Statsbidrag för elev- och föräldraorganisationer 2024

Syftet med bidraget är att öka elevers och föräldrars inflytande i skolan.

Viktiga datum och beslut

Ansökan för bidragsomgången år 2024 sker under hösten år 2023.

Utdelningen av bidraget är beroende av om medel tilldelas bidraget i regleringsbrevet för Skolverket för år 2024. Regleringsbrevet beslutas av regeringen i december 2023. Vid ansökan vet därför Skolverket inte om medel kommer att tilldelas eller hur stor den eventuella summan blir.

Bidragsomgången 2024

Ansökan är öppen 1 oktober–1 november 2023 i e-tjänsten för statsbidrag.

Logga in i e-tjänsten Länk till annan webbplats.

Så fungerar e-tjänsten för statsbidrag

Så här kan du förbereda dig inför ansökan

För att kunna ansöka om statsbidraget via e-tjänsten måste du ha tillgång till e‑tjänsten för statsbidrag. Vad du behöver göra beror på om din organisation har sökt bidrag via e-tjänsten tidigare eller inte.

Om din organisation har sökt statsbidrag hos Skolverket via e-tjänsten tidigare

Se till att din organisation har ett ombud utsett och att den eller de personer som ska arbeta med ansökan har rätt behörighet för bidraget i e-tjänsten för statsbidrag.

Om din organisation inte har sökt statsbidrag hos Skolverket via e-tjänsten tidigare

Registrera din organisation hos Skolverket och utse ett ombud.

Sista datum är satta för att Skolverket ska kunna handlägga de förberedelserna som krävs i tid. Tidsgränserna gäller bara för organisationer som inte har sökt statsbidrag via e-tjänsten förut.

Om du kontaktar Skolverket efter sista datumet för förberedelser går det ändå att ansöka men det kommer att behöva göras på ett annat sätt än via e-tjänsten. Även då kommer ni att behöva registrera er verksamhet för att er ansökan ska kunna handläggas. I sådant fall skickar du ett mejl till bidragets mejladress som du hittar längst ner på den här sidan.

Då behöver du ha registrerat organisationen

Det beror på vilken bolagsform organisationen har, hur många dagar innan ansökan för bidraget stänger som du behöver ha registrerat organisationen. Följande gäller för olika bolagsformer.

7 arbetsdagar innan bidraget stänger

Organisationer som inte bedriver skolverksamhet och fristående förskolehuvudmän som har någon av bolagsformerna:

 • aktiebolag
 • ekonomisk förening
 • enskild firma
 • handelsbolag eller kommanditbolag.

14 arbetsdagar innan bidraget stänger

Organisationer som inte bedriver skolverksamhet och fristående förskolehuvudmän med annan bolagsform än ovan.

Vem kan söka statsbidraget?

Elev- och föräldraorganisationer som har en riksomfattande verksamhet riktad mot skolväsendet. Det innebär att organisationen ska ha verksamhet med flera lokala eller regionala föreningar, alternativt vara öppen för medlemmar i hela landet.

Vad ska statsbidraget användas till?

Bidraget ska användas för att öka elevers och föräldrars inflytande i skolan.

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

Utöver att vara en riksomfattande verksamhet ska organisationen även ha avslutat minst ett verksamhetsår. Det finns dessutom specifika villkor för elevorganisationer respektive föräldraorganisationer.

Villkor för elevorganisationer

 • Medlemmarna i organisationen ska vara elever, elevråd eller elevkårer. Minst 60 procent av medlemmarna ska vara elever inom skolväsendet.
 • Elevorganisationen ska arbeta med frågor som är av gemensamt intresse för elever inom skolan. I organisationens stadgar ska det framgå hur organisationen profilerar sig.

Villkor för föräldraorganisationer

 • Minst 60 procent av medlemmarna i organisationen ska vara föräldrar till elever.
 • Föräldraorganisationen ska arbeta med frågor som är av gemensamt intresse för föräldrar till elever. I organisationens stadgar ska det framgå hur organisationen profilerar sig.

Underlag till ansökan

I ansökan ska det framgå antal bidragsgrundande medlemmar, bidragsgrundande föreningar och information kring den sökande organisationen. Organisationen ska vara demokratiskt uppbyggd och ha en verksamhet som inte strider mot demokratiska grundidéer. Stadgar och annat regelverk ska vara formulerade så att medlemmarna har formell beslutanderätt över verksamheten. Verksamhetens syfte, innehåll och idémässiga grund får inte strida mot grundläggande demokratiska principer

Efter att ansökan har stängt kommer Skolverket även att begära in

 • aktuella stadgar
 • verksamhetsberättelse
 • årsmötesprotokoll
 • revisorsintyg, i syfte att verifiera antalbidragsberättigade medlemmar och föreningar.

Hur stort är statsbidraget?

Hur stort bidrag som respektive organisation får beror på

 • hur mycket pengar som Skolverket har att fördela
 • hur många organisationer som ska dela på bidraget
 • hur stora de olika organisationerna är utifrån bidragsgrundande medlemsantal
 • antal anslutna föreningar.

Fördelningsmodellen ger totalt mer i bidrag per förening än per medlem. Så är det eftersom bedömningen är att spridning i landet och lokal verksamhet har större betydelse än hur många medlemmar som organisationen har.

Statsbidraget till elev- och föräldraorganisationer fördelas som ett verksamhetsbidrag. Verksamhetsbidragen består av

 • ett fast grundbidrag
 • ett rörligt bidrag som baseras på antalet bidragsgrundande medlemmar och lokala föreningar.

Vid fördelningen av bidraget tas även hänsyn till om organisationerna får andra statsbidrag. De organisationer som får statsbidrag i form av verksamhetsbidrag från en annan myndighet beviljas ett reducerat grundbidrag och får inget bidrag för medlemmar och lokalföreningar.

Hur mycket bidrag som Skolverket har att fördela för 2024 anges i regleringsbrevet som vi får från regeringen i mitten av december 2023.

Kontakt

Om du har frågor om statsbidraget för elev- och föräldraorganisationer kan du mejla statsbidrag.org@skolverket.se.

Senast uppdaterad 01 november 2022.