Statsbidrag för behörighetsgivande utbildning för yrkeslärare 2022

Det här statsbidraget ska ge yrkeslärare möjlighet att kombinera studier och arbete och få en yrkeslärarexamen.

Viktiga datum och beslut

Bidragsomgången 2022

Skolverket har beviljat bidrag till 157 huvudmän om totalt 39 205 836 kronor.
Ansökan för vårterminen 2022 var öppen 13 januari–15 februari 2022.

Beslutsbilaga behörighetsgivande utbildning för yrkeslärare ansökan 1, 2022 Pdf, 442 kB.

Viktig information angående ansökan 2022

Ansökan görs endast en termin i taget. Ansökningarna är kopplade till respektive termin. Det vill säga pengar för vårterminen söks under den ansökningsomgång som är öppen 13 januari till 15 februari 2022. Pengar för höstterminen söks under den ansökningsomgång som är öppen 15 augusti till 15 september 2022.

Urval vid ansökan

Om mer pengar söks än vad statsbidragets anslag räcker till kan det bli aktuellt att göra ett urval bland de sökande huvudmännen.

Så kan du förbereda dig

Se till att den eller de personer som ska arbeta med ansökan har rätt behörighet för bidraget i e-tjänsten för statsbidrag.

Logga in i e-tjänsten Länk till annan webbplats.

Så fungerar e-tjänsten för statsbidrag Länk till annan webbplats.

Ansökan för höstterminen 2022 är öppen 15 augusti–15 september 2022. Skolverket avvisar i normalfallet ansökningar som kommer in efter sista ansökningsdatum.

Beslutsbilaga ansökan 2 Pdf, 466 kB.

Viktig information angående ansökan 2022

Ansökan görs endast en termin i taget. Ansökningarna är kopplade till respektive termin. Det vill säga pengar för vårterminen söks under den ansökningsomgång som är öppen 15 januari till 15 februari 2022. Pengar för höstterminen söks under den ansökningsomgång som är öppen 15 augusti till 15 september 2022.

Urval vid ansökan

Om mer pengar söks än vad statsbidragets anslag räcker till kan det bli aktuellt att göra ett urval bland de sökande huvudmännen.

Så kan du förbereda dig

Se till att den eller de personer som ska arbeta med ansökan har rätt behörighet för bidraget i e-tjänsten för statsbidrag.

Logga in i e-tjänsten Länk till annan webbplats.

Så fungerar e-tjänsten för statsbidrag Länk till annan webbplats.

Bidraget redovisas terminsvis

Statsbidraget redovisas terminsvis från och med ansökningsomgång för år 2022. Det bidrag ni beviljas under vårterminen 2022 redovisar ni därför mellan 15 maj till och med 15 juni år 2022. Det bidrag ni beviljas under höstterminen 2022 redovisar ni mellan den 15 januari och den 15 februari år 2023.

Redovisning av bidraget görs mellan 15 maj och 15 juni 2022 i e-tjänsten för statsbidrag.

Logga in i e-tjänsten Länk till annan webbplats.

Så fungerar e-tjänsten för statsbidrag Länk till annan webbplats.

Så kan du förbereda dig

I redovisningen ska du ange om läraren har genomfört utbildningen under den period ni blivit beviljade bidrag för.

Bidraget redovisas terminsvis

Statsbidraget redovisas terminsvis från och med ansökningsomgång för år 2022. Det bidrag ni beviljas under vårterminen 2022 redovisar ni därför mellan 15 maj till och med 15 juni år 2022. Det bidrag ni beviljas under höstterminen 2022 redovisar ni mellan den 15 januari och den 15 februari år 2023.

Redovisning av bidraget görs mellan 15 januari och 15 februari 2023 i e-tjänsten för statsbidrag.

Logga in i e-tjänsten Länk till annan webbplats.

Så fungerar e-tjänsten för statsbidrag Länk till annan webbplats.

Så kan du förbereda dig

I redovisningen ska du ange om läraren har genomfört utbildningen under den period ni blivit beviljade bidrag för.

Vem kan söka statsbidraget?

Kommunala och fristående huvudmän för

  • gymnasieskolan
  • anpassade gymnasieskolan
  • kommunal vuxenutbildningen
  • komvux som anpassad utbildning.

Vad ska statsbidraget användas till?

Kvalificerade yrkeslärare är en förutsättning för en yrkesutbildning med hög kvalitet. Därför behöver fler lärare i yrkesämnen ha möjlighet att få yrkeslärarexamen. Det här statsbidraget ska användas för att ersätta huvudmannen för lärarens minskade arbetstid under studietiden. Det kan också ersätta kostnader för lärarens resor under utbildningen.

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

För att få det här bidraget ska huvudmannen minska lärarens arbetstid med minst 25 procent. Detta gäller även om lärarens anställning omfattar mindre än heltid.

Det går att söka bidrag för högst 2 år, det vill säga 4 terminer, per lärare.

Läraren ska vara anställd hos huvudmannen eller hos någon annan som, enligt avtal med huvudmannen, utför uppgifter inom gymnasieskolan eller vuxenutbildningen.

Syftet med den minskade arbetstiden ska vara att underlätta för läraren att kombinera arbete med studier. På så vis ska läraren kunna få yrkeslärarexamen inom två år.

Lärarens arbete ska organiseras så att det är möjligt att tillgodoräkna arbetet som en verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Detta gäller inte lärare som tidigare har bedrivit undervisning som kan tillgodoräknas som VFU.

Observera att den slutliga bedömningen av om tillgodoräknande av VFU bara kan göras av ett universitet eller högskola.

Ansökan 1 måste ha kommit in till Skolverket senast 15 februari 2022 och ansökan 2 senast 15 september 2022.

Skolverket avvisar ansökningar som kommer in efter sista ansökningsdatum. Det här är ett nytt villkor enligt Skolverkets föreskrift.

Skolverkets föreskrifter om statsbidrag för behörighetsgivande utbildning för lärare i yrkesämnen (SKOLFS 2018:255) Länk till annan webbplats.

Skolverket kommer inte att bevilja ansökningar om retroaktiv utbetalning av statsbidrag. Ansökningar om retroaktiva utbetalningar för lärare ni inte ansökte för under tidigare terminer kommer att avvisas.

Villkoret styrs av föreskriften 2019 gällande sista ansökningsdatum (SKOLFS 2018:255).

Hur stort är statsbidraget?

För statsbidragsåret 2022 är anslaget totalt 60 000 000 kronor.

Fördelning av bidraget

När Skolverket fördelar bidraget tar vi hänsyn till

  • huvudmannens behov av lärare med behörighet för den undervisning de bedriver
  • behovet av geografisk spridning.

Förtydligande gällande fördelning av beviljat bidrag

Enligt 3 § förordning (2013:60) ska bidragsbeloppet för behörighetsgivande utbildning för yrkeslärare motsvara 25 procent av en lärares lön inklusive sociala avgifter och eventuella resekostnader. Det innebär att bidraget är knutet till lärare som Skolverket har beviljat statsbidrag till. Vi vill därför tydliggöra att det inte finns något stöd i förordning (2013:60) till att använda beviljat statsbidrag till andra lärare som har fått avslag och avslag i konkurrens. Detta eftersom det inte finns en tydlig koppling mellan bidragsbeloppet och nedsättningen av arbetstid för lärare som huvudmän inte beviljats bidrag för.

Skolverket återkräver därför bidrag som fördelats till lärare som inte beviljats statsbidrag i behörighetsgivande utbildning för yrkeslärare.

Senast uppdaterad 02 juni 2023.