillkor för lärare i socioekonomiskt utsatta områden 2022/23

Statsbidraget ska gå till vissa skolhuvudmän för åtgärder för förbättrad arbetsmiljö och förbättrade arbetsvillkor för lärare i skolenheter med förskoleklass eller grundskola med socioekonomiska utmaningar.

Viktiga datum och beslut

Statsbidrag lämnas för ett bidragsår i taget och betalas ut efter begäran två gånger per bidragsår.

Från och med bidragsår 3 är bidragsåret 12 månader långt (1 juli 2022–30 juni 2023). De två första bidragsåren var sju månader (2021) respektive sex månader (2022) långa.

Bidragsram

Skolverket beräknar och fattar beslut om bidragsramar för de huvudmän och skolenheter som bidraget riktar sig till. Som huvudman behöver du alltså inte göra något aktivt för att få del av bidragsramen. Bidragsramen styr hur stort belopp som respektive huvudman kan begära ut per år och beloppet beräknas om varje nytt bidragsår enligt aktuellt anslag.

Beslutet om vilka skolenheter och huvudmän som kan begära bidraget gäller i två år. Inför bidragsår 2024/2025 prövas på nytt vilka skolenheter och huvudmän som får del av bidragsramen.

Statsbidrag lämnas till huvudmän som har minst en skolenhet med förskoleklass eller grundskola som

 1. har minst 50 elever
 2. är belägen i en kommun
  a) med minst 200 000 invånare varav minst 200 000 invånare i den största tätorten,
  b) där minst 40 procent av nattbefolkningen pendlar till arbete i en storstad eller storstadsnära kommun
  c) med minst 50 000 invånare varav minst 40 000 invånare i den största tätorten
 3. tillhör de 150 skolenheter med förskoleklass eller grundskola som omfattas av punkt 1 och 2 och som har svårast förutsättningar med beaktande av elevernas socioekonomiska bakgrund.

Statsbidraget gäller ett skolår (hösttermin och vårtermin) vilket innebär att det som mest går att begära ut 50 procent av bidragsramen per termin.

Anslaget för bidragsår 3 är 405 000 000 kronor.

Beslut om bidragsramarna för bidragsår 3 tas under april/maj 2022.

Beslutsbilaga bidragsramar 2022-2023 Pdf, 123 kB, öppnas i nytt fönster.

Beslutsbilaga begäran om utbetalning Pdf, 99 kB.

Det går att begära ut som mest 50 procent av den tilldelade bidragsramen.

Utbetalning sker i oktober/november 2022.

Logga in i e-tjänsten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Så fungerar e-tjänsten för statsbidrag

Begäran om utbetalnings sker i e-tjänsten. För att logga in behöver du vara registrerad som användare med behörighet till det aktuella bidraget.

Det går att begära ut som mest 50 procent av den tilldelade bidragsramen.

Utbetalning sker i mars/april 2023.

Logga in i e-tjänsten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Så fungerar e-tjänsten för statsbidrag

Begäran om utbetalnings sker i e-tjänsten. För att logga in behöver du vara registrerad som användare med behörighet till det aktuella bidraget.

Redovisningen för bidragsår 3 är öppen 15 augusti–15 september 2023.

Bidraget ska förbrukas inom bidragsperioden. Det är möjligt att använda bidraget för åtgärder som ger investeringskostnader, men utgifterna ska ha uppstått inom bidragsperioden, alltså mellan 1 juli 2022 och 30 juni 2023.

Vid redovisningen anger ni inom vilka insatsområden som ni har haft utgifter. Överblivna medel återbetalas till staten genom att Skolverket upprättar en återbetalningsfaktura.

I samband med redovisningen kan vi begära ut kompletterande ekonomiska underlag som löneunderlag, fakturor och bokföringsunderlag. Underlagen ska styrka de belopp ni har redovisat per insatsområde och att utgifterna har uppkommit inom bidragsperioden. Till exempel, om 100 000 kronor har redovisats för insatsområdet ”kompetensutveckla lärare” ska aktuella underlag för motsvarande belopp finnas.

Om styrkande underlag inte kan visas upp är bidragsmottagaren återbetalningsskyldig enligt SFS 2021:316 § 11 och § 12.

Vem kan söka statsbidraget?

Kommunala, fristående och statliga huvudmän för

 • förskoleklass
 • grundskola.

Det är ett begränsat antal huvudmän med bestämda skolenheter som kan ta del av bidraget. Dessa ska ha särskilda socioekonomiska och sociogeografiska förutsättningar som beskrivs i förordningen.

Vad ska statsbidraget användas till?

