Statsbidrag för behörighetsgivande utbildning för yrkeslärare 2019

Det här statsbidraget ska ge yrkeslärare möjlighet att kombinera studier och arbete och få en yrkeslärarexamen.

Underhållsarbete på lördagar i augusti och september
Det är inte möjligt att söka eller administrera statsbidrag i e-tjänsten den 24/8, 7/9 och 21/9 på grund av underhållsarbete.

Viktiga datum och beslut

Bidragsomgången 2019

Ansökan 1: Beslut i mars 2019

Beslut om ansökan
Vi har beviljat statsbidrag till 146 huvudmän om totalt 36 015 931 kronor.

Lista över beviljade belopp, ansökan om behörighetsgivande utbildning för yrkeslärare vårteminen 2019PDF (pdf, 613 kB)

Ansökan för vårterminen 2019 var öppen 15 januari–15 februari 2019.

Skolverket avvisar ansökningar som kommer in efter sista ansökningsdatum.

Viktig information angående ansökan 2019

Från och med 2019 kan ansökan göras endast en termin i taget. Ansökningarna är kopplade till respektive termin. Det vill säga pengar för vårterminen söks under den ansökningsomgång som är öppen 15 januari till 15 februari 2019. Pengar för höstterminen söks under den ansökningsomgång som är öppen 15 augusti till 16 september 2019.

Så kan du förbereda dig

  • Se till att den eller de personer som ska arbeta med ansökan har rätt behörighet för bidraget i e-tjänsten för statsbidrag.

Logga in i e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidrag

Ansökan 2: 15 augusti–16 september 2019

Ansökan för höstterminen 2019 är öppen 15 augusti–16 september 2019.

Urval vid ansökan

Vid ansökan 2 kommer det eventuellt bli aktuellt att göra ett urval bland de sökande huvudmännen. Detta på grund av att mycket av de tilldelade pengarna redan har betalats ut efter ansökan 1, som var öppen under perioden 15 januari-15 februari 2019. Vid urvalet kommer Skolverket ta hänsyn till huvudmannens behov av lärare med behörighet för den undervisning de bedriver och behovet av geografisk spridning.

Skolverket avvisar ansökningar som kommer in efter sista ansökningsdatum.

Viktig information angående ansökan 2019

Från och med 2019 kan ansökan göras endast en termin i taget. Ansökningarna är kopplade till respektive termin. Det vill säga pengar för vårterminen söks under den ansökningsomgång som är öppen 15 januari till 15 februari 2019. Pengar för höstterminen söks under den ansökningsomgång som är öppen 15 augusti till 16 september 2019.

Så kan du förbereda dig

  • Se till att den eller de personer som ska arbeta med ansökan har rätt behörighet för bidraget i e-tjänsten för statsbidrag.

Logga in i e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidrag

Redovisning: våren 2020

Redovisning av bidraget görs under våren 2020 i e-tjänsten för statsbidrag.

Logga in i e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidrag

Så kan du förbereda dig

I redovisningen ska du ange om läraren har genomfört utbildningen under den period ni blivit beviljade bidrag för.

Beslut om redovisning

Vi kommer att publicera en sammanställning av beslutet här under våren 2020.

Vem kan söka statsbidraget?

Kommunala och fristående huvudmän för

  • gymnasieskolan
  • gymnasiesärskolan
  • kommunal vuxenutbildningen
  • särskild utbildning för vuxna.

Vad ska statsbidraget användas till?

Kvalificerade yrkeslärare är en förutsättning för en yrkesutbildning med hög kvalitet. Därför behöver fler lärare i yrkesämnen ha möjlighet att få yrkeslärarexamen. Det här statsbidraget ska användas för att ersätta huvudmannen för lärarens minskade arbetstid under studietiden. Det kan också ersätta kostnader för lärarens resor under utbildningen.

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

För att få det här bidraget ska huvudmannen minska lärarens arbetstid med minst 25 procent. Detta gäller även om lärarens anställning omfattar mindre än heltid.

Det går att söka bidrag för högst 2 år, det vill säga 4 terminer, per lärare.

Villkor om lärarens anställning

Läraren ska vara anställd hos huvudmannen eller hos någon annan som, enligt avtal med huvudmannen, utför uppgifter inom gymnasieskolan eller vuxenutbildningen.

Underlätta för att kombindera arbete med studier

Syftet med den minskade arbetstiden ska vara att underlätta för läraren att kombinera arbete med studier. På så vis ska läraren kunna få yrkeslärarexamen inom två år.

Tillgodoräkna arbetet som verksamhetsförlag utbildning, VUF

Lärarens arbete ska organiseras så att det är möjligt att tillgodoräkna arbetet som en verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Detta gäller inte lärare som tidigare har bedrivit undervisning som kan tillgodoräknas som VFU.

Observera att den slutliga bedömningen av om tillgodoräknande av VFU bara kan göras av ett universitet eller högskola.

Ansökan ska skickas in i tid

Ansökan 1 måste ha kommit in till Skolverket senast 15 februari 2019 och ansökan 2 senast 16 september 2019.

Vi avvisar ansökningar som kommer in efter sista ansökningsdatum. Det här är ett nytt villkor för 2019 från en föreskrift som träder i kraft 15 januari 2019.

Skolverkets föreskrifter om statsbidrag för behörighetsgivande utbildning för lärare i yrkesämnen (SKOLFS 2018:255)länk till annan webbplats

Retroaktiv utbetalning inte möjlig

Skolverket kommer inte att bevilja ansökningar om retroaktiv utbetalning av statsbidrag. Ansökningar om retroaktiva utbetalningar för lärare ni inte ansökte för under tidigare terminer kommer att avvisas.

Villkoret styrs av den nya föreskriften 2019 gällande sista ansökningsdatum (SKOLFS 2018:255).

Hur stort är statsbidraget?

Skolverket har totalt 28 955 000 miljoner kronor kvar att fördela för ansökan 2.

Fördelning av bidraget

När Skolverket fördelar bidraget tar vi hänsyn till

  • huvudmannens behov av lärare med behörighet för den undervisning de bedriver, och
  • behovet av geografisk spridning.
Senast uppdaterad 28 juni 2019