Frågor och svar

Mitt barn är 11 år. Är hen behörig att ingå i underlaget för statsbidrag för distansundervisning?

För att ett barn ska kunna ingå i underlaget till statsbidrag krävs det att barnet är minst 11 år när han eller hon påbörjar årskurs 6, med förbehåll att barnet har avklarat alla årskurser innan.

Ett barn kan ingå i underlaget till statsbidrag om hon eller han med hänsyn till sin ålder skulle ha varit elev i någon av årskurserna 6-9 i grundskolan eller i gymnasieskolan. Källa: förordning (1994:519) om statsbidrag till utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar § 30, i andra stycket.

Ett barn kan börja i förskoleklass redan höstterminen det kalenderår som barnet fyller 5 år. Detta innebär att ett barn enligt skollagen kan vara 11 år och gå i årskurs 6.
Källa: skollagen (2010:800) kap 7, § 11.