Bidraget ska användas till åtgärder med syfte att förbättra arbetsmiljön och arbetsvillkor för lärare i skolenheter med förskoleklass eller grundskola med socioekonomiska utmaningar. Huvudmän kan ta fram åtgärder som är anpassade efter lokala behov. Bidraget ska gå till insatser som kan förbättra förutsättningarna för exempelvis:

 • kompetensutveckling
 • avlastning av lärares administration och dokumentation
 • insatser för kollegiala samverkansformer och arbetssätt
 • personalomsättning
 • systematiskt kvalitetsarbete
 • arbetsro och trygghet
 • nulägesanalys av skolenheternas utmaningar
 • fysisk arbetsmiljö.

Bidraget ska inte finansiera aktiviteter eller kostnader som ryms inom ramen för skolans ordinarie uppdrag. Exempelvis godkänns inte utgifter som uppstår av den ordinarie undervisningen, kring elevhälsa eller ordinarie skolmåltider.

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

Huvudmannen ska använda statsbidraget för insatser för åtgärder för förbättrad arbetsmiljö och förbättrade arbetsvillkor för lärare i skolenheter med förskoleklass eller grundskola som framgår av bidragsramen.

Statens skolverk följer upp att statsbidraget har använts i enlighet med bestämmelserna i förordningen. Den som har tagit emot statsbidrag enligt denna förordning ska till Statens skolverk redovisa de åtgärder som huvudmannen har använt de tilldelade medlen för, och lämna sådan ekonomisk och annan redovisning som myndigheten begär.

Huvudmannen ska kunna styrka att bidraget riktas mot de skolenheter som bestämts i bidragsramen.

Bidrag till investeringar

Det är godkänt att använda bidraget för kostnader som leder till investeringar. Vid redovisning är det viktigt att bidragsmottagaren kan styrka att utgiften har skett inom perioden (höstterminen eller vårterminen) för det aktuella bidragsåret.

Beslutet om vilka huvudmän och skolenheter som kan begära bidraget gäller i två år. Om en skolhuvudman omorganiserar inom dessa två år, så att de beslutade skolenheterna påverkas, är det huvudmannens ansvar att fortsatt rikta bidraget och insatserna mot de skolor som definierats i bidragsramen. Detta ska kunna styrkas genom ekonomisk eller annan redovisning.

Om en skolenhet övertas eller överlåts mellan två olika skolhuvudmän ska bidragsramen omprövas för att bidraget ska kunna överlåtas mellan huvudmännen. Inför en sådan omorganisation ska Skolverket kontaktas i god tid via statsbidrag.amv@skolverket.se.

Skolverket kan komma att genomföra stickprovskontroller för att se till att det finns underlag som styrker de uppgifter som beslutet har grundats på. Huvudmannen ska kunna styrka att de skolenheter som definieras i bidragsramen är mottagare av bidraget även i samband med och efter omorganisationer.

I samband med redovisningen kan Skolverket begära ut kompletterande ekonomiska underlag som löneunderlag, fakturor och bokföringsunderlag. Underlagen ska styrka de belopp ni har redovisat per insatsområde fullt ut och att utgifterna har uppkommit inom bidragsperioden. Till exempel, om 100 000 kronor har redovisats för insatsområdet ”kompetensutveckla lärare” ska aktuella underlag för motsvarande belopp sammanställas och redovisas. Om styrkande underlag inte kan visas upp är bidragsmottagaren återbetalningsskyldig. Läs mer om uppföljning och redovisningsskyldighet samt återbetalningsskyldighet i § 10, § 11 och § 12 i Förordning (2021:316).

Hur stort är bidraget?

Anslaget för bidragsår 3 är 405 000 000 kronor.

Kontakt

Om du har frågor om statsbidraget kan du mejla statsbidrag.amv@skolverket.se.

Senast uppdaterad 09 januari 2023.

Frågor och svar

Ja, ni kan revidera er plan för insatser under bidragsåret och flytta kostnader mellan insatsområdena utan att meddela oss.

Vid redovisningen ska ni ange hur stora utgifter ni har haft inom de olika insatsområdena. Vi kan då begära ut underlag som löneunderlag, fakturor och bokföringsunderlag som verifierar kostnaderna, per insatsområde. Underlagen ska vara sammanställda per insatsområde och ska kunna motiveras och förklaras.

Det är upp till huvudmannen att avgöra hur bidraget ska användas till åtgärder som förbättrar arbetsmiljön och arbetsvillkor för lärarna i de skolenheter som är mottagare av bidraget.

Bidraget ska inte finansiera aktiviteter eller kostnader som ryms inom ramen för skolans ordinarie uppdrag. Exempelvis godkänns inte utgifter som uppstår av den ordinarie undervisningen, kring elevhälsa eller ordinarie skolmåltider.