Frågor och svar

Hur ska bidraget fördelas mellan skolenheterna i bidragsramen ?

Det är huvudmannen som bestämmer hur man fördelar bidraget mellan de skolenheter som är definierade i bidragsramen.