Statsbidrag för bättre språkutveckling i förskolan 2022

Statsbidraget ska gå till att stärka språkutvecklingen i svenska i förskolan, särskilt för barn som har ett annat dagligt umgängesspråk i hemmet än svenska.

Viktiga datum och beslut

Bidragsomgången 2022

Bidragsramar bättre språkutveckling i förskolan 2022 Pdf, 487 kB.

Bidragsramen visar vilka huvudmän som kan ta del av statsbidraget och hur stort belopp de kan ansöka om.

Beslut ansökan 2022

Vi har beviljat bidrag till 276 huvudmän om totalt 344 084 613 kronor.

Lista beviljade belopp, kommunala huvudman, Bättre språkutveckling 2022 (Pdf) Pdf, 223 kB.

Ansökan för bidragsomgången 2022 var öppen i e-tjänsten för statsbidrag mellan 13 januari och 15 februari 2022.

Logga in i e-tjänsten Länk till annan webbplats.

Så fungerar e-tjänsten för statsbidrag

Vem kan söka statsbidraget?

Bidraget kan bara sökas av kommuner, men pengarna kan användas för insatser både inom kommunala och fristående förskolor. Fristående förskolor kan inte söka bidraget.

Vad ska statsbidraget användas till?

Det övergripande syftet med statsbidraget är att stärka språkutvecklingen i svenska, särskilt för barn som har ett annat dagligt umgängesspråk i hemmet än svenska.

Statsbidraget får användas till:

  • insatser för att öka deltagandet i förskolan, särskilt för barn som har ett annat dagligt umgängesspråk i hemmet än svenska (med ökat deltagande menas att fler barn är inskrivna i förskolan).
  • särskilda språkutvecklande insatser som stärker språkutvecklingen i svenska
  • kompetensutveckling av förskolepersonal i språkutvecklande arbetssätt i svenska.

Det måste finnas en tydlig koppling mellan de insatser som ni genomför och de kostnader ni redovisar. Bidraget kan till exempel användas till personalkostnader i syfte att öka deltagandet i förskolan, samt till att genomföra språkutvecklande insatser. Bidraget kan till exempel användas för utbildning (kurser, seminarier, studiebesök, föreläsningar och studiebesök) för kompetensutveckling av förskolepersonal i språkutvecklande arbetssätt i svenska. Ett exempel är Läslyftet i förskolan. Statsbidraget kan då användas till kollegialt lärande och nedsättning i tid för en eller flera handledare i syfte att leda det kollegiala lärandet.

Läslyftet i förskolan Länk till annan webbplats.

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

Ni ska använda statsbidrag för insatser för bättre språkutveckling i förskolan enligt gällande förordning som genomförs under perioden 1 januari–31 december 2022.

Villkoren för statsbidraget styrs av:

Förordning (2019:558) om statsbidrag för bättre språkutveckling i förskolan Länk till annan webbplats.

Hur stort är statsbidraget?

Varje kommun tilldelas en bidragsram som anger det belopp som kommunen kan ansöka om. För bidragsomgången 2022 får varje kommun minst 150 000 kronor i bidragsram.

En tredjedel av det totala statsbidraget fördelas utifrån hur stor andel av det totala antalet barn mellan tre och fem år i Sverige som är folkbokförda i kommunen.

En tredjedel av det totala statsbidraget fördelas utifrån hur stor andel av det totala antalet barn mellan tre och fem år i Sverige som inte deltar i förskolan som är folkbokförda i kommunen.

En tredjedel av det totala statsbidraget fördelas utifrån hur stor andel av det totala antalet barn mellan tre och fem år i Sverige som är barn till nyinvandrade och som är folkbokförda i kommunen.

Vi följer upp och kontrollerar att pengarna som vi delar ut som statsbidrag används på ett korrekt sätt. Detta gör vi utöver de ordinarie redovisningarna för respektive statsbidrag. Samtliga huvudmän och organisationer som vi fördelar pengar till kan bli kontrollerade.

Syftet med kontrollerna är att

  • hitta och förhindra fel och fusk med statsbidragen
  • värna om våra skattemedel
  • få kunskap om hur statsbidragen används
  • få kunskap i hur vi kan utveckla och förbättra arbetet med statsbidragen.

Vårt mål är att det ska vara så enkelt och smidigt som möjligt att ta del av och använda statsbidragen på ett korrekt sätt.

Kontakt

Om du har frågor kan du mejla statsbidrag.sprakutveckling@skolverket.se

Senast uppdaterad 31 oktober 2023.