Frågor och svar

Kan vi ändra inriktning för våra insatser?

Ni kan ändra åtgärdernas inriktning inom ramen för bidragets villkor under bidragsåret utan att meddela Skolverket. Skolenheterna som insatserna riktas till ska vara enligt beslutad bidragsram.

Det är huvudmannen som bestämmer hur man fördelar bidraget mellan de skolenheter som är definierade i bidragsramen.