Statsbidrag för bättre språkutveckling i förskolan 2019

Statsbidraget ska gå till att stärka språkutvecklingen i svenska i förskolan.

Viktiga datum och beslut


Bidragsramar: augusti 2019

Bidragsramen visar vilka huvudmän som kan ta del av statsbidraget och hur stort belopp de kan ansöka om.

Bidragsramar, statsbidrag för bättre språkutveckling i förskolan 2019PDF (pdf, 473 kB)

Bidragsramen visar vilka huvudmän som kan ta del av statsbidraget och hur stort belopp de kan ansöka om.

Bidragsramar, statsbidrag för bättre språkutveckling i förskolan 2019PDF (pdf, 473 kB)

Ansökan: 1 oktober–1 november 2019

Beslut om ansökan

Vi har beviljat bidrag till 257 huvudmän om totalt 86 268 451 kronor.

Lista över beviljade belopp, kommunala huvudmän, ansökan bättre språkutveckling 2019PDF (pdf, 215 kB)

Logga in i e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidraglänk till annan webbplats

Beslut om ansökan

Vi har beviljat bidrag till 257 huvudmän om totalt 86 268 451 kronor.

Lista över beviljade belopp, kommunala huvudmän, ansökan bättre språkutveckling 2019PDF (pdf, 215 kB)

Logga in i e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidraglänk till annan webbplats

Utbetalning: december 2019

Vi betalar ut det beviljade beloppet för bidragsomgången 2019 i december.

Logga in i e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidraglänk till annan webbplats

Vi betalar ut det beviljade beloppet för bidragsomgången 2019 i december.

Logga in i e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidraglänk till annan webbplats

Redovisning: beslut maj 2020

Vem kan söka statsbidraget?

Bidraget kan bara sökas av kommuner, men pengarna kan användas för insatser både inom kommunala och fristående förskolor. Fristående förskolor kan inte söka bidraget.

Vad ska statsbidraget användas till?

Det övergripande syftet med statsbidraget är att stärka språkutvecklingen i svenska, särskilt för barn som har ett annat dagligt umgängesspråk i hemmet än svenska.

Statsbidraget får användas till:

  • insatser för att öka deltagandet i förskolan, särskilt av barn som har ett annat dagligt umgängesspråk i hemmet än svenska
  • särskilda språkutvecklande insatser
  • kompetensutveckling av förskolepersonal i språkutvecklande arbetssätt i svenska.

Det måste finnas en tydlig koppling mellan de insatser som ni genomför och de kostnader ni redovisar. Bidraget kan till exempel användas till personalkostnader i syfte att öka deltagandet i förskolan, samt till att genomföra språkutvecklande insatser. Bidraget kan till exempel användas för utbildning (kurser, seminarier, studiebesök, föreläsningar och studiebesök) för kompetensutveckling av förskolepersonal i språkutvecklande arbetssätt i svenska.

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

Ni ska använda statsbidrag för insatser för bättre språkutveckling i förskolan enligt gällande förordning som genomförs under perioden 1 juli 2019–31 december 2019.

Ni kan utgå från bidragsramarna för att se hur stort bidrag ni är berättigade till. Mellan den 1 oktober–1 november ska ni skicka in en ansökan för att ta del av bidraget. Vi betalar sedan ut bidraget i december.

Villkoren för statsbidraget styrs av:

Förordning (2019:558) om statsbidrag för bättre språkutveckling i förskolanlänk till annan webbplats

Hur stort är statsbidraget?

För bidragsomgången 2019 är det totala beloppet 100 miljoner kronor.

Varje kommun tilldelas en bidragsram som anger det belopp som kommunen kan ansöka om. För bidragsomgången 2019 får varje kommun minst 100 000 kronor i bidragsram.

Så räknar Skolverket fram bidragsramarna

Hälften av det totala statsbidraget fördelas utifrån hur stor andel av det totala antalet barn mellan tre och fem år i Sverige som är folkbokförda i kommunen. Den andra hälften fördelas utifrån hur stor andel av det totala antalet barn mellan tre och fem år i Sverige som inte deltar i förskolan som är folkbokförda i kommunen.

Hälften av det totala statsbidraget fördelas utifrån hur stor andel av det totala antalet barn mellan tre och fem år i Sverige som är folkbokförda i kommunen. Den andra hälften fördelas utifrån hur stor andel av det totala antalet barn mellan tre och fem år i Sverige som inte deltar i förskolan som är folkbokförda i kommunen.

Senast uppdaterad 01 juni 2020