Statsbidrag för elev- och föräldraorganisationer 2023

Syftet med bidraget är att öka elevers och föräldrars inflytande i skolan.

Viktiga datum och beslut

Ansökan för bidragsomgången år 2023 sker under hösten år 2022.

Utdelningen av bidraget är beroende av om medel tilldelas bidraget i regleringsbrevet för Skolverket för år 2023. Regleringsbrevet beslutas av regeringen i december 2022. Vid ansökan vet därför Skolverket inte om medel kommer att tilldelas eller hur stor den eventuella summan blir.

Bidragsomgången 2023

Ansökan är öppen 1 oktober–1 november 2022 i e-tjänsten för statsbidrag.

Logga in i e-tjänsten Länk till annan webbplats.

Så fungerar e-tjänsten för statsbidrag

Så här kan du förbereda dig inför ansökan

För att kunna ansöka om statsbidraget via e-tjänsten måste du ha tillgång till e-tjänsten för statsbidrag. Vad du behöver göra beror på om din organisation har sökt bidrag via e-tjänsten tidigare.

Om din organisation har sökt statsbidrag hos Skolverket via e-tjänsten tidigare

Se till att din organisation har ett ombud utsett samt att den eller de personer som ska arbeta med ansökan har rätt behörighet för bidraget i e-tjänsten för statsbidrag.

Om din organisation inte sökt statsbidrag hos Skolverket via e-tjänsten tidigare

Registrera din organisation hos Skolverket och utse därefter ett ombud.

Sista datum är satta för att Skolverket ska kunna handlägga de förberedelserna som krävs i tid. Tidsgränserna gäller bara för organisationer som inte har sökt statsbidrag via e-tjänsten förut.

Om du kontaktar Skolverket efter senast datum för förberedelser går det ändå att ansöka, men det kommer behöver göras på annat sätt än via e-tjänsten. Även då kommer ni behöva registrera er verksamhet för att ansökan ska kunna handläggas. I sådant fall skickar du ett mejl till bidragets funktionsbrevlåda som du hittar längst ner på denna webbsida.

Se nedan när du behöver ha registrerat er organisation och skickat in en ombudsansökan.

Förberedelser klara senast


Organisationer som inte bedriver skolverksamhet samt fristående förskolehuvudmän som har någon av bolagsformerna:

 • aktiebolag
 • ekonomisk förening
 • enskild firma
 • handels/kommanditbolag

7 arbetsdagar före bidraget stänger

Organisationer som inte bedriver skolverksamhet samt fristående förskolehuvudmän med annan bolagsform än ovan.

14 arbetsdagar före bidraget stänger


Vem kan söka statsbidraget?

Elev- och föräldraorganisationer inom

 • förskolan
 • fritidshem
 • förskoleklass
 • grundskolan, grundsärskolan, sameskolan, specialskolan
 • gymnasieskolan, gymnasiesärskolan
 • vuxenutbildning
 • särskild utbildning för vuxna
 • utbildning i svenska för invandrare.

Vad ska statsbidraget användas till?

Bidraget ska användas för att öka elevers och föräldrars inflytande i skolan.

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

För att få bidrag ska elev- eller föräldraorganisationen leva upp till flera villkor.

Villkor för elevorganisationer

 • Medlemmarna i organisationen ska vara elever eller elevråd/elevkårer. Minst 60 procent av medlemmarna ska vara elever.
 • Elevorganisationen ska arbeta med frågor som är av gemensamt intresse för elever inom skolan. Det ska framgå av organisationens stadgar, av hur organisationen profilerar sig och av verksamheten.
 • Organisationen ska ha en rikstäckande verksamhet eller en verksamhet som är av riksintresse.

Villkor för föräldraorganisationer

 • Minst 60 procent av medlemmarna i organisationen ska vara föräldrar till elever.
 • Föräldraorganisationen ska arbeta med frågor som är av allmänt intresse för föräldrar till elever. Det ska framgå av organisationens stadgar, av hur organisationen profilerar sig och av verksamheten.
 • Organisationen ska ha en rikstäckande verksamhet eller en verksamhet som är av riksintresse.

Underlag till ansökan

Efter att ansökan har stängt begär Skolverket även in:

 • Aktuella stadgar
 • Verksamhetsberättelse
 • Årsmötesprotokoll
 • Revisorsintyg för medlemmar och föreningar.

Hur stort är statsbidraget?

Hur stort bidrag respektive organisation får beror på hur mycket pengar som Skolverket har att fördela, hur många organisationer som ska dela på bidraget och hur stora de olika organisationerna är utifrån bidragsgrundande medlemsantal samt antal anslutna föreningar.

Skolverket fördelar en större andel till elevorganisationer, skälet till fördelningen är att elevorganisationerna har ett väsentligt högre medlemsantal, fler lokalföreningar samt en mer omfattande verksamhet än föräldraorganisationerna.

Fördelningsmodellen ger totalt mer i bidrag per förening än per medlem. Detta eftersom bedömningen är att spridning i landet och lokal verksamhet har större betydelse än hur många medlemmar organisationen har.

Statsbidraget till elev- och föräldraorganisationer fördelas som ett verksamhetsbidrag. Verksamhetsbidragen består av

 • ett fast grundbidrag
 • ett rörligt bidrag som baseras på antalet bidragsgrundande medlemmar och lokala föreningar.

Vid fördelningen av bidrag tas även hänsyn till om organisationerna erhåller andra statsbidrag. De organisationer som får statsbidrag i form av verksamhetsbidrag från en annan myndighet beviljas ett reducerat grundbidrag och får inget bidrag för medlemmar och lokalföreningar.

Hur mycket bidrag Skolverket har att fördela för 2023 anges i regleringsbrevet som vi får från regeringen i mitten av december 2022.

Kontakt

Kontakta oss om du har frågor om själva bidraget, till exempel vilka uppgifter som ska anges i bidragsansökan, när beslut väntas komma, när utbetalning ska ske eller om ni behöver få tillgång till ansökningsblanketten i förväg för att bereda ansökan.

E-post till statsbidrag.org@skolverket.se

Senast uppdaterad 29 augusti 2022.